ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb przyjmowania oraz sposób odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, w tym sposób i tryb postępowania organów wojskowych w zakresie wyznaczania, zmiany i zwalniania żołnierzy ze stanowisk służbowych, przenoszenia do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży służbowych, oraz rodzaje i sposób opiniowania służbowego.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) żołnierz – żołnierza pełniącego nadterminową zasadniczą służbę wojskową;

2) służba nadterminowa – nadterminową zasadniczą służbę wojskową;

3) zgłoszenie — pisemne zgłoszenie do służby nadterminowej żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową lub żołnierza rezerwy;

4) dowódca rodzaju sił zbrojnych — dowódcę rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Dowódcę Garnizonu Warszawa oraz dowódców innych jednostek wojskowych lub związków organizacyjnych niewchodzących w skład rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

§ 3. 1. Żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową zamierzający pełnić służbę nadterminową składa zgłoszenie w tej sprawie do dowódcy jednostki wojskowej, której ewidencją jest objęty, nie wcześniej niż po odbyciu 2 miesięcy zasadniczej służby wojskowej, nie później niż na 30 dni przed upływem czasu trwania tej służby.

1a. Żołnierz rezerwy zamierzający pełnić służbę nadterminową składa zgłoszenie do dowódcy jednostki wojskowej, w której zamierza ją pełnić, poprzez wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

2. Do zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające posiadane wykształcenie;

2) potwierdzające nabyte kwalifikacje i uprawnienia;

3) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

4) w przypadku żołnierza rezerwy — wtórnik karty ewidencyjnej.

3. W przypadku gdy żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową zamierza pełnić służbę nadterminową w innej jednostce wojskowej niż jednostka, której ewidencją jest objęty, dowódca tej jednostki opiniuje zgłoszenie i przesyła je do dowódcy jednostki wojskowej wskazanej przez tego żołnierza.

§ 4. 1. Zgłoszenie rozpatruje dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową lub żołnierz rezerwy zamierza pełnić służbę nadterminową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

2. W przypadku żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową rozpatrzenie zgłoszenia następuje nie później niż na 21 dni przed upływem czasu trwania zasadniczej służby wojskowej tego żołnierza.

3. O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia dowódca jednostki wojskowej niezwłocznie informuje na piśmie żołnierza zasadniczej służby wojskowej, a w przypadku zgłoszenia złożonego przez żołnierza rezerwy informuje na piśmie tego żołnierza oraz właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

4. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3, dowódca jednostki wojskowej, po rozpatrzeniu zgłoszenia, informuje o sposobie jego rozpatrzenia również dowódcę jednostki wojskowej, której ewidencją żołnierz jest objęty.

5. Wyrażenie zgody na przyjęcie do służby nadterminowej lub odmowę tego przyjęcia dowódca jednostki wojskowej, rozpatrujący zgłoszenie, stwierdza w rozkazie dziennym.

6. Dowódca jednostki wojskowej w zgodzie, o której mowa w ust. 5, ustala dzień rozpoczęcia pełnienia służby nadterminowej.

7. Rozpoczęcie pełnienia służby nadterminowej może nastąpić nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy odbywania zasadniczej służby wojskowej.

8. Dowódca jednostki wojskowej o dniu rozpoczęcia służby nadterminowej przez żołnierza rezerwy niezwłocznie zawiadamia właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

9. Wojskowy komendant uzupełnień na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8, powołuje żołnierza rezerwy, którego dotyczy to zawiadomienie, do nadterminowej zasadniczej służby wojskowej w terminie ustalonym przez dowódcę jednostki wojskowej.

§ 5. Żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową, który ma pełnić służbę nadterminową w innej jednostce wojskowej niż jednostka, której ewidencją jest objęty, podlega przeniesieniu do tej jednostki nie później niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia pełnienia służby nadterminowej.

§ 6. 1. Rozpoczęcie pełnienia służby nadterminowej lub rozpoczęcie kolejnego okresu pełnienia tej służby dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz ma ją pełnić, stwierdza w rozkazie dziennym.

2. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz rozpoczął pełnienie służby nadterminowej, zawiadamia o tym niezwłocznie wojskowego komendanta uzupełnień oraz pracodawcę tego żołnierza, jeżeli żołnierz ten przed powołaniem do zasadniczej służby wojskowej był zatrudniony u tego pracodawcy.

3. Dowódca jednostki wojskowej, w przypadku gdy żołnierz rezerwy rozpoczął pełnienie służby nadterminowej, zawiadamia o tym niezwłocznie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

4. W przypadku niestawienia się żołnierza rezerwy do pełnienia służby nadterminowej w wyznaczonym terminie, dowódca jednostki wojskowej zawiadamia niezwłocznie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

§ 7. 1. Dniem rozpoczęcia pełnienia służby nadterminowej jest dzień bezpośrednio następujący po dniu zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej, a w przypadku żołnierza rezerwy — dzień jego stawienia się do jej pełnienia, określony w karcie powołania.

2. Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby nadterminowej dowódca jednostki wojskowej rozkazem dziennym przydziela żołnierza do pododdziału, wyznacza na stanowisko służbowe przewidziane dla szeregowych zawodowych, starszych szeregowych zawodowych lub podoficerów zawodowych oraz dopełnia obowiązku meldunkowego tego żołnierza.

3. W przypadku niestawienia się żołnierza zasadniczej służby wojskowej do pełnienia służby nadterminowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej uchyla rozkaz o zwolnieniu tego żołnierza z zasadniczej służby wojskowej.

§ 8. 1. (uchylony).

2. W przypadku zmiany stanowiska służbowego lub przeniesienia do innej jednostki wojskowej żołnierza zwalnia się z dotychczasowego stanowiska służbowego i wyznacza się na nowe stanowisko służbowe.

3. Żołnierzowi można zmienić stanowisko służbowe w przypadku:

1) pozytywnego rozpatrzenia umotywowanej prośby żołnierza;

2) nabycia dodatkowych uprawnień lub kwalifikacji przez żołnierza;

3) utraty przez żołnierza uprawnień lub kwalifikacji, niezbędnych na dotychczasowym stanowisku służbowym;

4) likwidacji jednostki wojskowej lub dotychczasowego stanowiska służbowego;

5) potrzeb jednostki wojskowej wynikających z konieczności utrzymania wymaganego poziomu gotowości bojowej;

6) skazania żołnierza prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, które nie licuje z obowiązkami wykonywanymi na stanowisku służbowym, z zastrzeżeniem art. 87a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zmiany stanowiska służbowego dokonuje dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę nadterminową, i stwierdza ten fakt w rozkazie dziennym.

§ 9. 1. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz jest wyznaczony na stanowisko służbowe, może dodatkowo powierzyć temu żołnierzowi czasowe pełnienie obowiązków służbowych w tej jednostce na stanowisku nieobsadzonym lub obsadzonym, na którym wyznaczony żołnierz czasowo nie wykonuje zadań służbowych, w tym również na stanowiskach służbowych przewidzianych dla szeregowych zawodowych i podoficerów zawodowych.

2. Okres czasowego pełnienia obowiązków służbowych nie może być jednorazowo dłuższy niż 6 miesięcy.

3. Żołnierza, któremu dodatkowo powierzono czasowe pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku służbowym, nie zwalnia się ze stanowiska dotychczas zajmowanego.

4. Przepisy ust. 1–3 mają zastosowanie również w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi obowiązków pracownika wojska, z tym że w takim przypadku okres, o którym mowa w ust. 2, nie może być jednorazowo dłuższy niż 3 miesiące.

§ 10. 1. Żołnierza można oddelegować do wykonywania zadań poza jednostką wojskową, której ewidencją jest objęty, jednorazowo przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a w przypadku udziału w szkoleniu — na okres trwający do 9 miesięcy.

2. Żołnierz oddelegowany pozostaje na dotychczasowym stanowisku służbowym.

