ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. Nr 157, poz. 1846, z 2003 r. Nr 167, poz. 1628 oraz z 2004 r. Nr 236, poz. 2367) w § 1:

1) w pkt 1 w lit. d uchyla się tiret drugie;

2) w pkt 2:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zdolność do służby w Żandarmerii Wojskowej stwierdzona orzeczeniem właściwej wojskowej komisji lekarskiej,”,

b) w lit. d uchyla się tiret pierwsze.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711.