ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym

Na podstawie art. 45a ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe lub ćwiczenia wojskowe oraz pełniącym służbę przygotowawczą, okresową służbę wojskową lub służbę kandydacką, zwanym dalej „żołnierzami”.

§ 2. 1. Wypłaty uposażenia oraz innych należności pieniężnych dokonuje się według wyboru żołnierza, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 3, w formie bezpośredniej w kasie (punkcie kasowym) jednostki wojskowej albo w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy (konto osobiste) wskazany na piśmie przez tego żołnierza.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dowódca jednostki wojskowej wypłacającej należności, o których mowa w ust. 1, może na wniosek żołnierza wyrazić zgodę na wypłatę tych należności w formie przekazu pieniężnego na adres wskazany przez żołnierza. W takim przypadku koszty opłaty przekazu ponosi żołnierz.

3. Dowódca jednostki wojskowej, w której:

1) w związku z koniecznością zapewnienia wypłat należności pieniężnych zachodzi potrzeba przewożenia z banku wartości pieniężnych przekraczających jednorazowo jedną jednostkę obliczeniową określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.),

2) pododdziały stale stacjonują poza miejscowością będącą siedzibą macierzystej jednostki wojskowej albo

3) położenie (dyslokacja) lub warunki lokalowe niezależnie od organów wojskowych nie zapewniają w pełni bezpiecznego przechowywania gotówki

– może podjąć decyzję o wypłacie uposażeń i innych należności pieniężnych dla żołnierzy w formie bezgotówkowej.

W takich przypadkach żołnierzom, którzy nie wskazali rachunku bankowego (konta osobistego), wypłaca się należności wymienione w ust. 1 w formie przekazu pieniężnego na adres wskazany przez żołnierza – na koszt wojska.

§ 3. 1. Wypłaty odprawy, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, dokonuje się w formie bezgotówkowej lub w formie przekazu pieniężnego – na rachunek bankowy (konto osobiste) albo na adres wskazany na piśmie przez osobę zwalnianą z odbywania zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego. W takim przypadku koszty opłaty przelewu lub przekazu ponosi jednostka wojskowa.

2. W uzasadnionych przypadkach dowódca jednostki wojskowej wypłacającej odprawę, o której mowa w ust. 1, może podjąć decyzję o wypłacie tej należności w formie bezpośredniej w kasie (punkcie kasowym) jednostki wojskowej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 2)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 62, poz. 729, z 2001 r. Nr 30, poz. 347, z 2002 r. Nr 86, poz. 780 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 271), które traci moc, w zakresie uregulowanym rozporządzeniem, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.