ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 40, poz. 255) wprowadza się następujące zmiany:

1)   § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Równoważnik pieniężny albo kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie wypłaca się funkcjonariuszowi w całości, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, zwany dalej „rokiem zaopatrzeniowym”, w terminie do końca drugiego kwartału roku kalendarzowego.”;

2)   w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi mianowanemu w roku zaopatrzeniowym:

1)   na kolejny stopień służbowy w korpusie oficerów,

2)   na stopień służbowy w korpusie oficerów, chorążych lub podoficerów w przypadku zamiany korpusu

— wypłaca się dodatkowo, w terminie do 30 dni kalendarzowych równoważnik pieniężny z tytułu uzupełnienia umundurowania i oznak służbowych.”;

3)   § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Równoważnik pieniężny oraz kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie, a także równoważnik pieniężny z tytułu uzupełnienia umundurowania wypłaca jednostka organizacyjna właściwa w sprawach finansów, na podstawie imiennych wykazów sporządzonych przez jednostkę organizacyjną Służby Kontrwywiadu Wojskowego właściwą w sprawach zaopatrzenia.”.

§ 2. Równoważniki określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, pomniejsza się w 2014 r., w związku ze zrównaniem roku zaopatrzeniowego z rokiem kalendarzowym, o 25% wysokości tych równoważników przysługujących funkcjonariuszom od dnia 1 kwietnia 2013 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957, z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 182, poz. 1228, Nr230, poz. 1510 iNr238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 117, poz. 677 oraz z 2013 r. poz. 675 i 1351.