ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową (Dz. U. Nr 66, poz. 334) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa, zwana dalej „WOP”, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „ustawą”, wykonuje w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych zadania Państwowej Straży Pożarnej przewidziane w tej ustawie, a w szczególności:

1) organizuje i prowadzi akcje ratownicze w czasie walki z pożarami oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń, w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,

2) udziela pomocy Państwowej Straży Pożarnej w prowadzeniu akcji ratowniczych, a także wykonuje pomocnicze czynności ratownicze w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń na rzecz innych służb ratowniczych, poza komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi,

3) rozpoznaje zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,

4) szkoli kadry dla potrzeb WOP i ochrony przeciwpożarowej komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

5) podejmuje działania organizacyjno-tech-niczne usprawniające system alarmowania i współdziałania WOP z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami i podmiotami ratowniczymi w ramach krajowego systemu ratowni-czo-gaśniczego,

6) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu do wykonywania zadań przez WOP stosuje się odpowiednio przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, dotyczące Państwowej Straży Pożarnej, a także przepisy dotyczące krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.”;

3) w § 3:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. WOP tworzą:

1) Szef WOP i podległy mu Inspektorat WOP,

2) szefowie delegatur WOP i podległe im delegatury WOP,

3) wojskowe straże pożarne.

2. Siedziby i właściwość terytorialną szefa WOP i podległych mu szefów delegatur WOP określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.”,

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji WOP, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest szef delegatury WOP na terenie swojego działania.

6. W postępowaniu administracyjnym w sprawach, o których mowa w ust. 5, organami wyższego stopnia są:

1) w stosunku do szefa delegatury WOP — Szef WOP,

2) w stosunku do Szefa WOP — Minister Obrony Narodowej.”;

4) w § 4:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Do zakresu działania Szefa WOP należy w szczególności:

1) organizowanie systemu ratowniczo--gaśniczego w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych i kierowanie tym systemem,

2) nadzorowanie rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz egzekwowanie ich usunięcia,

3) określanie norm liczebności i wyposażenia wojskowych straży pożarnych,

4) organizowanie kształcenia zawodowego dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,

5) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

6) opracowywanie projektów aktów normatywnych w sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,

7) organizowanie współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa pomiędzy komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej oraz komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez innych ministrów,

8) analizowanie stanu ochrony przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej meldunków i wniosków w tym zakresie,

9) kierowanie działalnością Inspektoratu WOP oraz nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2,

10) współdziałanie z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w sprawach dotyczących organizacji ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

2. Do zakresu działania szefów delegatur WOP należy w szczególności:

1) organizowanie systemu ratowniczo--gaśniczego, w tym przygotowywanie analiz zabezpieczenia operacyjnego oraz planów ratowniczych, w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,

2) dowodzenie akcjami ratowniczymi podczas pożarów i innych miejscowych zagrożeń, a także ustalanie przyczyn i okoliczności powstawania oraz rozprzestrzeniania się pożarów,

3) prowadzenie rozpoznania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,

4) nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych zagrożeń,

5) współpraca z dowódcami (komendantami) garnizonów i jednostek wojskowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej jednostek wojskowych,

6) planowanie potrzeb materiatowo-technicznych, a także sprzętu ratowniczego dla wojskowych straży pożarnych,

7) nadzorowanie szkolenia pożarniczego i ratowniczego oraz wyposażenia i gotowości operacyjnej wojskowych straży pożarnych, a także organizowanie współdziałania w tym zakresie z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i innymi służbami i podmiotami ratowniczymi,

8) analizowanie stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie swojego działania oraz przedstawianie Szefowi WOP meldunków i wniosków w tym zakresie,

9) kierowanie działalnością delegatury WOP oraz nadzorowanie działalności wojskowych straży pożarnych i inspektorów ochrony przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,

10) nadzorowanie ćwiczeń oraz analizowanie działań ratowniczych,

11) współdziałanie z właściwymi miejscowo komendantami powiatowymi (miejskimi) i wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej w sprawach dotyczących aktualizowania analiz zagrożeń i analiz zabezpieczenia operacyjnego oraz planów ratowniczych, a także organizacji ćwiczeń i inspekcji gotowości operacyjnej.”,

b) uchyla się ust. 3;

5) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wojskowe straże pożarne podlegają dowódcom właściwych jednostek (instytucji) wojskowych, którzy je wyposażają w porozumieniu z właściwym terytorialnie szefem delegatury WOP, na zasadach określonych decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie tworzenia i wyposażania wojskowych straży pożarnych.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Czynności kontrolnorozpoznawcze wykonywane przez WOP w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych obejmują w szczególności:

1) kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

2) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

3) sprawdzanie funkcjonowania sprzętu i urządzeń pożarniczych,

4) wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów.”;

7) w § 8 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Szef WOP oraz szefowie delegatur WOP,”;

