ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) zasób mieszkaniowy pozostający w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;

2) sposób i szczegółowe warunki:

a) gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową,

b) wydawania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych, kwaterach funkcyjnych, kwaterach zastępczych i kwaterach internatowych,

c) wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji i remontów lokali mieszkalnych i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku oraz terminy wykonywania tych czynności,

d) wykonywania napraw lokali mieszkalnych obciążających Wojskową Agencję Mieszkaniową,

e) zwalniania lokali mieszkalnych, kwater funkcyjnych, kwater zastępczych i kwater internatowych;

3) szczegółowy tryb postępowania w sprawach przymusowego przekwaterowania i wykwaterowania osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych oraz ustalania kosztów tych czynności;

4) wzory dokumentów stanowiących podstawę zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, kwaterze zastępczej, kwaterze internatowej i internacie oraz ich zwalniania i rozliczania.

2. Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

1) ustawa bez bliższego określenia — ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Agencja — Wojskową Agencję Mieszkaniową;

3) dyrektor oddziału regionalnego — dyrektora oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, właściwego ze względu na miejscowość, w której jest położony lokal mieszkalny, kwatera funkcyjna, kwatera zastępcza, kwatera internatowa albo internat.

§ 2. 1. Agencja dysponuje lokalami mieszkalnymi:

1) stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przekazanymi Agencji przez Ministra Obrony Narodowej;

2) pozyskanymi od spółdzielni mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego;

3) pozyskanymi w drodze umowy najmu, leasingu albo innej umowy cywilnoprawnej;

4) pozyskanymi w drodze darowizny, spadku albo zapisu.

2. Dyrektor oddziału regionalnego, za zgodą Prezesa Agencji, może przeznaczyć lokal mieszkalny niebę-dący kwaterą na cele inne niż mieszkalne.

3. Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi, o których mowa w ust. 1, polega w szczególności na:

1) wykonywaniu w stosunku do lokali mieszkalnych prawa własności i innych praw rzeczowych przysługujących Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Agencję;

2) prowadzeniu obsługi administracyjnej i eksploatacyjnej lokali mieszkalnych;

3) zasiedlaniu i zwalnianiu lokali mieszkalnych, kwater funkcyjnych, kwater zastępczych i kwater internatowych;

4) ustalaniu i pobieraniu opłat za używanie lokali mieszkalnych, kwater funkcyjnych, kwater zastępczych i kwater internatowych oraz opłat pośrednich z tytułu ich zajmowania, a także rozliczaniu opłat pośrednich;

5) wykonywaniu przeglądów technicznych, napraw, konserwacji i remontów lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, oraz pozyskanych przez Agencję w drodze umowy sprzedaży, w zakresie obciążającym Agencję;

6) wykonywaniu przeglądów technicznych, napraw, konserwacji i remontów części wspólnych w budynkach stanowiących wyłączną własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję;

7) ustalaniu kosztów napraw uszkodzeń i wymiany wyposażenia lokali mieszkalnych oraz znajdujących się w nich urządzeń, a także pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku;

8) wydawaniu decyzji w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz opłat i odszkodowań za używanie tego lokalu;

9) zarządzaniu przymusowego przekwaterowania albo wykwaterowania z lokalu mieszkalnego.

§ 3. Dyrektor oddziału regionalnego wydaje:

1) decyzję o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym — według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) decyzję o prawie zamieszkiwania w kwaterze zastępczej — według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) decyzję o prawie zamieszkiwania w kwaterze internatowej — według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) skierowanie do zamieszkiwania w internacie:

a) żołnierza pełniącego zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej lub terminowej oraz żołnierza odbywającego okresową służbę wojskową — według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

b) pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej oraz dziecka żołnierza pełniącego zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej lub terminowej albo dziecka pracownika — według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Na wniosek osoby, w stosunku do której została wydana decyzja, o której mowa w § 3 pkt 1, dyrektor oddziału regionalnego — w ramach zamiany — może wydać decyzję o prawie zamieszkiwania w innym lokalu mieszkalnym, jeżeli zajmowany przez nią lokal mieszkalny, z uwzględnieniem członków rodziny uwzględnianych przy ustalaniu przysługującej powierzchni użytkowej podstawowej i norm tej powierzchni, posiada powierzchnię użytkową podstawową większą lub równą takiej powierzchni przysługującej tej osobie.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zgodnego wniosku co najmniej dwóch osób, w stosunku do których została wydana decyzja, o której mowa w § 3 pkt 1, o zamianę zajmowanych przez nie lokali mieszkalnych.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli:

