ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich

Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób naliczania i rozliczania opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich;

2) sposób obliczania zaliczek na opłaty pośrednie.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Agencji – należy przez to rozumieć Wojskową Agencję Mieszkaniową;

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala się oddzielnie dla każdego rodzaju zasobu mieszkaniowego oddziału regionalnego Agencji, dla lokali:

1) położonych w budynkach Skarbu Państwa;

2) położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) pozyskanych w drodze leasingu lub najmu od osób trzecich, w tym od towarzystwa budownictwa społecznego utworzonego przez Agencję.

2. Opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, kalkuluje się oddzielnie dla każdej wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej na podstawie ich uchwał oraz kosztów administrowania ponoszonych przez Agencję.

§ 3. 1. Stawkę opłaty za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, określa się na podstawie kalkulacji kosztów, o których mowa w art. 1a pkt 12 ustawy, uwzględniając średnią powierzchnię użytkową tych lokali mieszkalnych ustaloną jako średnia arytmetyczna ze stanu na pierwszy i ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu, z którego są uwzględniane koszty przy sporządzaniu kalkulacji.

2. Miesięczną opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 1, określa się na podstawie kalkulacji stawki opłat, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Opłatę za używanie lokali mieszkalnych w skali miesięcznej ustala się jako iloczyn miesięcznej opłaty za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, obliczonej zgodnie z ust. 2, oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

4. Opłata za używanie lokalu mieszkalnego za jeden dzień wynosi 1/30 opłaty, o której mowa w ust. 3.

5. Opłata za używanie lokalu mieszkalnego w skali rocznej nie może być większa niż iloczyn 3% wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

6. (uchylony).

§ 4. 1.Przy ustalaniu opłat za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, uwzględnia się:.

1) opłaty wnoszone do wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni zgodnie z jej uchwałą;

2) koszty, o których mowa w art. 1a pkt 12 ustawy, ponoszone przez oddział regionalny Agencji na utrzymanie lokali mieszkalnych położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni;

3) średnią powierzchnię użytkową tych lokali mieszkalnych ustaloną jako średnia arytmetyczna ze stanu na pierwszy i ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu, z którego są uwzględniane koszty przy sporządzaniu kalkulacji.

2. Miesięczną opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 1, określa się na podstawie kalkulacji stawki opłat, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Miesięczną opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego Agencji w budynku spółdzielni ustala się z uwzględnieniem odpowiednich pojęć użytych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.).

4. Opłata za używanie lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni za jeden dzień wynosi 1/30 opłaty, o której mowa w ust. 2. 

5. W lokalach mieszkalnych położonych w budynkach:

1) wspólnot mieszkaniowych, jeżeli ustalone przez właściwy organ wspólnoty mieszkaniowej koszty zarządu nieruchomością wspólną, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz przypadające na te lokale koszty administrowania ponoszone przez oddział regionalny Agencji,

2) spółdzielni, jeżeli ustalone przez właściwy organ spółdzielni wydatki, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, oraz przypadające na te lokale koszty administrowania ponoszone przez oddział regionalny Agencji

— w przeliczeniu na powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego w budynku danej wspólnoty lub spółdzielni wysokości tych kosztów lub wydatków są wyższe niż iloczyn 3 % wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy w skali miesięcznej, oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego — opłata za używanie lokalu mieszkalnego stanowi równowartość odpowiednio kosztów określonych w pkt 1 albo wydatków i kosztów określonych w pkt 2. 

§ 5. 1. Opłatę za używanie lokalu mieszkalnego będącego kwaterą ustala się w sposób określony w § 3. 

2. Opłatę za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, będącego kwaterą, pozyskanego w drodze leasingu lub najmu od osób trzecich, w tym od towarzystwa budownictwa społecznego, ustala się w wysokości, jaka została obliczona w oddziale regionalnym Agencji dla lokali mieszkalnych położonych w budynkach Skarbu Państwa.

3. Koszty najmu lokali mieszkalnych pozyskanych w drodze leasingu lub najmu od osób trzecich, w tym od towarzystwa budownictwa społecznego utworzonego przez Agencję, wraz z kosztami administrowania oddziału regionalnego Agencji przypadającymi na te lokale, pomniejszone o przychody należne z opłat za używanie tych lokali wnoszone przez osoby zajmujące lokale mieszkalne, pokrywa się z dotacji budżetowej.

4. Średni roczny koszt energii cieplnej potrzebnej do ogrzania lokalu mieszkalnego będącego kwaterą równa się iloczynowi średniorocznego kosztu ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w danym budynku i powierzchni użytkowej danej kwatery według algorytmu:

Oec = Kśr x Pu

gdzie:

Oec — oznacza średni roczny koszt energii cieplnej potrzebnej do ogrzania kwatery,

Kśr — oznacza średnioroczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w budynku,

Pu — oznacza powierzchnię użytkową kwatery.

5. Średnioroczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w danym budynku oblicza się w oparciu o projekt techniczny lub audyt energetyczny budynku oraz obowiązujące normy techniczne, stosując ceny i stawki opłat taryfowych dostawców energii cieplnej.

6. Miesięczny koszt energii cieplnej potrzebnej do ogrzania lokalu mieszkalnego wynosi 1/12 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 4 i 5. 

7. Koszt energii cieplnej potrzebnej do ogrzania lokalu mieszkalnego za jeden dzień wynosi 1/30 kwoty, o której mowa w ust. 6. 

8. Roczne koszty opłat za używanie lokalu mieszkalnego będącego kwaterą i roczne koszty energii cieplnej potrzebnej do ogrzania tego lokalu, przypadające na 1 m2 powierzchni użytkowej, o których mowa w ust. 5, nie mogą być większe niż 4,8 % wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy.

