ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości

§ 11.

1. Ewidencję wydanych lub zdeponowanych tabliczek tożsamości prowadzi się wraz z ewidencją kart tożsamości, o której mowa w § 10.

2. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, prowadzi się w formie zbiorczego rejestru tabliczek tożsamości oraz w formie elektronicznej, z podziałem na liczbę wydanych tabliczek i ich numerów oraz nazwę organu, o którym mowa w § 10 ust. 2.