ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

Na podstawie art. 99b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. Nr 87, poz. 562) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 uchyla się pkt 1, 2, 4, 6 i 7;

2) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) w razie potrzeby wydaje mu, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, do wypełnienia właściwą ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz poleca przeprowadzenie przez podległego pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych zwykłego postępowania sprawdzającego albo występuje o przeprowadzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego poszerzonego postępowania sprawdzającego, w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa wymaganego do zawarcia kontraktu lub nadania przydziału kryzysowego;

6) po zakończeniu czynności, o których mowa w pkt 1–5, przesyła jego wniosek wraz z aktami sprawy oraz kieruje go do dowódcy jednostki wojskowej, w której jest wolne stanowisko służbowe, określone w etacie jednostki wojskowej i odpowiadające kwalifikacjom posiadanym przez składającego wniosek żołnierza rezerwy, na które może on mieć nadany przydział kryzysowy, w terminie ustalonym z tym dowódcą.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie sprawdzenia warunku określonego w art. 99a ust. 6 pkt 3 ustawy, następuje w razie takiej potrzeby w trybie zapytania wojskowego komendanta uzupełnień o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego lub w ramach prowadzonego przez niego zwykłego postępowania sprawdzającego.”;

3) w § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydaje mu, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, do wypełnienia właściwą ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz występuje do wojskowego komendanta uzupełnień o spowodowanie przeprowadzenia przez podległego mu pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych zwykłego postępowania sprawdzającego albo występuje o przeprowadzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego poszerzonego postępowania sprawdzającego, w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa wymaganego do zawarcia kontraktu lub nadania przydziału kryzysowego, o ile czynności te nie zostały dokonane w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5;”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, w przypadku istnienia w jednostce wojskowej wolnego stanowiska służbowego, na które można nadać przydział kryzysowy, wykonuje czynności określone w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w § 4 ust. 1 i 2.

2. W przypadku istnienia wolnego stanowiska służbowego do nadania przydziału kryzysowego żołnierzowi w czynnej służbie wojskowej w innej jednostce wojskowej niż ta, w której pełni on czynną służbę wojskową, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, wykonuje czynności określone w § 3 ust. 1 pkt 2, a następnie kieruje tego żołnierza do dowódcy jednostki wojskowej, właściwego do zawarcia kontraktu, w celu przeprowadzenia przez niego czynności określonych w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz § 4 ust. 1 i 2.”;

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części „WNIOSEK” po akapicie drugim, po wyrazach „poświadczenia bezpieczeństwa wymaganego do zawarcia kontraktu lub nadania przydziału kryzysowego.” dodaje się od nowego akapitu następujące wyrazy:

„Ponadto oświadczam, że:

1) nie byłem karany/nie byłam karana2) za przestępstwo umyślne;

2) jestem zatrudniony/zatrudniona2) w ........................................od.............................. obecnie na stanowisku............................................”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.