ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zakresu stosowania międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu przez jednostki pływające Marynarki wojennej, straży Granicznej i policji

Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu z roku 1972, załączone do Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 roku, sporządzonej w Londynie dnia 20 października 1972 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 15, poz. 61), stosuje się do jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji z uwzględnieniem § 2.

2. Powołane w rozporządzeniu prawidła, ustępy, litery i punkty bez bliższego określenia oznaczają prawidła, ustępy, litery i punkty Międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 r., o których mowa w ust. 1.

§ 2. Zgodnie z prawidłem 1 lit. c i e ustala się, że:

1)   jednostki pływające o długości większej niż 50 m mogą nie pokazywać drugiego światła określonego w prawidle 23 lit. a pkt ii;

2)   światło określone w prawidle 23 lit. a pkt i może znajdować się niezależnie od szerokości jednostki pływającej na wysokości mniejszej niż 6 m nad jej kadłubem (mniejszej niż określona w załączniku I ust. 2 lit. a pkt i, jednak powyżej świateł burtowych określonych w załączniku I ust. 2 lit. g);

3)   jednostki pływające w czasie postoju na kotwicy, które nie mogą mieć świateł określonych w prawidle 22 lit. a, w prawidle 30 lit. a i b oraz w załączniku I ust. 2 lit. k, powinny pokazywać, niezależnie od długości, jedno białe światło lub dwa białe światła widoczne dookoła widnokręgu, widziane z odległości co najmniej 2 mil morskich; jeżeli są pokazywane dwa światła, jedno z nich powinno być umieszczone na rufie jednostki pływającej, na wysokości większej niż 1 m nad kadłubem, a drugie — na dziobie, na wysokości większej niż światło na rufie; jeżeli jest pokazywane jedno światło białe, powinno być ono umieszczone na dziobie;

4)   w zespole jednostek pływających znajdujących się w drodze lub stojących na kotwicy jedna z tych jednostek może pokazywać białe światło widoczne dookoła widnokręgu, umieszczone na szczycie masztu, niezależnie od innych wymaganych świateł;

5)   w zespole jednostek pływających stojących na kotwicy jedna jednostka lub kilka tych jednostek może pokazywać, niezależnie od innych wymaganych świateł, jedno niebieskie światło widoczne dookoła widnokręgu, umieszczone na rei masztu;

6)   jednostki pływające idące w zespole jedna za drugą, z wyjątkiem ostatniej, oprócz światła rufowego określonego w prawidle 21 lit. c oraz w prawidle 22 lit. a, b i c mogą pokazywać jedno dodatkowe światło lub dwa dodatkowe światła świecące w kierunku rufy w sektorze około 10, umieszczone w płaszczyźnie symetrii jednostki pływającej; górne światło powinno znajdować się na grotmaszcie lub na specjalnym wsporniku, a dolne — nad światłem rufowym określonym w prawidle 21 lit. c oraz w prawidle 22 lit. a, b i c;

7)   okręt podwodny w trakcie przejścia morzem w położeniu nawodnym może nieść jedno specjalne, bardzo szybko migające, rozpoznawcze światło o barwie pomarańczowej, świecące dookoła horyzontu, pulsujące 100 błysków na minutę (czas blasku równy czasowi zaciemnienia), o zasięgu widzialności 3 mile morskie; światło to powinno być umieszczone na wysokości nie mniejszej niż 1,5 m powyżej świateł burtowych w jednej linii i powyżej światła masztowego;

8)   jednostki pływające, które zabezpieczają ćwiczenia okrętów podwodnych Marynarki Wojennej, powinny dodatkowo pokazywać:

a)   w dzień sygnał „NE2” według Międzynarodowego Kodu Sygnałów,

b)   w nocy, niezależnie od innych wymaganych świateł, trzy niebieskie światła widoczne dookoła widnokręgu, umieszczone jedno pod drugim na rei masztu;

9)   jednostki pływające prowadzące strzelanie, niezależnie od innych wymaganych świateł i znaków:

a)   w dzień podnoszą czerwoną prostokątną flagę o rozmiarach typowych flag sygnałowych Międzynarodowego Kodu Sygnałów,

b)   w nocy pokazują na maszcie czerwone światło widoczne dookoła widnokręgu, umieszczone ponad światłem białym określonym w prawidle 23 lit. a pkt i;

10)  jednostki pływające Straży Granicznej w czasie realizacji zadań z zakresu ochrony granicy państwowej pokazują w nocy, jako oznaki odróżniające je od innych jednostek pływających:

a)   dwa zielone światła widoczne dookoła widnokręgu, widziane z odległości co najmniej 2 mil morskich umieszczone na maszcie pionowo jedno pod drugim w odległości około 1 m między nimi; dolne światło zielone powinno znajdować się nie niżej niż 0,5 m pod światłem białym określonym w prawidle 23 lit. a pkt i; na jednostkach o długości do 12 m dopuszcza się odległości mniejsze pomiędzy tymi światłami, albo

b)  jedno pulsujące światło zielone widoczne dookoła widnokręgu, widziane z odległości co najmniej 2 mil morskich, umieszczone na maszcie pod światłem białym określonym w prawidle 23 lit. a pkt i, jeżeli ze względów konstrukcyjnych nie mogą spełnić warunków, o których mowa w lit. a;

11)  jednostki pływające Policji pełniące służbę i będące w drodze powinny pokazywać dodatkowo jedno niebieskie światło widoczne dookoła widnokręgu, widziane z odległości co najmniej 2 mil morskich umieszczone pionowo pod światłem określonym w prawidle 23 lit. a pkt i.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu (Dz. U. Nr 156, poz. 1829), które utraciło moc na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852).