ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wpisów w paszportach potwierdzających status członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, członków rodzin tego personelu lub członków rodzin żołnierzy wyjeżdżających w celach służbowych za granicę

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027, z 2008 r. Nr 32, poz. 192 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 595 i Nr 95, poz. 791) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o dokonanie w paszporcie wpisu potwierdzającego status osoby, o której mowa w art. III ust. 3 Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257 oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1052);

2) dokumenty wymagane do dokonania w paszporcie wpisu, o którym mowa w pkt 1;

3) tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisu, o którym mowa w pkt 1;

4) wzór wpisu, o którym mowa w pkt 1, i sposób jego uchylania;

5) sposób prowadzenia rejestru wpisów potwierdzających status osoby, o której mowa w art. III ust. 3 Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.;

6) wzór rejestru wpisów, o którym mowa w pkt 5.

§ 2. 1. Wzór wniosku o dokonanie w paszporcie wpisu potwierdzającego status osoby, o której mowa w art. III ust. 3 Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r., zwanego dalej „wnioskiem”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

1) paszport osoby ubiegającej się o dokonanie wpisu, zwanej dalej „wnioskodawcą”;

2) w przypadku członków rodziny żołnierza:

a) zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika jednostki organizacyjnej właściwej do kierowania żołnierzy w zagraniczną podróż służbową, wydającego rozkaz wyjazdu, zwanego dalej „dowódcą”, potwierdzające przebywanie lub przewidywany termin przebywania żołnierza w celach służbowych za granicą,

b) opinię dowódcy o braku przeciwwskazań do przebywania członków rodziny żołnierza za granicą ze względu na warunki socjalno-bytowe lub bezpieczeństwo tych osób, a także w związku z charakterem wykonywanych zadań za granicą przez żołnierza.

c) odpis skrócony aktu stanu cywilnego, odpis decyzji uprawnionego organu administracji publicznej lub odpis orzeczenia sądu potwierdzającego stosunek pokrewieństwa, a w przypadku dzieci niebędących dziećmi własnymi żołnierza, ale znajdującymi się pod jego opieką prawną, odpis orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekunów małoletniego,

d) oświadczenie żołnierza potwierdzające utrzymywanie dzieci;

3) w przypadku członków personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Siłami Zbrojnymi”:

a) zaświadczenie organu kierującego członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym za granicą, zwanego dalej „pracodawcą”, potwierdzające przebywanie lub przewidywany termin przebywania członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym w celach służbowych za granicą,

b) opinię pracodawcy o braku przeciwwskazań do przebywania członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym za granicą ze względu na warunki socjalno-bytowe lub bezpieczeństwo tych osób, a także w związku z charakterem wykonywanych zadań za granicą przez członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym;

4) w przypadku członków rodziny członków personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym:

a) zaświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym będącego członkiem rodziny wnioskodawcy lub sprawującego opiekę prawną nad wnioskodawcą będącym powinowatym w linii prostej pierwszego stopnia oraz przebywanie w określonym czasie w celach służbowych za granicą,

b) opinię pracodawcy o braku przeciwwskazań do przebywania członków rodziny członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym za granicą ze względu na warunki socjalno-bytowe lub bezpieczeństwo tych osób, a także w związku z charakterem wykonywanych zadań przez członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym,

c) odpis skrócony aktu stanu cywilnego, odpis decyzji uprawnionego organu administracji publicznej lub odpis orzeczenia sądu potwierdzającego stosunek pokrewieństwa, a w przypadku dzieci niebędących dziećmi własnymi członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym, ale znajdującymi się pod jego opieką prawną, odpis orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekunów małoletniego.

d) oświadczenie członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym za granicą potwierdzające utrzymywanie dzieci;

5) kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle odzwierciedlającą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70—80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontowej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

§ 3. 1. Wnioskodawca składa wniosek i dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i odpowiednio w pkt 2 lit. c i d, pkt 4 lit. c i d oraz w pkt 5, Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem dowódcy, a jeżeli sprawa dotyczy członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym — za pośrednictwem pracodawcy.

2. Złożenia przez wnioskodawcę, a w przypadku małoletniego przez jego przedstawiciela ustawowego, wniosku i dokumentów, o których mowa w ust. 1, dowódcy i pracodawcy dokonuje się osobiście za pisemnym pokwitowaniem ich złożenia.

3. Dowódca lub pracodawca, przekazując Ministrowi Obrony Narodowej wniosek i dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza do nich zaświadczenie i opinię, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, pkt 3 lit. a i b oraz pkt 4 lit. a i b.

§ 4. 1. Wnioskodawca składa wniosek i dokumenty, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. c i d, pkt 4 lit. c i d oraz pkt 5, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu za granicę.

2. Przekazanie wniosku i dokumentów Ministrowi Obrony Narodowej następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Przekazanie wniosku i dokumentów może nastąpić, w przypadkach uzasadnionych terminem wyjazdu i rodzajem wykonywanych zadań, również w innych terminach niż określone w ust. 1 i 2, jednak nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem wyjazdu za granicę.

§ 5. Paszporty z dokonanym wpisem odbiera osobiście wnioskodawca lub upoważniona przez niego osoba, a w przypadku małoletniego — jego przedstawiciel ustawowy.

§ 6. 1. Wpisu dokonuje się w języku polskim, angielskim i francuskim.

2. Wzór wpisu w paszportach dla:

1) członków rodziny żołnierza określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) członków personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) członków rodziny członków personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Uchylenie wpisu w paszporcie następuje na wniosek dowódcy lub pracodawcy złożony w terminie 7 dni od dnia zaistnienia przyczyny uchylenia wpisu.

2. Uchylenia wpisu dokonuje się przez odciśnięcie w paszporcie pieczęci z napisem „uchylono” oraz zniszczenie, przez ich zdrapanie po przekątnej, optycznie zmiennego elementu wklejki oraz napisu „WPIS/ENTRY/INSCRIPTION NATO-SOFA”.

§ 8. 1. Rejestr wpisów prowadzi się w formie papierowej lub w systemie teleinformatycznym.

2. Wzór rejestru wpisów prowadzony w formie papierowej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Zakres danych zawartych w rejestrze prowadzonym w systemie teleinformatycznym odpowiada zakresowi danych zawartych w rejestrze prowadzonym w formie papierowej.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2009 r. (poz. 995)