3. Oddelegowanie żołnierza następuje na podstawie rozkazu dziennego dowódcy jednostki wojskowej, której ewidencją jest objęty.

4. W rozkazie, o którym mowa w ust. 3, określa się oznaczenie jednostki wojskowej, do której ma być oddelegowany żołnierz, okres oddelegowania oraz termin stawienia się w jednostce wojskowej, do której został oddelegowany.

5. Dowódca jednostki wojskowej, do której stawił się oddelegowany żołnierz, stwierdza w rozkazie dziennym dzień stawienia się tego żołnierza, dopełnienie obowiązku meldunkowego oraz powierzenie temu żołnierzowi obowiązków służbowych.

6. Dowódca jednostki wojskowej, której ewidencją żołnierz jest objęty, może w każdej chwili odwołać oddelegowanego żołnierza. Okres oddelegowania może skrócić również dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierz został oddelegowany, jeżeli ustała potrzeba wykonywania zadań w tej jednostce przez oddelegowanego żołnierza.

§ 11. 1. Żołnierz może być kierowany w podróż służbową na podstawie rozkazu dziennego dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę nadterminową, do wykonywania zadań poza tą jednostką.

2. Zagraniczną podróż służbową żołnierz odbywa w obecności i pod nadzorem żołnierza zawodowego.

3. Żołnierzowi odbywającemu podróż służbową w godzinach nocnych, pomiędzy godziną 2200 a 600, przysługuje po zakończeniu podróży co najmniej 6 godzin odpoczynku.

§ 12. 1. Żołnierz, stosownie do zajmowanego przez niego stanowiska służbowego, pełni służbę nadterminową w wymiarze czasu służby określonym jego zadaniami służbowymi, z zachowaniem prawa do wypoczynku.

2. Żołnierz pełni służby wartownicze i służby wewnętrzne ujęte w planie służb jednostki wojskowej lub pododdziału, przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej oraz w zależności od posiadanego stopnia wojskowego przewidziane dla szeregowych zawodowych lub podoficerów zawodowych.

3. Służby, o których mowa w ust. 2, żołnierz pełni w terminach i w wymiarze ustalonym dla pododdziału, do którego został przydzielony.

§ 13. 1. Żołnierz może być przeniesiony do innej jednostki wojskowej z urzędu albo na wniosek tego żołnierza.

2. Przeniesienie żołnierza do innej jednostki wojskowej może nastąpić:

1) z urzędu, w przypadku:

a) rozformowania jednostki wojskowej,

b) likwidacji lub zmiany stanowiska służbowego, na które żołnierz został wyznaczony,

c) konieczności uzupełnienia potrzeb osobowych innych jednostek wojskowych,

d) uznania żołnierza ostatecznym orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej za niezdolnego do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku, jeżeli w jednostce wojskowej nie ma innego stanowiska służbowego odpowiadającego stanowi jego zdrowia i posiadanym kwalifikacjom;

2) na wniosek żołnierza – jeżeli względy służbowe na to pozwalają.

§ 14. 1. Wniosek o przeniesienie do innej jednostki wojskowej żołnierz wnosi drogą służbową do dowódcy jednostki wojskowej, której ewidencją jest objęty.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej przesyła drogą służbową do dowódcy uprawnionego do przeniesienia żołnierza, wraz z opinią służbową. Do wniosku dołącza się odpis wtórnika karty ewidencyjnej oraz karty ukarań i karty wyróżnień żołnierza.

§ 15. 1. Przeniesienie żołnierza z jednostki wojskowej, w której pełni służbę nadterminową, do innej jednostki wojskowej następuje na podstawie rozkazu dowódcy, któremu podlegają obie jednostki.

2. Przeniesienie żołnierza z jednostki wojskowej, w której pełni służbę nadterminową, do jednostki wojskowej podporządkowanej dowódcy innego rodzaju sił zbrojnych następuje za zgodą szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi, na podstawie rozkazu dowódcy rodzaju sił zbrojnych, któremu żołnierz podlega.

