ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy, Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elblągu i Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 17 ust. 25 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 i Nr 240, poz. 1430 oraz z 2012 r. poz. 637) zarządza się, co następuje:

§ 1. Znosi się Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Bydgoszczy, Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Elblągu i Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Zielonej Górze, utworzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 20, poz. 104).

§ 2. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 20, poz. 104) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 uchyla się pkt 1, 2 i 11;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wojskowe prokuratury okręgowe obejmują swoją właściwością:

1) Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu — obszar województw będących we właściwości wojskowych prokuratur garnizonowych w: Gdyni, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu;

2) Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie — obszar województw będących we właściwości wojskowych prokuratur garnizonowych w: Krakowie, Lublinie, Olsztynie i Warszawie.”;

3) w § 4:

a) uchyla się pkt 1 i 2,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Olsztynie — obszar województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego;”,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Poznaniu — obszar województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego;”,

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie — w województwie lubuskim obszar powiatów: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego i miasto Gorzów Wielkopolski oraz obszar województwa zachodniopomorskiego;”,

e) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu — obszar województwa dolnośląskiego, w województwie lubuskim obszar powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego i miasto Zielona Góra oraz obszar województwa opolskiego;”,

f) uchyla się pkt 11.

§ 3. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez:

1) Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Bydgoszczy — prowadzi Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Poznaniu;

2) Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Elblągu — prowadzi Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Olsztynie;

3) Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Zielonej Górze na obszarze dotychczasowej właściwości miejscowej obejmującej:

a) powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński i miasto Gorzów Wielkopolski — prowadzi Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie,

b) powiaty: krośnieński, nowosolski, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski i miasto Zielona Góra — prowadzi Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.