ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

Na podstawie art. 66 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. Nr 50, poz. 303) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość równoważników oblicza się na podstawie norm umundurowania i wyekwipowania, określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 50, poz. 302 oraz z 2012 r. poz. 606).”;

2) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu nie wydano w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, w załączniku nr 1 w zestawach nr 1, 2, 6, 7, 11 i 12 oraz w załączniku nr 2 w zestawach nr 1, 3 i 5, wypłaca się równoważnik.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Szeregowemu (marynarzowi) zawodowemu w roku kalendarzowym, w którym upływa mu osiemnasty miesiąc zawodowej służby wojskowej, równoważnik, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się w kwotach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 5 pkt 1.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Żołnierzowi zawodowemu — kobiecie, któremu nie wydano w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, w załączniku nr 1 w zestawach nr 5, 10, 15, 18, 23 i 24 oraz w załączniku nr 2 w zestawach nr 19 i 20, wypłaca się równoważnik.

2. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się według cen określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia.”;

4) w § 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) całkowitej — z dniem wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe uprawniające do należności ubiorów cywilnych;”;

5) w § 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Żołnierzowi zawodowemu zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej za niewydane w naturze przedmioty umundurowania, do których żołnierz nabył uprawnienia, lecz ich nie pobrał, wypłaca się równoważnik.”,

b) uchyla się ust. 4;

6) w § 8 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wykonania poprawek krawieckich płaszcza sukiennego oficerskiego, munduru wyjściowego oficerskiego, munduru letniego oficerskiego i półpłaszcza marynarskiego — do wysokości faktycznie poniesionych kosztów;

2) uszycia płaszcza sukiennego oficerskiego, munduru wyjściowego oficerskiego, munduru letniego oficerskiego i półpłaszcza marynarskiego — do wysokości faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż do wysokości maksymalnych kwot zwrotu za uszycie tych przedmiotów określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.”;

7) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za okres do 15 dni kalendarzowych służby kandydackiej w danym miesiącu kalendarzowym wypłaca się połowę określonego równoważnika.”;

8) w § 11:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia — za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia służby poza granicami państwa;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Za okres do 15 dni kalendarzowych służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych w danym miesiącu kalendarzowym, wypłaca się połowę określonego równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Żołnierzowi korzystającemu z urlopu wychowawczego równoważniki nie przysługują za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym rozpoczął się urlop wychowawczy, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym urlop wychowawczy się zakończył.

2. Po zakończeniu urlopu wychowawczego żołnierzowi wypłaca się równoważniki w kwotach proporcjonalnych za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zakończył się urlop wychowawczy, do końca okresu, za który równoważniki przysługują.

3. W przypadku wypłaty żołnierzowi równoważników przed rozpoczęciem przez niego urlopu wychowawczego równoważniki wypłacane po zakończeniu urlopu wychowawczego pomniejsza się proporcjonalnie do okresu przebywania na urlopie wychowawczym.”;

10) w § 13:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Równoważniki, o których mowa w § 3 ust. 1, § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1, przysługują żołnierzowi za okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

2. Równoważniki, o których mowa w ust. 1, pomniejsza się proporcjonalnie do okresu:

1) trwania aresztu tymczasowego;

2) zawieszenia w czynnościach służbowych;

3) odbywania kary pozbawienia wolności lub kary aresztu wojskowego.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Równoważniki pomniejsza się za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zaistniała jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 2, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym okoliczności te ustały.”;

11) po § 14 dodaje się § 14a i 14b w brzmieniu:

„§ 14a. Żołnierzowi, który na podstawie § 16 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, został zwolniony z obowiązku przemundurowania w związku z wyznaczeniem na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej rodzaju Sił Zbrojnych, w którym obowiązuje odmienny kolor umundurowania, równoważnik, o którym mowa w § 3, § 5 i § 7 ust. 1 i 2, wypłaca się w wysokości ustalonej dla wzoru umundurowania przez niego użytkowanego.

§ 14b. 1. Kandydatowi na żołnierza zawodowego promowanemu na żołnierza zawodowego za przedmioty umundurowania i wyekwipowania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, w załączniku nr 1 w zestawach nr 3, 4, 8, 9, 13 i 14 oraz w załączniku nr 2 w zestawach nr 2, 4 i 6, zaliczane na poczet należności dla żołnierza zawodowego, wypłaca się równoważnik.

2. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się przed ubyciem żołnierza do jednostki wojskowej, w której będzie pełnił zawodową służbę wojskową.”;

12) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach wstrzymania wypłaty całości lub części równoważnika, o którym mowa w § 3 ust. 1 i § 7 ust. 1, w razie stwierdzenia cech widocznej utraty wartości użytkowych umundurowania i wyekwipowania, użytkowania przez żołnierza umundurowania i wyekwipowania nieobowiązujących wzorów lub nieposiadania przez żołnierza należnego umundurowania i wyekwipowania — do czasu usunięcia tych nieprawidłowości.”;

13) załączniki nr 1-9 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-9 do niniejszego rozporządzenia;

14) dodaje się załącznik nr 3a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Żołnierz zawodowy — aplikant radcowski na stanowisku w grupie osobowej obsługi prawnej, który otrzymał równoważnik za ubiory cywilne niewydane w naturze w wysokości należności całkowitej i po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego oraz zajmuje stanowisko w grupie osobowej obsługi prawnej, jest uprawniony do równoważnika pieniężnego za ubiory cywilne niewydane w naturze wyłącznie w wysokości należności rocznej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2012 r. (poz. 607)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396.