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Czynności kontrolno-rozpoznawcze, o których mowa w § 7, wykonuje się na podstawie planów kontroli albo z inicjatywy Szefa WOP lub szefa delegatury WOP, a także na polecenie sądu, prokuratora lub Najwyższej Izby Kontroli. Czynności te mogą być również wykonywane na zlecenie dowódcy (kierownika) komórki lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej.”;

9) w § 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wstępu, bez szczególnego zezwolenia, do komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych określonych w upoważnieniu do wykonywania tych czynności oraz poruszania się po ich terenach,”;

10) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie stwierdzenia rażących naruszeń przepisów o ochronie przeciwpożarowej Szef WOP albo szef delegatury WOP może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobie winnej tych naruszeń do właściwego przełożonego tej osoby.”;

11) w § 13 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Akcje ratownicze w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń organizują i prowadzą przede wszystkim wojskowe straże pożarne.

2. Akcje ratownicze w komórkach i jednostkach, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone wspólnie z jednostkami ratowniczo-gaśni-czymi Państwowej Straży Pożarnej i innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, a także innymi służbami i podmiotami ratowniczymi oraz wyznaczonymi siłami i środkami wojska, określonymi w planach ratowniczych i planach ochrony przeciwpożarowej.”;

12) w § 15 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wojskowe straże pożarne działają w rejonach własnych na terenach jednostek (instytucji) wojskowych, w których są utworzone, oraz w rejonach pomocy wzajemnej poza terenami jednostek (instytucji) wojskowych, w których są utworzone, w tym poza terenami komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

2. Granice rejonu pomocy wzajemnej ustalają właściwi miejscowo szefowie delegatur WOP w porozumieniu z dowódcami jednostek (instytucji) wojskowych, w których są utworzone wojskowe straże pożarne, oraz z komendantami powiatowymi (miejskimi) Państwowej Straży Pożarnej.”;

13) § 16—19 otrzymują brzmienie:

„§ 16. Wojskowe straże pożarne w rejonach pomocy wzajemnej oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej wezwane na tereny komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych biorą bezpośredni udział w akcji ratowniczej oraz wykonują inne uzgodnione czynności ratownicze ujęte w planie ratowniczym.

§ 17. 1. Ilość i rodzaj jednostek ratowniczo-gaśni-czych Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej lub podmiotów ratowniczych kierowanych — w przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 2 — do akcji ratowniczych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, określają — według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia — właściwy miejscowo szef delegatury WOP wspólnie z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

2. Ilość i rodzaj wojskowych straży pożarnych oraz sił i środków wojska kierowanych do akcji ratowniczej na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia poza tereny jednostek (instytucji) wojskowych określają — według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia — właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej wspólnie z szefem delegatury WOP w porozumieniu z dowódcami właściwych jednostek (instytucji) wojskowych.

3. Ilość i rodzaj sił i środków ratowniczych z wojewódzkich odwodów operacyjnych kierowanych do akcji ratowniczych w przypadkach, o których mowa w ust. 1, lub ilość i rodzaj sił i środków ratowniczych wojskowych straży pożarnych oraz sił i środków ratowniczych wojska kierowanych do akcji ratowniczych na obszarze województwa, w szczególności podczas katastrof i klęsk żywiołowych, określa właściwy miejscowo komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wspólnie z szefem delegatury WOP w porozumieniu z dowódcami właściwych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

4. Procedury postępowania z zakresu gaszenia pożarów oraz ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i pierwszej pomocy medycznej, a także wykaz sił i środków, o których mowa w ust. 3 oraz w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia, są ujęte w planach ratowniczych.

§ 18. W komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wspólną akcją ratowniczą, o której mowa w § 13 ust. 2, kieruje komendant wojskowej straży pożarnej lub przedstawiciel nadrzędnej jednostki organizacyjnej WOP obecny na miejscu zdarzenia, a poza tymi terenami — właściwy dowódca jednostki ochrony przeciwpożarowej.

§ 19. 1. Na wezwanie służb i podmiotów ratowniczych wojskowe straże pożarne wykonują w czasie klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń pomocnicze czynności ratownicze poza terenami jednostek (instytucji) wojskowych, jeżeli nie pozbawi to jednostki (instytucji) wojskowej, w której straż jest utworzona, niezbędnej ochrony przeciwpożarowej.

2. W czasie wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, wojskowe straże pożarne przestrzegają wskazań lub instrukcji osób kierujących działaniem służb lub podmiotów ratowniczych.”;

14) uchyla się § 20 ;

15) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej przewidziane do udzielania pomocy w akcjach ratowniczych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych uczestniczą w ćwiczeniach i innych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez jednostki (instytucje) wojskowe.”;

16) uchyla się § 23 ;

17) załączniki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia;

18) dodaje się załącznik nr 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Upoważnienia do przeprowadzania czynności kontrolnorozpoznawczych wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2005 r. (poz. 846)

Załącznik 1

UPOWAŻNIENIE

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.