§ 16. 1. Do pełnienia służby poza granicami państwa żołnierza kieruje w drodze rozkazu:

1) w jednostce wojskowej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) – dowódca rodzaju sił zbrojnych, odpowiedzialny za przygotowanie tej jednostki do użycia poza granicami państwa lub wymianę jej stanu osobowego;

2) w jednostce wojskowej, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa – dowódca tej jednostki.

2. W przypadkach uzupełniania indywidualnych stanowisk w jednostce wojskowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, znajdującej się poza granicami państwa, do służby w tej jednostce kieruje, w drodze rozkazu, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, działając z urzędu lub na wniosek dowódcy rodzaju sił zbrojnych, odpowiedzialnego za przygotowanie tej jednostki do użycia poza granicami państwa.

3. Dowódca jednostki wojskowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, w drodze rozkazu, na podstawie skierowania żołnierza do służby poza granicami państwa, wyznacza tego żołnierza na stanowisko służbowe.

4. Niezależnie od skierowania żołnierza do służby poza granicami państwa i wyznaczenia go na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, żołnierz ten pozostaje w ewidencji wojskowej macierzystej jednostki wojskowej na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.

5. Zwolnienie żołnierza ze stanowiska służbowego w jednostce wojskowej, o której mowa w ust. 1 lub 2, może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga uzasadnienia.

6. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 5, dokonuje w drodze rozkazu:

1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – w przypadku żołnierzy pełniących służbę w jednostce wojskowej, o której mowa w ust. 2, działając z urzędu lub na wniosek dowódcy tej jednostki;

2) dowódca rodzaju sił zbrojnych – w przypadku żołnierzy pełniących służbę w jednostce wojskowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, działając z urzędu lub na wniosek dowódcy tej jednostki;

3) dowódca jednostki wojskowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – w przypadku żołnierzy pełniących służbę w tej jednostce.

§ 17. 1. Nie później niż na 3 miesiące przed upływem ustalonego okresu pełnienia służby nadterminowej żołnierz może wystąpić o przedłużenie czasu pełnienia służby nadterminowej na kolejny okres.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, żołnierz wnosi drogą służbową pisemny wniosek o pozostawienie go w służbie nadterminowej do dowódcy jednostki wojskowej, której ewidencją jest objęty. Jeżeli żołnierz wyraził zamiar dalszego pełnienia służby nadterminowej w innej jednostce wojskowej niż jednostka, której ewidencją jest objęty, dowódca tej jednostki opiniuje wniosek i przesyła go do dowódcy jednostki wojskowej wskazanej przez żołnierza.

3. Wniosek żołnierza o pozostawienie go w służbie nadterminowej rozpatruje dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz wyraził zamiar dalszego pełnienia tej służby. Wniosek ten podlega rozpatrzeniu nie później niż na 30 dni przed upływem ustalonego okresu pełnienia służby nadterminowej.

4. O sposobie rozpatrzenia wniosku o pozostawienie w służbie nadterminowej dowódca jednostki wojskowej niezwłocznie informuje na piśmie zainteresowanego żołnierza oraz właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

5. Jeżeli wniosek o pozostawienie w służbie nadterminowej rozpatrywał dowódca innej jednostki wojskowej niż jednostka, której ewidencją żołnierz jest objęty, o sposobie rozpatrzenia tego wniosku informuje on również dowódcę jednostki wojskowej, której ewidencją żołnierz jest objęty, oraz ustala z nim dzień przeniesienia żołnierza do nowej jednostki wojskowej, nie później niż w ostatnim dniu pierwotnie ustalonego okresu pełnienia służby nadterminowej.

6. Wyrażenie zgody na pozostawienie żołnierza w służbie nadterminowej na kolejny okres lub odmowę tego pozostawienia dowódca jednostki wojskowej, rozpatrujący wniosek, stwierdza w rozkazie dziennym.

§ 18. Żołnierz podlega opiniowaniu służbowemu w formie opinii służbowej albo oceny służbowej.

