ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania nadwyżki środków finansowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej podlegających wpłacie do budżetu państwa.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Agencji — należy przez to rozumieć Wojskową Agencję Mieszkaniową;

2) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, z późn. zm. 2) ).

§ 2. Nadwyżkę środków finansowych Agencji stanowią środki finansowe pochodzące ze źródeł, o których mowa w § 3 ust. 1, ustalone na koniec danego roku.

§ 3. 1. Przy ustalaniu nadwyżki finansowej Agencji uwzględnia się uzyskane dochody i wydatki poniesione przez Agencję pochodzące z innych źródeł niż budżet państwa:

1) z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych, hoteli, internatów oraz za najem i dzierżawę lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych;

2) z tytułu zbywania składników majątkowych;

3) z innej działalności gospodarczej;

4) finansowe, w tym z tytułu zbycia akcji lub udziałów oraz wypłat dywidend w spółkach, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy;

5) innych, w tym zapisy i darowizny.

2. Przy ustalaniu nadwyżki finansowej Agencji uwzględnia się środki finansowe Agencji zgromadzone na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Agencji, uzyskane z prowadzonej działalności, z wyjątkiem środków pochodzących z budżetu państwa oraz środków o ograniczonej możliwości dysponowania, a pochodzących z:

1) funduszu remontowego;

2) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

3) wadiów, kaucji gwarancyjnych, kaucji mieszkaniowych.

3. Przy ustalaniu nadwyżki środków finansowych środki podlegające rozliczeniu, o których mowa w ust. 2, zostają pomniejszone o:

1) ustalone na dzień 31 grudnia danego roku zobowiązania podatkowe Agencji;

2) zobowiązania wymagalne dotyczące okresu sprawozdawczego;

3) zobowiązania dotyczące okresu sprawozdawczego wymagalne w roku następnym do dnia 31 marca;

4) kwotę środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji dotyczących zasobów mieszkaniowych i internatowych, niezbędnych do wykonywania zadań państwa, o których mowa w art. 16 ust. 5 pkt 1 ustawy, ujętych w planie finansowym Agencji na rok następny po roku, w którym nadwyżka powstała.

§ 4. Środki finansowe z tytułu nadwyżki finansowej są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Biura Prezesa Agencji.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 908.