1) zamiana dotyczy kwatery, w której miałaby zamieszkać osoba inna niż żołnierz pełniący zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej;

2) o zamianę ubiega się osoba, która na podstawie art. 41 ust. 1—5 lub art. 44 ustawy jest obowiązana do opuszczenia zajmowanego lokalu mieszkalnego;

3) osoba, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Nr 151, poz. 1596 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 290), oczekująca na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery, nie wycofała złożonego wniosku o wypłatę tego ekwiwalentu;

4) zamiana dotyczy kwatery funkcyjnej, kwatery zastępczej lub kwatery internatowej.

4. W przypadku zamiany, o której mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się przepisu § 7 ust. 1.

§ 5. 1. Wnioski dowódców jednostek wojskowych, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, są rejestrowane przez dyrektora oddziału regionalnego, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

2. Wnioski osób, o których mowa w art. 29 ustawy, o wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym dyrektor oddziału regionalnego przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Prezesa Agencji.

§ 6. 1. Przekazanie lokalu mieszkalnego, kwatery funkcyjnej i kwatery zastępczej następuje protokołem przyjęcia/zdania, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia, a kwatery internatowej i miejsca w internacie — protokołem przyjęcia/zdania, którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2. Protokół przyjęcia/zdania sporządza przedstawiciel Agencji w obecności osoby posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, kwaterze funkcyjnej, kwaterze zastępczej lub kwaterze internatowej albo zajmowania miejsca w internacie.

3.  Przedstawicielem Agencji, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6, może być osoba, która posiada:

1) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów rozdziału 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm. 1) ) oraz

2) pisemne upoważnienie dyrektora oddziału regionalnego do sporządzania protokołu przyjęcia/zdania, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.

4. Sporządzenie protokołu przyjęcia/zdania następuje w terminie uzgodnionym przez przedstawiciela Agencji z osobą, której wydano decyzję o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, kwaterze funkcyjnej, kwaterze zastępczej lub kwaterze internatowej albo skierowanie do zamieszkiwania w internacie.

5. Protokół przyjęcia/zdania podpisuje przedstawiciel Agencji i osoba, w której obecności został on sporządzony. Osoba ta może wnieść pisemne zastrzeżenia do tego protokołu.

6. Protokół przyjęcia/zdania miejsca w internacie sporządza przedstawiciel Agencji spełniający warunek określony w ust. 3 pkt 2.

§ 7. 1. Przekazanie lokalu mieszkalnego, kwatery funkcyjnej, kwatery zastępczej i kwatery internatowej następuje po wykonaniu napraw obciążających Agencję w zakresie określonym w § 9 ust. 1.

2. Wykonanie napraw obciążających Agencję nie pozbawia żołnierza, pełniącego zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej, uprawnień wynikających z art. 32a ustawy.

§ 8. 1. Osoba posiadająca tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym może za zgodą dyrektora oddziału regionalnego wykonać naprawy, o których mowa w § 7 ust. 1, we własnym zakresie. Koszt tych napraw, uwzględniający podatek VAT, ustala dyrektor oddziału regionalnego w formie pisemnej na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Termin wykonania napraw oraz sposób rozliczenia nakładów z tego tytułu określa się w umowie zawartej przed rozpoczęciem prac między dyrektorem oddziału regionalnego a osobą posiadającą tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.

