ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

Na podstawie art. 44a ust. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie:

1) tworzy, przekształca i znosi wojskowe pracownie psychologiczne;

2) określa siedziby wojskowych pracowni psychologicznych;

3) określa zasięg działania wojskowych pracowni psychologicznych.

§ 2. Znosi się pracownie psychologiczne z siedzibą w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

§ 3. Tworzy się Centralną Wojskową Pracownię Psychologiczną z siedzibą w Bydgoszczy.

§ 4. Tworzy się Regionalne Wojskowe Pracownie Psychologiczne z siedzibą w:

1) Gdańsku;

2) Krakowie;

3) Poznaniu;

4) Warszawie;

5) Wrocławiu.

§ 5. Tworzy się Wojskowe Pracownie Psychologiczne z siedzibą w:

1) Białymstoku;

2) Bielsku-Białej;

3) Bolesławcu;

4) Bydgoszczy;

5) Czerwieńsku;

6) Częstochowie;

7) Elblągu;

8) Ełku;

9) Gdyni;

10) Gliwicach;

11) Gorzowie Wielkopolskim;

12) Kaliszu;

13) Kielcach;

14) Kłodzku;

15) Koszalinie;

16) Lublinie;

17) Łodzi;

18) Nowym Sączu;

19) Olsztynie;

20) Opolu;

21) Pile;

22) Radomiu;

23) Rzeszowie;

24) Siedlcach;

25) Sieradzu;

26) Słupsku;

27) Szczecinie;

28) Włocławku;

29) Zamościu.

§ 6. Zasięg działania Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej, Regionalnych Wojskowych Pracowni Psychologicznych oraz Wojskowych Pracowni Psychologicznych określa załącznik do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.