ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie określenia zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i przez niego nadzorowanych, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”, ich formy organizacyjne oraz sposoby finansowania;

2) warunki działania klubów sportowych i związków sportowych w jednostkach organizacyjnych.

§ 2. 1. Zadania z zakresu kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych realizuje się w sposób odpowiadający wymaganiom współczesnego pola walki oraz warunkom szkolenia wojskowego.

2. W szczególności do zadań tych należy zapewnianie żołnierzom potrzeb:

1) biologicznych:

a) zwiększenia zdolności przystosowawczych organizmu do wzmożonego wysiłku fizycznego,

b) odnowy biologicznej organizmu,

c) sprawności fizycznej i ochrony zdrowia;

2) emocjonalnych:

a) wzbogacenia świata przeżyć wewnętrznych, zwłaszcza sfery emocjonalnej związanej z udziałem w walce sportowej, z odnoszonymi sukcesami i niepowodzeniami we współzawodnictwie,

b) uodpornienia na stres,

c) pogłębienia więzi interpersonalnych i rozładowania napięć emocjonalnych,

d) kreowania postaw przywódczych;

3) społecznych:

a) przygotowania do wykonywania obowiązków służbowych,

b) integracji środowiskowej i międzyosobowej,

c) uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

§ 3. Zadania z zakresu kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych są realizowane poprzez następujące formy:

1) zajęcia z wychowania fizycznego;

2) sport kwalifikowany;

3) działalność rekreacyjno-sportową.

§ 4. Działalność, o której mowa w § 3 pkt 1, realizuje się na podstawie programów zajęć wychowania fizycznego.

§ 5. Działalność, o której mowa w § 3 pkt 2, realizuje się na podstawie opracowywanego corocznie przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) kalendarza oraz regulaminów zawodów sportowych w sporcie;

2) kalendarza imprez sportowych organizowanych pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM) i innych międzynarodowych wojskowych organizacji sportowych.

§ 6. Działalność, o której mowa w § 3 pkt 3, realizuje się na podstawie planu zasadniczych przedsięwzięć opracowywanego corocznie przez komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej właściwą do spraw rekreacji ruchowej.

§ 7. Zadania z zakresu kultury fizycznej realizują:

1) dowódcy (dyrektorzy, komendanci, szefowie) jednostek organizacyjnych;

2) żołnierze i pracownicy wojska zajmujący etatowe stanowiska służbowe związane z kulturą fizyczną;

3) żołnierze wyznaczeni przez dowódców (dyrektorów, komendantów, szefów) do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej w ramach powierzonych czynności wykraczających poza ich obowiązki służbowe;

4) lekarze i personel wojskowej służby zdrowia;

5) żołnierze w zależności od zajmowanych przez nich stanowisk służbowych, stopnia wojskowego, wieku i płci.

§ 8. Dowódcy (dyrektorzy, komendanci, szefowie) jednostek organizacyjnych umożliwiają klubom sportowym oraz związkom sportowym prowadzenie działalności w tych jednostkach przez:

1) zezwalanie żołnierzom w czynnej służbie wojskowej, na wniosek władz klubów sportowych lub związku sportowego, na prowadzenie i udział w zajęciach szkoleniowo-wychowawczych w ramach działalności tych klubów i związków;

2) obejmowanie patronatem przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez kluby sportowe lub związki sportowe;

3) organizowanie, wspólnie z klubami sportowymi oraz związkami sportowymi, imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym;

4) rozwijanie współpracy z klubami sportowymi oraz związkami sportowymi w zakresie popularyzacji i rozwoju sportu;

5) konsultowanie z władzami związków sportowych kalendarzy zawodów sportowych rozgrywanych pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM) w dyscyplinach, w których uczestniczą delegacje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9. Warunkiem działania klubów sportowych i związków sportowych w jednostkach organizacyjnych jest:

1) zawarcie porozumienia z dowódcą (dyrektorem, komendantem, szefem) jednostki organizacyjnej, określającego szczegółowy zakres współpracy i charakter wzajemnych zobowiązań;

2) wykorzystywanie udostępnionego mienia jednostek organizacyjnych wyłącznie do realizacji zadań statutowych klubu sportowego lub związku sportowego;

3) ponoszenie wydatków niezbędnych do właściwego wykorzystania udostępnionego mienia jednostki organizacyjnej przez klub sportowy lub związek sportowy;

4) pokrycie szkód zaistniałych w udostępnionym mieniu jednostki organizacyjnej przez klub sportowy lub związek sportowy.

§ 10. 1. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej w jednostkach budżetowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej jest finansowana z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji tego ministra.

2. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej jest finansowana przez te jednostki, w sposób określony w przepisach o ich funkcjonowaniu.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie realizacji celów kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. Nr 165, poz. 1730), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 448).