ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 17 ust. 25 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Naczelna Prokuratura Wojskowa ma siedzibę w mieście stołecznym Warszawie.

§ 2.1. Tworzy się następujące wojskowe prokuratury okręgowe i określa ich siedziby:

1) Wojskową Prokuraturę Okręgową w Poznaniu;

2) Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

2. Tworzy się następujące wojskowe prokuratury garnizonowe i określa ich siedziby:

1) (uchylony);

2) (uchylony);

3) Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gdyni;

4) Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Krakowie;

5) Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Lublinie;

6) Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Olsztynie;

7) Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Poznaniu;

8) Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Szczecinie;

9) Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Warszawie;

10) Wojskową Prokuraturę Garnizonową we Wrocławiu;

11) (uchylony).

§ 3. Wojskowe prokuratury okręgowe obejmują swoją właściwością:

1) Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu — obszar województw będących we właściwości wojskowych prokuratur garnizonowych w: Gdyni, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu;

2) Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie — obszar województw będących we właściwości wojskowych prokuratur garnizonowych w: Krakowie, Lublinie, Olsztynie i Warszawie.

§ 4. Wojskowe prokuratury garnizonowe obejmują swoją właściwością:

1) (uchylony);

2) (uchylony);

3) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni — obszar województwa pomorskiego;

4) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie — obszar województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego;

5) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie — obszar województw: lubelskiego i podkarpackiego;

6) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Olsztynie — obszar województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego;

7) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Poznaniu — obszar województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego;

8) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie — w województwie lubuskim obszar powiatów: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego i miasto Gorzów Wielkopolski oraz obszar województwa zachodniopomorskiego;

9) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie — obszar województw: łódzkiego i mazowieckiego;

10) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu — obszar województwa dolnośląskiego, w województwie lubuskim obszar powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego i miasto Zielona Góra oraz obszar województwa opolskiego;

11) (uchylony).

§ 5. Sprawy wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozostają w dotychczasowej właściwości wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 159, poz. 1048, z 2002 r. Nr 142, poz. 1192, z 2004 r. Nr 20, poz. 182 oraz z 2009 r. Nr 104, poz. 865), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 22 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1375 i Nr 219, poz. 1706).