§ 6. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji może ustalić i wprowadzić opłaty za używanie lokalu mieszkalnego corocznie z dniem 1 maja , jak również w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez właściwy organ wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli koszty w bieżącym roku obrotowym odbiegają od kosztów przyjętych do kalkulacji o ponad 5 %, dyrektor oddziału regionalnego Agencji, niezależnie od terminów, o których mowa w ust. 1, może dokonać zmiany opłat za używanie lokalu mieszkalnego, przyjmując do kalkulacji koszty poniesione w roku bieżącym. Dokonana zmiana w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego w skali rocznej nie może być wyższa niż wynikająca z iloczynu 3 % (dla lokali mieszkalnych, o których mowa w § 3) albo 4,8 % (dla kwater, o których mowa w § 5) wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub kwatery.

3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji zawiadamia o zmianie wysokości opłat osoby zamieszkujące w lokalu mieszkalnym, którego zmiana dotyczy, nie później niż na 30 dni przed planowaną datą zmiany opłat. Jeżeli z przeprowadzonej kalkulacji wyniknie, że opłata będzie niższa od dotychczas obowiązującej, wówczas osoby zamieszkujące w lokalu mieszkalnym mogą być poinformowane w terminie krótszym.

4. Osoba zamieszkująca w lokalu mieszkalnym zawiadamia niezwłocznie, pisemnie właściwy miejscowo organ Agencji o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opłat.

§ 7. 1. Zaliczkowe stawki opłat pośrednich, o których mowa w art. 1a pkt 13 ustawy, w skali miesięcznej określa się na podstawie:

1) poniesionych przez Agencję rzeczywistych kosztów zakupów do danego budynku energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu i wody oraz odbioru nieczystości stałych i płynnych, zwanych dalej „mediami komunalnymi”, poniesionych w roku ubiegłym;

2) prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonego w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.

2. Analizy kosztów i korekty zaliczkowych stawek opłat pośrednich za media komunalne dokonuje się w cyklu rocznym po rozliczeniu kosztów za poprzedni rok rozliczeniowy (obrachunkowy). Korekty zaliczkowych stawek opłat pośrednich za media komunalne można dokonać w przypadku zmiany warunków zakupów tych mediów.

3. Zaliczkowych stawek opłat pośrednich za media komunalne nie określa się, jeżeli dostawa danego media komunalnego do lokalu mieszkalnego następuje na podstawie umowy zawartej przez dostawcę danego media bezpośrednio z osobą zamieszkującą w tym lokalu.

4. Zaliczkowe stawki opłat pośrednich za media komunalne określa dyrektor oddziału regionalnego Agencji na okres roku, poczynając od dnia 1 kwietnia każdego roku. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie, dyrektor oddziału regionalnego Agencji może dokonać korekty zaliczkowych stawek opłat pośrednich od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana warunków zakupu media komunalnego.

5. Do zmiany zaliczkowej stawki opłat pośrednich za media komunalne stosuje się odpowiednio przepis § 6 ust. 3.

§ 8. 1. Rozliczenia kosztów zakupów do danego budynku mediów komunalnych dokonuje się na poszczególne lokale zgodnie z przepisami odpowiednio ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm. 2) ), ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm. 3) ) w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok ubiegły.

2. Sposób rozliczenia kosztów zakupu energii cieplnej oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w budynkach mieszkalnych określają odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

3. Do rozliczenia zaliczkowych opłat pośrednich, o których mowa w § 7 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis § 7 ust. 3.

4. Rozliczenia zaliczkowych opłat pośrednich, o których mowa w § 7 ust. 1, w stosunku do poszczególnych lokali mieszkalnych dokonuje dyrektor oddziału regionalnego Agencji w okresach rocznych.

5. Rozliczenia zaliczkowych opłat pośrednich, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w terminach:

1) miesiąca od dnia rozliczenia przez Agencję na poszczególne lokale kosztów zakupów mediów komunalnych do budynku za ostatni okres rozliczeniowy (obrachunkowy) – dla budynków zarządzanych przez Agencję;

2) miesiąca od dnia przekazania Agencji przez zarządcę budynku rozliczenia przez tego zarządcę na poszczególne lokale kosztów zakupów mediów komunalnych do budynku za ostatni okres rozliczeniowy (obrachunkowy).

6. W przypadku nieprzekazania Agencji przez zarządcę budynku rozliczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, rozliczenia dokonuje dyrektor oddziału regionalnego Agencji na podstawie kosztów zakupów mediów komunalnych w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

7. O rozliczeniu zaliczkowych opłat pośrednich, o których mowa w ust. 5 i 6, dyrektor oddziału regionalnego Agencji zawiadamia osoby zamieszkujące w lokalu mieszkalnym, których rozliczenie dotyczy, w terminie 15 dni od dnia dokonania rozliczenia, podając jednocześnie kwotę nadpłaty albo niedopłaty opłat pośrednich za ostatni okres rozliczeniowy (obrachunkowy) w podziale na poszczególne media komunalne.

8. W przypadku nadpłaty opłat pośrednich, o której mowa w ust. 7, za ostatni okres rozliczeniowy (obrachunkowy), osoba zamieszkująca w lokalu mieszkalnym może zaliczyć ją na poczet przyszłych zaliczkowych opłat pośrednich albo zażądać jej zwrotu. W drugim przypadku dyrektor oddziału regionalnego Agencji zwraca nadpłatę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez osobę zainteresowaną.

9. W przypadku niedopłaty opłat pośrednich, o której mowa w ust. 7, za ostatni okres rozliczeniowy (obrachunkowy), dyrektor oddziału regionalnego Agencji w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 7, określa termin i sposób jej uiszczenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2005 r. (poz. 118)

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 116, poz. 1203.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.