ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 528) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności z podziałem na grupy wyrobów wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, zwanej dalej „ustawą”;

2)  sposób i tryb przeprowadzania oceny zgodności w odniesieniu do wyrobów, o których mowa w pkt 1, oraz w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy.

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1)  jednostkowych prototypów wyrobów;

2)  wyrobów nabywanych przez kontyngenty Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania poza granicami państwa od dostawców zagranicznych poza granicami państwa;

3)  wyrobów, które zostały poddane remontowi lub modernizacji, z wyjątkiem nowych zespołów wchodzących w skład tych wyrobów, które zostały ujęte w szczegółowym wykazie wskazanym w § 4 ust. 1, zwanym dalej „wykazem”.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  procesie rządowego zapewnienia jakości (Government Quality Assurance — GQA) — należy przez to rozumieć nadzorowanie jakości wyrobów zamawianych przez państwa członkowskie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na potrzeby obronności tych państw, które ratyfikowały i wypełniają postanowienia porozumienia standaryzacyjnego -STANAG 4107 „Wzajemna akceptacja procesu rządowego zapewnienia jakości oraz stosowania publikacji standaryzacyjnych zapewnienia jakości”;

2)  trybie I — należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy;

3)  trybie II — należy przez to rozumieć badania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy;

4)  trybie III — należy przez to rozumieć certyfikację, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy;

5)  programie certyfikacji wyrobu — należy przez to rozumieć system certyfikacji wyrobu odnoszący się do wyrobów, do których stosuje się takie same wyspecyfikowane wymagania, określone zasady i procedury.

§ 4. 1. Dla wyrobów podlegających ocenie zgodności, wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy, tryb oceny zgodności jest określony w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

2. Ocena zgodności prowadzona jest w szczególności zgodnie z procedurami i metodykami określonymi lub przywołanymi w specyfikacji technicznej wyrobu.

§ 5. 1. Ocenę zgodności wyrobów z przypisanym w wykazie trybem II lub trybem III można przeprowadzić w trybie I, a ocenę zgodności wyrobów z przypisanym w wykazie trybem III można przeprowadzić w trybie II — w odniesieniu do wyrobów, które podczas eksploatacji w okresie co najmniej trzech ostatnich lat nie spowodowały zagrożeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy, poza zagrożeniem będącym skutkiem użycia wyrobu zgodnie z przeznaczeniem.

2. Za zgodą Ministra Obrony Narodowej, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1, ocenę zgodności można przeprowadzić w trybie innym niż wskazany dla danego wyrobu w wykazie, w szczególności gdy:

1)  wyrób jest na wyposażeniu państwa członkowskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego albo

2)  wyrób jest pozyskiwany w drodze umowy realizowanej na podstawie programów międzynarodowych lub inicjatyw funkcjonujących w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

3. Minister Obrony Narodowej wyraża zgodę, o której mowa w ust. 2, przez akceptację wniosku w sprawie pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego wraz z załączoną specyfikacją techniczną.

4. Ocenę zgodności wyrobów z przypisanym w wykazie trybem I można przeprowadzić w trybie II lub w trybie III, a ocenę zgodności wyrobów z przypisanym w wykazie trybem II można przeprowadzić w trybie III — w odniesieniu do wyrobów, które podczas eksploatacji w okresie co najmniej trzech ostatnich lat spowodowały zagrożenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy, poza zagrożeniem będącym skutkiem użycia wyrobu zgodnie z przeznaczeniem.

5. Czynności dotyczące zmiany trybu oceny zgodności wynikające z ust. 1-3 realizują komórki lub jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej opracowujące specyfikacje techniczne.

§ 6. 1. W trybie I dostawca dokonuje oceny zgodności poprzez przeprowadzenie co najmniej jednej z niżej wymienionych czynności:

1)  kontroli wyrobu w toku produkcji;

2)  kontroli i badań końcowych wyrobu;

3)  kontroli procesu wytwarzania wyrobu;

4)  innych czynności określonych w specyfikacji technicznej, potwierdzających zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną.

2. Jeżeli czynności, o których mowa w ust. 1, potwierdzą zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną, dostawca wystawia deklarację zgodności OiB.

3. W przypadku prowadzenia oceny zgodności w trybie I dostawca, który nie jest producentem wyrobu, może potwierdzić dokonanie oceny zgodności, o której mowa w ust. 1, na podstawie wystawionej przez producenta wyrobu deklaracji zgodności OiB, o której mowa w ust. 2.

§ 7. 1. W trybie II jednostka badawcza przeprowadza badania wyrobu zgodnie z metodykami badawczymi określonymi w specyfikacji technicznej i przywołanymi w zakresie akredytacji OiB.

2. Jednostka badawcza, wykorzystując wyniki badań zagranicznego lub krajowego laboratorium badawczego, ustala, czy laboratorium posiada akredytację w zakresie przedstawionych wyników badań.

§ 8. 1. W przypadku prowadzenia oceny zgodności w trybie III jednostka certyfikująca wykonuje czynności zgodnie z programami certyfikacji przywołanymi w zakresie akredytacji OiB.

2. Jednostka certyfikująca, wykorzystując wyniki badań zagranicznych lub krajowych laboratoriów badawczych i instytucji certyfikujących, ustala, czy dane laboratorium posiada akredytację w zakresie przedstawionych wyników badań.

§ 9. W przypadku zakupu wyrobu produkowanego za granicą ocena zgodności może być przeprowadzona łącznie z procesem rządowego zapewnienia jakości.

§ 10. Dostawca, odpowiednio do trybu oceny zgodności, powinien posiadać:

1)  dokumenty potwierdzające przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 6 ust. 1 lub ust. 3;

2)  świadectwo lub świadectwa z badań wyrobu, jeżeli mają zastosowanie;

3)  certyfikat na wyrób, jeżeli ma zastosowanie.

§ 11. 1. Jednostka badawcza powinna posiadać dokumenty potwierdzające wyniki czynności, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

2. Jednostka certyfikująca powinna posiadać dokumenty potwierdzające wyniki czynności, o których mowa w art. 9 ust. 5 ustawy.

§ 12. Dokumenty, o których mowa w § 10 i 11, dostawca, jednostka badawcza lub jednostka certyfikująca przedstawia na żądanie organu sprawującego nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem.

§ 13. 1. Sposób i tryb oceny zgodności wyrobów objętych zakresem przedmiotowym ustawy, innych niż określone w załączniku, określają komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, opracowujące specyfikacje techniczne.

2. Przy określaniu sposobu i trybu oceny zgodności uwzględnia się:

1)  charakter ryzyka stwarzanego przez wyrób oraz stopień, w jakim jest możliwe zarządzanie tym ryzykiem za pomocą oceny zgodności;

2)  potrzebę unikania procedur, których koszty lub efekty byłyby niewspółmierne w stosunku do poziomu zidentyfikowanego ryzyka;

3)  potrzebę potwierdzenia osiągnięcia przez wyrób kluczowych parametrów i charakterystyk oraz wymaganego poziomu interoperacyjności określonych w normach, przepisach technicznych lub w dokumentach standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

4)  wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością dostawcy lub producenta w zakresie ich zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentach standaryzacyjnych zapewnienia jakości Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, we właściwej normie międzynarodowej lub im równoważnych.

§ 14. Wymagania dotyczące sposobu i trybu oceny zgodności umieszczane są w specyfikacji technicznej wyrobu.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 528 i Nr 156, poz. 1099 oraz z 2008 r. Nr 147, poz. 936), które utraciło moc z dniem 6 grudnia 2012 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 92, poz. 528).