ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   tryb udzielania i zakres pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny;

2)   sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji prawa weteranów poszkodowanych-żołnierzy do pomocy psychologicznej oraz właściwość organów w tym zakresie.

§ 2. 1. Pomocy psychologicznej udziela się po okazaniu przez:

1)   weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza — odpowiednio legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego;

2)   najbliższego członka rodziny:

a)  pisemnego oświadczenia, złożonego przez weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza, zawierającego numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego, o tym, że spełnia on warunki bycia najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, albo

b)  pisemnej deklaracji, zawierającej numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego, o tym, że spełnia on warunki bycia najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, w przypadku gdy ze względu na stan zdrowia weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza nie jest możliwe przedstawienie przez najbliższego członka rodziny pisemnego oświadczenia złożonego przez weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza.

2. 1) Pomoc psychologiczna udzielana jest w godzinach pracy psychologów wjednostkach wojskowych, w wojskowych pracowniach psychologicznych i w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

3. Z pomocy psychologicznej wjednostkach wojskowych, wojskowych pracowniach psychologicznych oraz podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej można skorzystać bezpośrednio -bez skierowania, okazując jedynie dokument, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Zakres pomocy psychologicznej świadczonej w jednostce wojskowej lub w wojskowej pracowni psychologicznej obejmuje:

1)   diagnozę psychologiczną;

2)   konsultację;

3)   poradę;

4)   interwencję kryzysową;

5)   terapię krótkoterminową.

2. Zakres pomocy psychologicznej świadczonej w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej obejmuje: 2)

1)   diagnozę zaburzeń psychicznych;

2)   terapię indywidualną;

3)   terapię grupową, w tym terapię rodzinną.

§ 4. 3) 1. Wprzypadku gdy psycholog wjednostce wojskowej lub wojskowej pracowni psychologicznej uzna, że we-teranowi-żołnierzowi, weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi lub najbliższemu członkowi jego rodziny jest wskazane udzielenie pomocy psychologicznej w zakresie określonym w § 3 ust. 2, informuje tę osobę o możliwości uzyskania takiej pomocy i sporządza opinię dotyczącą stanu psychicznego tej osoby dla psychologa w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej.

2. W przypadku gdy psycholog w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej uzna, że weteranowi-żołnierzowi, weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi lub najbliższemu członkowi jego rodziny jest wskazane udzielenie pomocy psychologicznej w zakresie określonym w § 3 ust. 1, informuje tę osobę o możliwości uzyskania takiej pomocy i sporządza zalecenia dotyczące postępowania w stosunku do tej osoby dla psychologa wjednostce wojskowej lub wojskowej pracowni psychologicznej.

§ 5. Minister Obrony Narodowej monitoruje realizację prawa weteranów poszkodowanych-żołnierzy do pomocy psychologicznej przez zbieranie danych statystycznych, bez uwzględniania danych osobowych, o:

1) 4) liczbie weteranów poszkodowanych-żołnierzy, którzy skorzystali z pomocy psychologicznej udzielonej w jednostkach wojskowych, wojskowych pracowniach psychologicznych oraz podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

2)   średniej liczbie konsultacji przypadającej na jednego weterana poszkodowanego-żołnierza;

3)   rodzaj ach problemów, z j akimi zgłaszaj ą się weterani poszkodowani-żołnierze.

§ 6. 1. Dane statystyczne, o których mowa w § 5, przesyłane są w formie sprawozdań składanych do dnia 15 lutego każdego roku, za rok poprzedni, przez:

1) 5) psychologów wjednostkach wojskowych — do psychologów koordynujących działalność psychologiczną w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, w Dowództwie Garnizonu Warszawa oraz w dowództwie sił specjalnych;

2) psychologów w woj skowych pracowniach psychologicznych — do Dyrektora Centralnej Woj skowej Pracowni Psychologicznej;

3) 6) psychologów w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej — do wyznaczonego psychologa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia.

2. 7) Zbiorcze sprawozdania obejmujące sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, drogą służbową, przesyłane są do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw profilaktyki psychologicznej, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, za rok poprzedni.

§ 7. Komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw profilaktyki psychologicznej oraz komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej właściwa do spraw zdrowia, każda we własnym zakresie: 8)

1) przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej zbiorcze dane statystyczne, o których mowa w § 5, do dnia 15 kwietnia każdego roku, za rok poprzedni;

2) 9) prowadzi ewidencję jednostek wojskowych, wojskowych pracowni psychologicznych oraz podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w których weterani-żołnierze, weterani poszko-dowani-żołnierze oraz najbliżsi członkowie ich rodzin mogą uzyskać pomoc psychologiczną, na potrzeby psychologów świadczących tę pomoc.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r.


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. poz. 1613), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

2)   Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8)   Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.