ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. Nr 150, poz. 1584 oraz z 2005 r. Nr 68, poz. 598 i Nr 133, poz. 1121) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) rezerwy, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 76 ust. 8 i 8a ustawy,”,

b) uchyla się pkt 3;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 76 ust. 8 i 8a ustawy.”;

3) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierzowi mianowanemu na wyższy stopień wojskowy wręcza się akt mianowania. W przypadku śmierci tego żołnierza, akt mianowania wręcza się najbliższemu członkowi jego rodziny.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W przypadku mianowania żołnierza rezerwy na pierwszy stopień oficerski podporucznika (podporucznika marynarki) oraz na stopnie oficerskie generałów (admirałów), akt mianowania sporządza dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, a w przypadku mianowania żołnierzy rezerwy na wyższy stopień wojskowy przez Ministra Obrony Narodowej, akt mianowania sporządza szef wojewódzkiego sztabu wojskowego.

4. Akt mianowania wręcza żołnierzowi wojskowy komendant uzupełnień, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego albo żołnierz zawodowy upoważniony przez organ uprawniony do mianowania.”;

4) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na kolejny wyższy stopień wojskowy można mianować:

1) oficera rezerwy — w korpusach osobowych: lotnictwa, marynarki wojennej, sprawiedliwości i obsługi prawnej, medycznym lub duszpasterstwa, jeżeli od poprzedniego mianowania upłynęły co najmniej trzy lata, do stopnia nie wyższego niż stopień etatowy zajmowanego stanowiska służbowego;

2) podoficera rezerwy — w korpusie osobowym medycznym, jeżeli od poprzedniego mianowania upłynęły co najmniej trzy lata, do stopnia nie wyższego niż stopień etatowy zajmowanego stanowiska służbowego.”;

5) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Na wyższy stopień wojskowy w korpusie podoficerów może być mianowany podoficer, który spełnia warunki określone w art. 76 ust. 11 ustawy, jeżeli:

1) w posiadanym stopniu wojskowym odbył jednorazowo ćwiczenia wojskowe w wymiarze co najmniej dziesięciu dni lub

2) łączny czas odbytych przez niego ćwiczeń wojskowych w posiadanym stopniu wojskowym wynosi co najmniej czternaście dni.”;

6) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na wyższy stopień wojskowy w korpusie oficerów może być mianowany żołnierz, który spełnia warunki określone w art. 76 ust. 11 ustawy, jeżeli w posiadanym stopniu wojskowym pełnił okresową służbę wojskową lub odbył ćwiczenia wojskowe w łącznym wymiarze co najmniej 30 dni.”;

7) uchyla się rozdział 9.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.