2. Do kosztorysu, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się stosowane w kwartale poprzedzającym średnie krajowe ceny rynkowe, publikowane w powszechnie stosowanych cennikach. Kosztorys obejmuje również koszty prac projektowych oraz koniecznych uzgodnień i pozwoleń.

3. Kontrolę prowadzonych robót może przeprowadzać wyznaczony przez dyrektora oddziału regionalnego przedstawiciel Agencji spełniający warunki określone w § 6 ust. 3.

4. Po wykonaniu robót osoba posiadająca tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym zgłasza pisemnie ich wykonanie we właściwym miejscowo oddziale regionalnym Agencji.

5. Odbioru robót wykonanych w lokalu mieszkalnym dokonuje wyznaczony przez dyrektora oddziału regionalnego przedstawiciel Agencji spełniający warunki określone w § 6 ust. 3, a w przypadkach uzasadnionych zakresem tych robót lub właściwościami budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny — komisja składająca się z przedstawicieli Agencji wyznaczonych przez dyrektora oddziału regionalnego, spełniających warunki określone w § 6 ust. 3, w obecności osoby posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w terminie obustronnie uzgodnionym, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wykonania tych robót.

6. Jeżeli roboty zostały wykonane z naruszeniem art. 32 ust. 3 ustawy lub przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane albo stwierdzono usterki w wykonanych robotach, dyrektor oddziału regionalnego wyznacza termin usunięcia wad i usterek, nie dłuższy niż 7 dni roboczych. Po tym terminie dokonuje się ponownego odbioru robót.

§ 9. 1. Agencja wykonuje naprawy zużytych w trakcie normalnej eksploatacji elementów budynku znajdujących się w lokalach mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust.l pkt 1 i 4, oraz pozyskanych przez Agencję w drodze umowy sprzedaży, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, także wymiany:

1) stolarki okiennej;

2) stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej;

3) podłóg i posadzek;

4) tynków ścian i sufitów, bez malowania;

5) balkonów i loggi, bez malowania;

6) instalacji centralnego ogrzewania;

7) instalacji elektrycznej bez osprzętu;

8) instalacji telewizyjnej i instalacji domofonowej, bez osprzętu;

9) przyrządów pomiarowych wody i energii cieplnej.

2. Naprawy i wymiany, o których mowa w ust. 1, Agencja wykonuje nie częściej niż raz na 20 lat oraz w razie konieczności usunięcia skutków klęski żywiołowej.

3. Agencja nie wykonuje w lokalach mieszkalnych konserwacji i napraw uszkodzeń powstałych w trakcie używania lokalu mieszkalnego przez osobę posiadającą tytuł prawny do zamieszkiwania w tym lokalu oraz wynikającej z tych uszkodzeń wymiany:

1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, tynków ścian i sufitów oraz okładzin ściennych;

2) okien i drzwi oraz ich oszklenia, a także okuć i zamków;

3) wbudowanych mebli oraz ich okuć i zamków;

4) trzonów kuchennych, kuchni gazowych, kuchni elektrycznych i kuchni węglowych, grzejników wody przepływowej i podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal mieszkalny jest wyposażony, w tym odcinków instalacji od zaworów lub zabezpieczeń odcinających dopływ lub odpływ wody zimnej,

ciepłej wody użytkowej, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu do lub z lokalu mieszkalnego albo od miejsca rozgałęzienia tych instalacji służącego doprowadzeniu lub odprowadzeniu takiego media do lub z lokalu mieszkalnego;

5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej oraz osprzętu instalacji telewizyjnej i instalacji domofo-nowej;

6) pieców węglowych i akumulacyjnych;

7) etażowego centralnego ogrzewania, jeżeli zostało ono zainstalowane przez osobę posiadającą tytuł prawny do zmieszkiwania w lokalu mieszkalnym;

8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych.

4. Oprócz konserwacji, napraw i wymiany, o których mowa w ust. 3, Agencja nie wykonuje w lokalach mieszkalnych:

1) malowania i tapetowania tynków ścian i sufitów;

2) obustronnego malowania okien i drzwi wewnętrznych oraz malowania od strony wewnętrznej drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego;

3) malowania wbudowanych mebli oraz instalacji sanitarnych i grzewczych.

