ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

Na podstawie art. 138 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką.

§ 2. Przydziały mobilizacyjne nadaje się i unieważnia w czasie pokoju.

§ 3. 1. Przydziały mobilizacyjne nadaje się żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką, którzy:

1)   spełniają wymagane kwalifikacje określone dla stanowiska służbowego, na jakim żołnierz będzie pełnić służbę w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny;

2)   (uchylony); 1)

3)   (uchylony);

4)   posiadają stopień wojskowy nie wyższy niż stopień woj skowy odpowiadaj ący stopniowi etatowemu stanowiska służbowego, na jakim żołnierz będzie pełnić służbę w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny.

2. Przydziałów mobilizacyjnych nie nadaje się żołnierzom zawodowym:

1)   pełniącym służbę poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy skierowanych do pełnienia służby w strukturach wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub Unii Europejskiej, których stanowiska występują w etacie czasu „W”;

2)   w stosunku do których orzeczono karę usunięcia z zawodowej służby wojskowej, do czasu jej uprawomocnienia się;

3)   zawieszonym w czynnościach służbowych;

4)   tymczasowo aresztowanym.

§ 4. Żołnierzom pełniącym służbę kandydacką można nadać przydziały mobilizacyjne na stanowiska służbowe przewidziane dla żołnierzy zawodowych, jeżeli występują takie potrzeby, w jednostkach wojskowych, w których żołnierze ci odbywali praktyki służbowe na ostatnim roku nauki przewidzianym programem szkolenia służby kandydackiej.

§ 5. 1. 2) W rozkazie personalno-mobilizacyjnym o nadaniu przydziału mobilizacyjnego określa się:

1)   stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca;

2)   numer PESEL;

3)   aktualny przydział służbowy, w tym stanowisko służbowe, numer identyfikacyjny stanowiska (NIS), komórkę organizacyjną, jednostkę wojskową i numer etatu albo informację, że żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji — ze wskazaniem organu przenoszącego żołnierza zawodowego do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji, a także miejsce wykonywania obowiązków służbowych;

4)   przydział mobilizacyjny, w tym stanowisko służbowe, numer identyfikacyjny stanowiska (NIS), komórkę organizacyjną, jednostkę wojskową, w której żołnierz będzie pełnić służbę w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny, oraz numer etatu;

5)   jednostkę organizacyjną istniejącą w czasie pokoju, którą podczas mobilizacji uzupełnia się albo przeformowuje według etatu czasu wojennego lub której powierzono zadania związane z mobilizacyjnym rozwinięciem innej jednostki wojskowej, zwaną dalej „jednostką mobilizującą”, oraz jej miejsce stałej dyslokacji.

2. Rozkaz personalno-mobilizacyjny, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w jednym egzemplarzu, zbiorowo lub indywidualnie dla danego żołnierza zawodowego i żołnierza pełniącego służbę kandydacką.

3.  Żołnierza zawodowego i żołnierza pełniącego służbę kandydacką zapoznaje z treścią rozkazu personalno--mobilizacyjnego bezpośredni przełożony.

4. Żołnierz zawodowy i żołnierz pełniący służbę kandydacką potwierdza zapoznanie się z treścią rozkazu personalno--mobilizacyjnego własnoręcznym podpisem.

5. Wyciąg z rozkazu personalno-mobilizacyjnego doręcza się dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy i żołnierz pełniący służbę kandydacką pełni służbę wojskową w czasie pokoju, oraz dowódcy jednostki wojskowej mobilizującej.

§ 6.1. Przydziały mobilizacyjne nadaje się żołnierzowi zawodowemu i żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką, który łącznie spełnia warunki określone w § 3 ust. 1, stosownie do potrzeb mobilizacyjnych:

1)   na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej innej niż ta, w której pełni służbę w czasie pokoju, albo

2)   na inne stanowisko służbowe w tej samej jednostce wojskowej.

2. Żołnierzom zawodowym, którym nie nadano przydziału mobilizacyjnego na stanowiska, o których mowa w ust. 1, nadaje się przydział mobilizacyjny na stanowiska służbowe w pododdziale uzupełnienia kadrowego.

§ 7.1. Dowódca jednostki wojskowej sporządza wykaz stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych, na które należy nadać przydział mobilizacyjny żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką, i przesyła go drogą służbową właściwym przełożonym, uprawnionym do wydania rozkazu personalno-mobilizacyjnego.

2. Dowódca jednostki wojskowej, wraz z wykazem stanowisk służbowych, o którym mowa w ust. 1, sporządza i przesyła wnioski o nadanie przydziału mobilizacyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, oraz wykaz żołnierzy, którzy nie posiadają przydziału mobilizacyjnego.

3. Wykazy oraz wnioski, o których mowa w ust. 2, dowódca jednostki wojskowej przesyła niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności powodujących potrzebę nadania przydziału mobilizacyjnego żołnierzowi.

§ 8. 1. 3) Unieważnienie przydziału mobilizacyjnego żołnierzowi zawodowemu i żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką następuje w przypadku:

1)   zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego;

2)   zmian organizacyjno-dyslokacyjnych jednostek wojskowych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3-5;

3)   powołania do zawodowej służby woj skowej ze służby kandydackiej;

4)   utraty kwalifikacji wymaganych na stanowisku służbowym;

5)   orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o niezdolności do pełnienia służby na danym stanowisku służbowym;

6)   zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2-4;

7) 4)   zamiaru nadania innego przydziału mobilizacyjnego.

1a. 5) Przydział mobilizacyjny żołnierza zawodowego i żołnierza pełniącego służbę kandydacką wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)   śmierci lub zaginięcia;

2)   zwolnienia z zawodowej służby woj skowej lub służby kandydackiej.

1b. 6) Dowódca jednostki wojskowej żołnierza, któremu przydział mobilizacyjny wygasł z mocy prawa, powiadamia w ciągu siedmiu dni o zaistniałym fakcie dowódcę jednostki mobilizującej oraz dowódcę jednostki wojskowej, do której żołnierz posiadał nadany przydział mobilizacyjny.

1c. 7) W przypadku wydania rozkazu personalno-mobilizacyjnego przez organ, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, dowódca jednostki wojskowej żołnierza, któremu przydział mobilizacyjny wygasł z mocy prawa, powiadamia ten organ o zaistniałym fakcie w ciągu siedmiu dni.

2. Wniosek o unieważnienie przydziału mobilizacyjnego składa dowódca jednostki wojskowej do przełożonego uprawnionego do wydawania rozkazu personalno-mobilizacyjnego, unieważniającego nadany przydział mobilizacyjny żołnierzowi zawodowemu i żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3. Unieważnienia przydziału mobilizacyjnego żołnierzowi zawodowemu i żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką dokonuje w czasie pokoju właściwy organ, o którym mowa w art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w formie rozkazu personalno-mobilizacyjnego.

4. 8) Wyciąg z rozkazu personalno-mobilizacyjnego dotyczącego przypadków określonych w ust. 1 doręcza się dowódcy jednostki mobilizującej oraz dowódcy jednostki wojskowej, któremu żołnierz podlegał w czasie posiadania ostatniego przydziału mobilizacyjnego.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.


1)   Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką (Dz. U. Nr 217, poz. 1433), które weszło w życie z dniem 4 grudnia 2010 r.

2)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4)   Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką (Dz. U. poz. 1535), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

5)   Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6)   Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7)   Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8)   Dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.