ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) przełożonych dyscyplinarnych uprawnionych do wyznaczania rzeczników dyscyplinarnych;

2) wymagania, jakie powinien spełniać rzecznik dyscyplinarny;

3) warunki i tryb przyznawania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia przysługującego rzecznikom dyscyplinarnym oraz wysokość i termin płatności tego wynagrodzenia.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) jednostka wojskowa — jednostkę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) oraz ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), a także jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowaną oraz komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) dowódca jednostki wojskowej — dowódcę (dyrektora, szefa, komendanta, prezesa lub inną osobę na równorzędnym stanowisku służbowym) jednostki wojskowej, o której mowa w pkt 1.

§ 3. 1. Przełożonymi dyscyplinarnymi uprawnionymi do wyznaczania rzeczników dyscyplinarnych właściwych w stosunku do żołnierzy podporządkowanych tym przełożonym, z wyjątkiem ich zastępców, są przełożeni zajmujący stanowiska służbowe nie niższe niż dowódcy jednostki wojskowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 4 i 5.

2. Przełożonym dyscyplinarnym uprawnionym do wyznaczania rzeczników dyscyplinarnych właściwych w stosunku do żołnierzy pozostających w:

1) rezerwie kadrowej lub dyspozycji, do których przenosi dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr — jest ten dyrektor, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dyspozycji, będących w korpusie szeregowych zawodowych — jest dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej pułkownika (komandora).

3. Minister Obrony Narodowej jest uprawniony do wyznaczania rzeczników dyscyplinarnych właściwych w stosunku do wszystkich żołnierzy.

§ 4. Jeżeli w jednostce wojskowej podległej przełożonemu dyscyplinarnemu, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, nie ma żołnierza spełniającego warunki do wyznaczenia na rzecznika dyscyplinarnego, w tym określonych dla prowadzenia postępowań wyjaśniających, rzecznika dyscyplinarnego wyznacza wyższy przełożony dyscyplinarny spośród podporządkowanych mu żołnierzy.

§ 5. 1. Przełożonymi dyscyplinarnymi uprawnionymi do wyznaczania rzeczników dyscyplinarnych w stosunku do żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej są, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3:

1) Minister Obrony Narodowej — wobec żołnierzy zawodowych posiadających stopień wojskowy nie niższy niż generał brygady (kontradmirał) lub

2) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr — wobec pozostałych żołnierzy zawodowych.

2. Rzecznikami dyscyplinarnymi, o których mowa w ust. 1, właściwymi w stosunku do żołnierzy pełniących służbę wojskową w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego mogą być odpowiednio żołnierze tych służb.

3. Jeżeli w jednostce organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, nie ma żołnierza spełniającego warunki do wyznaczenia na rzecznika dyscyplinarnego, w tym określonych do prowadzenia czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, właściwym rzecznikiem dyscyplinarnym dla żołnierzy w tej instytucji jest rzecznik dyscyplinarny wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 6. 1. Przy wyznaczaniu rzeczników dyscyplinarnych przełożony dyscyplinarny, uprawniony do ich wyznaczania, uwzględnia:

1) liczbę dotychczas prowadzonych postępowań dyscyplinarnych i stopień ich skomplikowania;

2) obciążenie żołnierzy wyznaczanych na rzeczników dyscyplinarnych obowiązkami służbowymi;

3) wielkość jednostki wojskowej i jej struktur wewnętrznych, przy czym, jeżeli jest mu podporządkowanych:

a) mniej niż 20 żołnierzy — może nie wyznaczać rzecznika dyscyplinarnego; przepisy § 4 i 5 stosuje się odpowiednio,

b) od 20 do 100 żołnierzy — wyznacza jednego lub dwóch rzeczników dyscyplinarnych,

c) od 101 do 200 żołnierzy — wyznacza do trzech rzeczników dyscyplinarnych,

d) ponad 200 żołnierzy — wyznacza nie więcej niż po dwóch rzeczników dyscyplinarnych na stu żołnierzy.

2. Przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe wyższe niż stanowisko dowódcy jednostki wojskowej (równorzędne) może wyznaczać do pięciu rzeczników dyscyplinarnych.

§ 7. Rzecznikiem dyscyplinarnym może być żołnierz zawodowy:

1) niekarany dyscyplinarnie;

2) posiadający co najmniej:

a) stopień wojskowy kaprala (mata),

b) trzyletni staż zawodowej służby wojskowej,

c) dobrą ocenę ogólną w opinii służbowej,

d) dobrą znajomość wojskowych przepisów dyscyplinarnych.

§ 8. Rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, zwane dalej „dodatkowym wynagrodzeniem”:

1) w wysokości 4 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, zwanego dalej „uposażeniem” — z tytułu wykonywanej funkcji;

2) w wysokości 2 % uposażenia — za każde przeprowadzone i zakończone:

a) postępowanie wyjaśniające,

b) uzupełnienie materiału dowodowego w postępowaniu odwoławczym,

c) sprawdzenie przesłanek w celu wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego.

§ 9. 1. Decyzja o wyznaczeniu rzecznika dyscyplinarnego stanowi podstawę do przyznania i wypłacania mu dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 pkt 1.

2. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 pkt 2, przyznawane i wypłacane jest na podstawie odrębnej decyzji, po przyjęciu przez organ orzekający wniosku rzecznika dyscyplinarnego o zakończeniu czynności na danym etapie postępowania dyscyplinarnego.

§ 10. 1. Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca organ finansowy, na zaopatrzeniu którego pozostaje żołnierz sprawujący funkcję rzecznika dyscyplinarnego.

2. Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się w ramach innych należności żołnierzy zawodowych za miesiąc poprzedni, w terminie płatności uposażenia.

3.  Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 pkt 1, wypłaca się proporcjonalnie do liczby dni miesiąca pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych (Dz. U. Nr 155, poz. 1292, z 2003 r. Nr 50, poz. 429 oraz z 2004 r. Nr 249, poz. 2501).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.