§ 10. 1. W budynkach stanowiących wyłączną własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję Agencja wykonuje kontrole okresowe, o których mowa w art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, wykonuje się w terminach wynikających z ustalonego przez dyrektora oddziału regionalnego harmonogramu kontroli okresowych.

§ 11. W lokalach mieszkalnych położonych w budynkach, o których mowa w § 10 ust. 1, Agencja dokonuje konserwacji i wykonuje naprawy pionów wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu włącznie do zaworów lub zabezpieczeń odcinających dopływ lub odpływ tych mediów do lub z lokalu mieszkalnego. Jeżeli zawory lub zabezpieczenia są umieszczone poza lokalem mieszkalnym, Agencja dokonuje konserwacji i wykonuje naprawy pionów do miejsca ich rozgałęzienia służącego doprowadzeniu lub odprowadzeniu takiego media do lub z lokalu mieszkalnego.

§ 12. W lokalach mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3, z wyjątkiem pozyskanych przez Agencję w drodze umowy sprzedaży, warunki i sposób wykonywania kontroli okresowych, przeglądów stanu technicznego, napraw, konserwacji i remontów określają odpowiednie umowy zawarte przez Agencję ze spółdzielniami mieszkaniowymi lub towarzystwami budownictwa społecznego albo inne odpowiednie umowy cywilnoprawne.

§ 13. Konserwację i naprawę elementów budynków i instalacji w budynkach, o których mowa w § 10 ust. 1, wykonuje Agencja, uwzględniając ustalenia zawarte w protokołach z kontroli okresowych, o których mowa w § 10 ust. 1.

§ 14. 1. Agencja, niezależnie od kontroli okresowych, o których mowa w § 10 ust. 1, wykonuje corocznie przeglądy stanu technicznego co najmniej 20 % lokali mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1, według harmonogramu ustalonego przez dyrektora oddziału regionalnego, z zastrzeżeniem § 12. Przeglądy te mogą być dokonywane przez przedstawiciela Agencji wyznaczonego przez dyrektora oddziału regionalnego, spełniającego warunki określone w § 6 ust. 3.

2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono wprowadzenie zmian, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, lub istnienie uszkodzeń lokalu mieszkalnego, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy, dyrektor oddziału regionalnego nakazuje pisemnie osobie posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym w ustalonym terminie przywrócenie stanu poprzedniego albo naprawienie uszkodzeń. Nakaz ten doręcza się osobie posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, dyrektor oddziału regionalnego dokonuje sprawdzenia wykonania nakazu. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

4. Jeżeli pomimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, osoba posiadająca tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym nie wykonała nakazu, dyrektor oddziału regionalnego, na koszt tej osoby, zleca wykonanie lub we własnym zakresie wykonuje roboty, o których mowa w ust. 2.

5.  Jeżeli w toku przeglądu, o którym mowa w ust. 1, stwierdzono konieczność wymiany zużytych w procesie normalnej eksploatacji elementów budynku znajdujących się w lokalu mieszkalnym, do robót tych stosuje się odpowiednio przepisy § 8 lub 9.

§ 15. W lokalach mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4, oraz pozyskanych przez Agencję w drodze umowy sprzedaży. Agencja wykonuje remonty w pełnym zakresie wyłącznie w przypadku poddania remontowi całego budynku albo jego części funkcjonalnej, w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej dla prowadzonego remontu.

§ 16. Remonty pomieszczeń technicznych i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku Agencja wykonuje nie częściej niż raz na 10 lat. Jeżeli stan techniczny tych pomieszczeń wskazuje na konieczność wykonania wcześniejszego remontu. Agencja wykonuje go na zasadach, o których mowa w art. 34 ust. 6 ustawy.

