ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych

Na podstawie art. 120 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb korzystania przez:

1) żołnierza zawodowego,

2) byłego żołnierza zawodowego,

3) małżonka oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

a) zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,

b) zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych

— zwanych dalej „uprawnionymi”, z pomocy na terenie kraju, w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych, zasady dokonywania zwrotu kosztów w przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy osoby uprawnionej oraz właściwość organów w tych sprawach.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o pomocy rekonwersyjnej, należy przez to rozumieć ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec uprawnionych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

§ 3. Organami właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1, są:

1) dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej;

2) dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie, zwanego dalej „COAZ”;

3) kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu, zwanych dalej „OAZ”;

4) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, właściwi ze względu na terytorialny zasięg działania, zwanych dalej „WSzW”;

5) dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, zwanych dalej „WBE”.

§ 4. 1. W ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie doradztwa zawodowego dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę na stanowisku służbowym lub do której został przeniesiony w ramach rezerwy kadrowej albo dyspozycji, zwany dalej „dowódcą jednostki wojskowej”, kieruje żołnierza na zajęcia grupowe.

2. Żołnierz zawodowy może zrezygnować z udziału w zajęciach grupowych, składając pisemne oświadczenie o rezygnacji, które dołącza się do akt personalnych tego żołnierza.

3. Zajęcia, w wymiarze do trzech dni, realizowane są przez COAZ lub OAZ, właściwe ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową.

4. Uprawnieni mogą korzystać z doradztwa zawodowego w trybie indywidualnym, realizowanego przez COAZ lub OAZ, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce stacjonowania jednostki wojskowej uprawnionego.

§ 5. 1. W ramach pomocy rekonwersyjnej uprawnionym mogą być pokrywane koszty:

1) przekwalifikowania zawodowego;

2) przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem;

3) zakwaterowania w okresie odbywania przekwalifikowania zawodowego.

2. Pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dokonuje się na podstawie złożonego przez uprawnionego oświadczenia o wysokości faktycznie poniesionych kosztów, potwierdzonych oryginałami dowodów wpłaty, rachunków i biletów.

3. Pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dokonuje:

1) dowódca jednostki wojskowej — dla uprawnionego, o którym mowa w § 1 pkt 1;

2) dyrektor WBE — dla uprawnionych, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3.

§ 6. 1. Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna, o której mowa w § 5 ust. 1, udzielana jest na pisemny wniosek skierowany do dyrektora WBE właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej przesyła, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, do dyrektora WBE, za pośrednictwem dyrektora COAZ lub kierownika OAZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.

3. Dyrektor COAZ lub kierownik OAZ przesyła dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2, wraz z opinią, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, do właściwego dyrektora WBE.

§ 7. 1. Uprawnionym, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, pomoc rekonwersyjna, o której mowa w § 5 ust. 1, jest udzielana na pisemny wniosek skierowany do dyrektora WBE, właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania, za pośrednictwem szefa WSzW lub wojskowego komendanta uzupełnień.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, szef WSzW lub wojskowy komendant uzupełnień przesyła, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, do dyrektora WBE, za pośrednictwem dyrektora COAZ lub kierownika OAZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.

3. Dyrektor COAZ lub kierownik OAZ przesyła dokumenty, o których mowa w § 8, wraz z opinią, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, do właściwego dyrektora WBE.

§ 8. 1. Wniosek, o którym mowa w § 6 i 7, powinien zawierać:

1) stopień wojskowy, imię i nazwisko, numer PESEL, adres i numer telefonu kontaktowego uprawnionego oraz — w przypadku osób, w stosunku do których istnieje obowiązek posiadania lub którym zostały nadane — NIP oraz adres urzędu skarbowego;

2) pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego;

3) nazwę ośrodka szkolenia;

4) termin przekwalifikowania zawodowego;

5) koszt przekwalifikowania zawodowego;

6) przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania;

7) informacje dotyczące uzyskanej dotychczas pomocy rekonwersyjnej.

