ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej przez żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb postępowania w sprawach udzielania żołnierzom zawodowym, zwanym dalej „żołnierzami”, zezwoleń na wykonywanie pracy zarobkowej poza jednostką wojskową;

2) dane, jakie powinien zawierać wniosek żołnierza o udzielenie zezwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej, zwany dalej „wnioskiem”;

3) szczegółowe warunki i tryb postępowania przy cofnięciu zezwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej;

4) szczegółowe warunki odmowy udzielenia zezwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dowódcy jednostki wojskowej – należy przez to rozumieć dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe, w przypadku żołnierza przeniesionego do dyspozycji – dowódcę jednostki wojskowej wykonującego rozkaz o zwolnieniu tego żołnierza z zawodowej służby wojskowej, a w odniesieniu do żołnierza przeniesionego do rezerwy kadrowej organ, który przeniósł tego żołnierza do rezerwy kadrowej.

§ 3. 1. Dowódca jednostki wojskowej zezwala żołnierzowi na wykonywanie pracy zarobkowej w decyzji.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wydawana jest na pisemny wniosek żołnierza, skierowany drogą służbową.

3. We wniosku żołnierz zawiera w szczególności:

1) nazwę pracodawcy, dla którego będzie wykonywał pracę zarobkową, adres jego siedziby;

2) podstawę wykonywanej pracy (w ramach stosunku pracy lub na podstawie innego tytułu);

3) miejsce pracy;

4) okres, na jaki pracodawca, o którym mowa w pkt 1, zamierza zawrzeć umowę o pracę lub umowę na podstawie innego tytułu;

5) wymiar czasu pracy;

6) charakter wykonywanej pracy;

7) termin rozpoczęcia pracy.

4. Dowódca jednostki wojskowej może przed udzieleniem zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zwrócić się o udzielenie dodatkowych informacji do pracodawcy, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, lub do innych organów.

§ 4. 1. Praca zarobkowa może być wykonywana przez żołnierza, posiadającego szczególnie przydatne kwalifikacje, w formie pracy dodatkowej również w jednostkach wojskowych na stanowiskach pracowników cywilnych, na których są wymagane takie kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, może obejmować nie więcej niż połowę wymiaru czasu pracy na określonym stanowisku pracownika cywilnego i mieć miejsce poza jednostką wojskową, w której żołnierz pełni służbę, oraz poza jednostką bezpośrednio podległą.

§ 5. Dowódca jednostki wojskowej odmawia w decyzji udzielenia żołnierzowi zezwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej poza jednostką wojskową, jeżeli praca ta pozostaje w sprzeczności z interesem służby i jej zadaniami.

§ 6. Dowódca jednostki wojskowej może zażądać od żołnierza, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej, przedstawienia do wglądu umowy o pracę lub umowy na podstawie innego tytułu.

§ 7. 1. Żołnierz, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej, powiadamia niezwłocznie dowódcę jednostki o niepodjęciu zatrudnienia albo przerwaniu zatrudnienia.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, dowódca stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w § 3 ust. 1.

§ 8. 1. Dowódca jednostki wojskowej, który udzielił żołnierzowi zezwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej, może je cofnąć w każdym czasie, jeżeli ustały okoliczności uzasadniające udzielenie tego zezwolenia.

2. Cofnięcie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się w drodze decyzji uchylającej decyzję udzielającą żołnierzowi zezwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej.

3. Żołnierzowi, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej, dowódca jednostki wojskowej zapewnia odpowiedni czas potrzebny do rozwiązania umowy o pracę lub umowy na podstawie innego tytułu w miejscu pracy poza jednostką wojskową.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 1)1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 7, poz. 38, z 1998 r. Nr 153, poz. 1004, z 1999 r. Nr 20, poz. 182 i Nr 82, poz. 925, z 2001 r. Nr 8, poz. 68, z 2002 r. Nr 5, poz. 54 i Nr 71, poz. 660 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 83 i Nr 29, poz. 242), które traci moc, w części dotyczącej § 74 i 75, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.