§ 17. 1. Agencja wykonuje remont kwatery funkcyjnej i kwatery internatowej w pełnym zakresie. W ramach remontu kwatery funkcyjnej i kwatery internatowej nie wymienia się urządzeń technicznych, chyba że uległy one całkowitemu zużyciu albo utraciły cechy użytkowe właściwe dla takich urządzeń. Remont kwatery funkcyjnej i kwatery internatowej Agencja wykonuje nie częściej niż co 3 lata.

2. Koszty remontu kwatery funkcyjnej i kwatery internatowej nie mogą być wyższe niż 5 % wartości od-tworzeniowej tej kwatery. W przypadkach szczególnie uzasadnionych względami technicznymi, za zgodą Prezesa Agencji, dyrektor oddziału regionalnego może zwiększyć koszty remontu kwatery funkcyjnej i kwatery internatowej do 10 % jej wartości odtworzenio-wej.

§ 18. 1. Zwolnienie lokalu mieszkalnego, kwatery funkcyjnej i kwatery zastępczej następuje protokołem przyjęcia/zdania, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia, sporządzonego przez przedstawiciela Agencji spełniającego warunki, o których mowa w § 6 ust. 3, w obecności osoby zwalniającej. Przepisy § 6 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

2.  O zamiarze zwolnienia lokalu mieszkalnego, kwatery funkcyjnej albo kwatery zastępczej osoba zwalniająca zawiadamia dyrektora oddziału regionalnego na piśmie co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zwolnienia.

3. W dniu sporządzenia protokołu przyjęcia/zdania zwalniany lokal mieszkalny oraz pomieszczenia przynależne powinny być opróżnione z wszystkich rzeczy niestanowiących elementów lub wyposażenia tego lokalu.

4. Jeżeli w trakcie sporządzania protokołu przyjęcia/zdania stwierdzono wprowadzenie w lokalu mieszkalnym lub pomieszczeniach przynależnych zmian, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, albo spowodowanie uszkodzeń elementów i wyposażenia lokalu mieszkalnego lub znajdujących się w nim urządzeń technicznych, a także nieopróżnienie z pozostawionych w nich rzeczy, przedstawiciel Agencji sporządzający protokół informuje osobę zwalniającą o obowiązku pokrycia kosztów usunięcia zmian i rzeczy oraz naprawy uszkodzeń.

5. Kosztami, o których mowa w ust. 4, określonymi zgodnie z § 8 ust. 1 i 2, dyrektor oddziału regionalnego obciąża osobę zwalniającą.

6.  Po sporządzeniu protokołu przyjęcia/zdania przedstawiciel Agencji odbiera klucze od osoby zwalniającej lokal mieszkalny oraz oplombowuje drzwi wejściowe do lokalu.

7. Zwolnienie kwatery internatowej i miejsca w internacie odbywa się na podstawie protokołu przyjęcia/zdania, którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia, sporządzonego przez przedstawiciela Agencji w obecności osoby zwalniającej. Przepisy ust. 4—6 stosuje się odpowiednio.

8. Za datę zwolnienia lokalu mieszkalnego, kwatery funkcyjnej, kwatery zastępczej, kwatery internatowej i miejsca w internacie przyjmuje się dzień sporządzenia protokołu, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 i 7.

§ 19.1. Zwolnienie lokalu mieszkalnego i kwatery zastępczej w przypadkach określonych w art. 41 ust. 1—5 ustawy, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy, następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia osobie posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym decyzji o zwolnieniu lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 42 ust. 1 ustawy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, dyrektor oddziału regionalnego może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, do 3 miesięcy.

§ 20. Wzór decyzji o zwolnieniu lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 42 ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 21. Przy ustalaniu kosztów wykwaterowania, o którym mowa w art. 41 ust. 7, art. 44 i art. 48a ustawy, oraz kosztów przekwaterowania, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm. 2) ) dotyczące wydatków egzekucyjnych.

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2005 r. (poz. 975)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 86, poz. 732.

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Nr 151, poz. 1596 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 290) traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową (Dz. U. Nr 40, poz. 471 oraz z 2002 r. Nr 80, poz. 725 i Nr 178, poz. 1485).