2. Żołnierz zawodowy dołącza do wniosku:

1) dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;

2) zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego;

3) zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej;

4) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

3. Były żołnierz zawodowy dołącza do wniosku:

1) decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz w przypadku żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”, decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa;

2) dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat zawodowej służby wojskowej;

3) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

4. Małżonek, o którym mowa w § 1 pkt 3, dołącza do wniosku:

1) skrócony odpis aktu małżeństwa;

2) dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

3) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

5. Dzieci, o których mowa w § 1 pkt 3, lub ich opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

1) skrócony odpis aktu urodzenia;

2) dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

3) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

6. Dzieci, o których mowa w § 1 pkt 3, w wieku od 18 do 25 lat, do wniosku, niezależnie od dokumentów określonych w ust. 5, dołączają:

1) oświadczenie o stanie cywilnym;

2) zaświadczenie o pobieraniu nauki;

3) orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 lit. b ustawy.

§ 9. Organem właściwym do wydawania decyzji w sprawie udzielenia pomocy rekonwersyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1, jest dyrektor WBE właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego.

§ 10. Do rozpatrywania odwołań od decyzji dyrektora WBE właściwy jest dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej.

§ 11. Uprawnionym dyrektor WBE pokrywa koszty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, przez:

1) przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe, na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję;

2) wypłatę należności — po przedstawieniu oryginału rachunku potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania zawodowego oraz zaświadczenia o ukończeniu przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym.

§ 12. 1. Uprawnieni, którym pokryto koszty przekwalifikowania zawodowego w sposób, o którym mowa w § 11 pkt 1, przedstawiają właściwemu dyrektorowi WBE, w terminie 30 dni od daty zakończenia przekwalifikowania zawodowego, dokument potwierdzający jego ukończenie z wynikiem pozytywnym.

2. Uprawniony, o którym mowa w § 1 pkt 1, któremu pokryto koszty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przedstawia dowódcy jednostki wojskowej, w terminie 30 dni od daty zakończenia przekwalifikowania zawodowego, dokument potwierdzający jego ukończenie z wynikiem pozytywnym.

§ 13. 1. W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego koszty, o których mowa w § 5 ust. 1, podlegają zwrotowi.

2. Postępowanie w sprawie zwrotu kosztów wszczyna i prowadzi organ wypłacający świadczenie.

3. Zwrot kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1, następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez uprawnionego wezwania od organu.

4. Wezwanie określa kwotę podlegającą zwrotowi i wskazuje numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

§ 14. 1. Żołnierz zawodowy może, na pisemny wniosek, zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, decyzją dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej, na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia.

2. Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

3. Przepisy § 8 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

4. Żołnierz zawodowy do wniosku dołącza zaświadczenie z instytucji o przyjęciu na praktykę zawodową.

5. Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyk zawodowych i z powrotem oraz zakwaterowania w miejscu odbywania praktyk zawodowych, dokonywane przez dowódcę jednostki wojskowej według limitów określonych w art. 120 ust. 4a pkt 2 i 3 ustawy.

§ 15. COAZ, OAZ i WSzW prowadzą pośrednictwo pracy dla uprawnionych.

§ 16. 1. Uprawnieni składają do dyrektora COAZ, kierownika OAZ lub szefa WSzW pisemny wniosek o udzielenie pomocy w pośrednictwie pracy. W przypadku byłego żołnierza zawodowego ubiegającego się o stanowisko pracy związane z obronnością kraju wniosek kierowany jest do właściwego terytorialnie szefa WSzW.

2. Uprawnionym organ przedstawia, w miarę możliwości, oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy w rejonie miejsca zamieszkania, uwzględniając ich potrzeby i posiadane kwalifikacje oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku pracy.

3. W przypadku braku ofert pracy w miejscu zamieszkania uprawnionego organ, w porozumieniu z innymi organami prowadzącymi pośrednictwo pracy, przedstawia uprawnionemu, w miarę możliwości, oferty pracy w innych rejonach przez niego wskazanych.

§ 17. 1. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej, dyrektor COAZ, kierownik OAZ, dyrektor WBE oraz szef WSzW prowadzą wobec uprawnionych działalność informacyjną w zakresie rekonwersji.

2. Dowódcy jednostek wojskowych odpowiadają za realizację przedsięwzięć rekonwersyjnych i współpracują z właściwym terytorialnie dyrektorem COAZ lub kierownikiem OAZ w zakresie realizacji:

1) działalności rekonwersyjnej;

2) planowanych co najmniej raz w roku, w ramach prowadzonych szkoleń uzupełniających żołnierzy zawodowych, zajęć na temat pomocy rekonwersyjnej.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654 i Nr 122, poz. 696.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. Nr 87, poz. 566), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 13 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 745).