ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1085) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz. U. Nr 163, poz. 1578) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 193 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią             10—30”;

2) pkt 199 otrzymuje brzmienie:

„199. Zaburzenia reaktywne oporne na leczenie, powstałe w szczególnych warunkach służby wojskowej:

a) zaburzenia stresowe pourazowe — PTSD              5—20

b) psychozy reaktywne            20—100

c) trwałe potraumatyczne zmiany osobowości                    5—20”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.