ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony

Na podstawie art. 223a ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje rzeczy ruchomych i nieruchomości podlegających ewidencji wojskowej;

2) zakres i sposób prowadzenia ewidencji wojskowej osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej podlegających obowiązkowi świadczeń na rzecz obrony oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości będących lub mogących być przedmiotem świadczeń rzeczowych, których świadczeniobiorcą są lub mogą być Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Siłami Zbrojnymi”.

§ 2. Ewidencji wojskowej podlegają:

1) rzeczy ruchome:

a) pojazdy samochodowe,

b) przyczepy, z wyszczególnieniem naczep,

c) statki powietrzne,

d) statki morskie i żeglugi śródlądowej,

e) jednostki taboru kolejowego,

f) maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i przeładunkowych,

g) urządzenia techniczne, w tym w szczególności środki łączności oraz wyposażenie stacji obsługi pojazdów,

h) agregaty prądotwórcze,

i) kontenery;

2) nieruchomości:

a) budynki,

b) grunty orne,

c) łąki,

d) budowle, w tym w szczególności bocznice kolejowe, place składowe, stacje obsługi pojazdów, lotniska, odcinki dróg i autostrad, nabrzeża portowe, składy oraz magazyny

– będące lub mogące być przedmiotem świadczeń, których świadczeniobiorcą są lub mogą być Siły Zbrojne.

§ 3. Zakres ewidencji wojskowej obejmuje dane o:

1) osobach fizycznych podlegających obowiązkowi świadczeń osobistych na rzecz obrony;

2) osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości lub rzeczy ruchomych podlegających obowiązkowi świadczeń rzeczowych na rzecz obrony;

3) nieruchomościach podlegających ewidencji wojskowej;

4) rzeczach ruchomych podlegających ewidencji wojskowej.

§ 4. 1. Ewidencję wojskową prowadzi się w formie sformalizowanej kartoteki składającej się z wykazów i zestawień danych o osobach, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, oraz kart ewidencyjnych nieruchomości i rzeczy ruchomych, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4.

2. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, można prowadzić również w systemie informatycznym.

3. W zakresie danych osobowych osób, o których mowa w § 3 pkt 1, w ewidencji wojskowej ujmuje się:

1) imię i nazwisko;

2) imię ojca;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) adres zamieszkania;

5) numer ewidencyjny PESEL;

6) miejsce pracy, w tym stanowisko i adres pracodawcy;

7) rodzaj i zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach świadczeń osobistych;

8) termin realizacji i miejsce stawiennictwa do wykonania świadczeń;

9) nazwę świadczeniobiorcy.

4. W zakresie danych o właścicielach, użytkownikach wieczystych lub posiadaczach, o których mowa w § 3 pkt 2, w ewidencji wojskowej ujmuje się:

1) imię i nazwisko (nazwę);

2) imię ojca;

3) adres zamieszkania (siedzibę);

4) numer ewidencyjny PESEL (REGON);

5) miejsce pracy, w tym stanowisko i adres pracodawcy (nazwę organu);

6) numer telefonu służbowego;

7) rodzaj i zakres świadczenia;

8) termin i miejsce dostarczenia lub przekazania przedmiotów świadczeń rzeczowych;

9) tytuł prawny do rzeczy ruchomych lub nieruchomości.

5. W zakresie danych o nieruchomościach, o których mowa w § 3 pkt 3, w ewidencji wojskowej ujmuje się:

1) rodzaj nieruchomości;

2) położenie nieruchomości oraz jej adres;

3) powierzchnię oraz występującą na niej zabudowę;

4) termin wykonania świadczenia;

5) przeznaczenie i sposób użytkowania nieruchomości;

6) nazwę świadczeniobiorcy.

6. W zakresie danych o rzeczach ruchomych, o których mowa w § 3 pkt 4, w ewidencji wojskowej ujmuje się:

1) rodzaj rzeczy ruchomej;

2) miejsce jej stałego przechowywania;

3) cechy techniczne rzeczy ruchomej, w tym w szczególności w przypadku pojazdów rodzaj, typ, markę, rodzaj nadwozia, numer rejestracyjny, ładowność, pojemność silnika;

4) dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów lub z innych ewidencji, jeżeli rzecz ruchoma podlega obowiązkowej rejestracji, w tym rok produkcji, datę pierwszej rejestracji, termin badania technicznego.

7. Dane, o których mowa w ust. 4, gromadzi się łącznie z danymi określonymi odpowiednio w ust. 5 lub 6.

§ 5. 1. Ewidencję wojskową prowadzi się na podstawie danych uzyskanych w trybie art. 212 i 223a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dane do prowadzenia ewidencji wojskowej udostępniane w trybie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się wojskowemu komendantowi uzupełnień niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia wojskowego komendanta uzupełnień w tej sprawie.

§ 6. 1. Dowódca jednostki wojskowej prowadzi ewidencję wojskową osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zobowiązanych do wykonania świadczeń osobistych w tej jednostce oraz nieruchomości i rzeczy ruchomych będących przedmiotem świadczeń rzeczowych na rzecz tej jednostki.

2. Podstawę założenia ewidencji wojskowej, o której mowa w ust. 1, stanowią dane udostępnione przez wojskowego komendanta uzupełnień.

§ 7. Dane ewidencji wojskowej prowadzonej w formie kartoteki utrwala się pisemnie, natomiast dane ewidencji wojskowej prowadzonej w systemie informatycznym zapisuje się na magnetycznym nośniku informacji.

§ 8. 1. Dane osobowe zawarte w ewidencji wojskowej stanowią tajemnicę służbową i mogą być udostępniane tylko organom i osobom do tego uprawnionym.

2. Uprawnionymi do uzyskania danych z ewidencji wojskowej są:

1) przełożeni wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej oraz osoby przez nich upoważnione;

2) sąd i prokuratura;

3) organy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej, w związku z prowadzonymi przez te organy czynnościami procesowymi;

4) osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których dane te bezpośrednio dotyczą.

§ 9. 1. Ewidencję wojskową prowadzi się z zachowaniem zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm. 2) ).

2. Dane w ewidencji wojskowej usuwa się z chwilą ustania potrzeby ich przechowywania.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.