ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 141, poz. 1497 oraz z 2005 r. Nr 20, poz. 171) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Żołnierzowi zawodowemu przyznaje się dodatek za długoletnią służbę wojskową w wysokości:

1) po 5 latach służby wojskowej — 5 %,

2) po 10 latach służby wojskowej — 10 %,

3) po 15 latach służby wojskowej — 15 %,

4) po 20 latach służby wojskowej — 20 %,

5) po 25 latach służby wojskowej — 25 % — kwoty należnego uposażenia zasadniczego.”.

§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy ustalaniu wysokości dodatku za długoletnią służbę wojskową należnego żołnierzom zawodowym od dnia 1 października 2005 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.