§ 19. 1. Opinię służbową sporządza się:

1) w przypadku:

a) każdorazowego złożenia wniosku, o którym mowa w § 17 ust. 2,

b) złożenia wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej albo wniosku o przyjęcie do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego,

c) przeniesienia do innej jednostki wojskowej,

d) wniosku rzecznika dyscyplinarnego, na potrzeby toczącego się postępowania dyscyplinarnego,

e) wniosku żołnierza,

f) zgłoszenia akcesu do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa;

2) na żądanie sądu, prokuratury. Żandarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

2. Opinię służbową sporządza przełożony dyscyplinarny żołnierza.

3. Przełożony dyscyplinarny wydaje o żołnierzu opinię służbową opartą na rzetelnej i obiektywnej ocenie wywiązywania się przez niego z obowiązków służbowych w okresie, za który opinia jest sporządzana.

4. Opinia służbowa o żołnierzu zawiera ocenę przebiegu jego dotychczasowej służby wojskowej, w tym ocenę wykonywania zadań służbowych i przestrzegania dyscypliny wojskowej, oraz uwzględnia cel sporządzania opinii.

§ 20. 1. Żołnierz zwolniony ze służby nadterminowej po jej odbyciu podlega ocenie służbowej.

2. Ocenę służbową sporządza przełożony dyscyplinarny żołnierza.

3. W ocenie służbowej ujmuje się informacje przydatne przy określeniu możliwości dalszego wykorzystania żołnierza rezerwy w ramach powszechnego obowiązku obrony. Informacje te zamieszcza się we wtórniku karty ewidencyjnej lub w indywidualnym zbiorze ewidencyjnym.

§ 21. 1. Treść opinii i oceny służbowej jest dostępna wyłącznie dla żołnierza, którego dotyczy, oraz jego przełożonych, a także dla organów, dla których opinia jest sporządzona.

2. Opiniowanemu żołnierzowi przysługuje prawo wniesienia zażalenia od wydanej o nim opinii służbowej do wyższego przełożonego dyscyplinarnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub zapoznania z opinią.

3. Przełożony dyscyplinarny rozpatruje zażalenie, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia złożenia tego zażalenia i o sposobie jego rozpatrzenia niezwłocznie zawiadamia żołnierza.

§ 22. 1. W sprawach przyjęcia do służby nadterminowej, przedłużenia czasu pełnienia tej służby na kolejny okres, oddelegowania do innej jednostki wojskowej, zmiany stanowiska służbowego, przenoszenia do innej jednostki wojskowej oraz zwolnienia ze służby nadterminowej żołnierz może składać zażalenie do przełożonego dowódcy jednostki wojskowej, który podjął rozstrzygnięcie w tej sprawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub zapoznania z treścią tego rozstrzygnięcia.

2. Przełożony rozpatruje zażalenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia i o sposobie jego rozpatrzenia niezwłocznie zawiadamia żołnierza.

§ 23. 1. Żołnierz odbywający służbę nadterminową przed dniem wejścia w życie rozporządzenia odbywa tę służbę na dotychczas zajmowanym stanowisku służbowym.

2. Żołnierza, o którym mowa w ust. 1, mianowanego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) lub stopień wojskowy w korpusie podoficerów oraz wyznaczonego przed tym dniem na stanowisko służbowe przewidziane dla starszego szeregowego (starszego marynarza) lub podoficera, w przypadku zwolnienia go z tego stanowiska można wyznaczyć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami uzupełnieniowymi jednostek wojskowych, na stanowisko służbowe przewidziane w etacie jednostki wojskowej dla żołnierza zawodowego, odpowiadające posiadanemu przez niego lub niższemu stopniowi wojskowemu i posiadanym kwalifikacjom.

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 czerwca 1992 r. w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego (Dz. U. Nr 56, poz. 277, z 1994 r. Nr 9, poz. 34, z 1995 r. Nr 42, poz. 218 i Nr 100, poz. 499, z 1998 r. Nr 67, poz. 438, z 1999 r. Nr 92, poz. 1055 oraz z 2002 r. Nr 208, poz. 1771), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w zakresie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203).