ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1992 r. w sprawie strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 58, poz. 289) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strażaków na stanowiska służbowe mianują:

1) w Inspektoracie Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej — Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

2) w delegaturze Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej — szef delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

3) w wojskowych strażach pożarnych — właściwy terytorialnie szef delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej po uzgodnieniu z dowódcą jednostki wojskowej, w której strażak ma być mianowany na stanowisko służbowe.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Kary dyscyplinarne wobec strażaków wymierzają właściwe komisje dyscyplinarne, wymienione w art. 121 ust. 1 ustawy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.