ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowotechniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowotechniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.

§ 2. 3) 1. Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „Ministrem”, przyznaje corocznie, na podstawie złożonych wniosków, nie więcej niż 3 nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, zwane dalej „Nagrodami Ministra Nauki”, w wysokości nieprzekraczającej piętnastokrotnej minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego, przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej.

2. Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych.

3. Kandydatów do Nagrody Ministra Nauki mogą zgłaszać podmioty, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”.

4. Kandydatami do Nagrody Ministra Nauki mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.

5. Kandydatami do Nagrody Ministra Nauki nie mogą być osoby:

1)   karane dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwo naukowe;

2)   skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Minister przyznaje po jednej Nagrodzie Ministra Nauki w następujących kategoriach:

1)   badań podstawowych;

2)   badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;

3)   badań na rzecz rozwoju gospodarki.

7. Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Nauki, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, składa się w terminie do dnia 31 marca w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wnioskodawcę wzywa się do poprawienia wniosku lub uzupełnienia jego braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

9. Do wniosku dołącza się:

1)   opis przebiegu kariery naukowej kandydata do Nagrody Ministra Nauki, zwanego dalej „kandydatem”;

2)   wykaz najważniejszych publikacji naukowych;

3)   opinię wnioskującego o nagrodę dotyczącą osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych kandydata;

4)   co najmniej 3 rekomendacje osób posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujących tę samą lub pokrewną dziedzinę nauki co kandydat do nagrody i posiadających znaczny dorobek naukowy, w tym co najmniej jedną rekomendację zagraniczną;

5)   zgodę kandydata na udział w konkursie.

10. Oceny wniosków dokonuje powołany przez Ministra zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, który przy ocenie uwzględnia, odpowiednio do kategorii Nagrody Ministra Nauki, następujące kryteria:

1)   w zakresie badań podstawowych — oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej, w tym w szczególności w skali międzynarodowej;

2)   w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa — użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;

3)   w zakresie badań na rzecz rozwoju gospodarki — znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki, w tym w szczególności w skali międzynarodowej.

11. Zespół przedstawia Ministrowi nie więcej niż 3 nominacje do Nagrody Ministra Nauki w każdej kategorii, wraz z ich uzasadnieniem.

12. Minister może nie przyznać Nagrody Ministra Nauki w danej kategorii w danym roku.

13. Przyznanie Nagród Ministra Nauki odbywa się w terminie do dnia 30 września.

14. Minister zawiadamia osoby nominowane o terminie i miejscu uroczystego wręczenia Nagród Ministra Nauki.

§ 3. 1. Minister przyznaje stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, zwane dalej „stypendiami”, w drodze konkursu.

2. 4) Wniosek o przyznanie stypendium, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, składa się w terminie do dnia 31 marca w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2a. 5) Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wnioskodawcę wzywa się do poprawienia wniosku lub uzupełnienia jego braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

3. Do oceny wniosków i wyłonienia kandydatów do stypendium Minister powołuje zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, składający się ze specjalistów reprezentujących grupy dziedzin nauki:

1)   nauki humanistyczne;

2)   nauki społeczne;

3)   nauki ścisłe;

4)   nauki przyrodnicze;

5)   nauki rolnicze;

6)   nauki medyczne;

7)   nauki techniczne;

8)   nauki o sztuce i twórczości artystycznej.

4. Przy ocenie wniosków zespół bierze pod uwagę:

1)   poziom prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych;

2)   dotychczasowy dorobek naukowy, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne;

3)   dotychczasowy dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, szczególnie zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w praktyce;

4)   znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo--technicznej i innowacyjnej państwa;

5)   stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej;

6)   prawidłowość wykorzystania przez kandydata wcześniej przyznanych środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe;

7)   udział w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

8)   udział w stażach i stypendiach zagranicznych.

5. Zespół, po przeprowadzeniu oceny wniosków w grupach tematycznych, przedstawia Ministrowi listę wniosków rekomendowanych do przyznania stypendium, ze wskazaniem jego miesięcznej wysokości oraz okresu, na który przyznaje się stypendium.

§ 4. 1. Środki finansowe na wypłatę stypendium są przekazywane jednostce naukowej zatrudniającej osobę, której przyznano stypendium, zwaną dalej „stypendystą”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem a jednostką naukową, w półrocznych ratach.

2. Środki finansowe są wypłacane stypendyście przez jednostkę, o której mowa w ust. 1, w ratach miesięcznych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy jednostką naukową zatrudniającą stypendystę a stypendystą.

3. Kwota przyznanego stypendium nie podlega waloryzacji.

4. Stypendysta, w okresie pobierania stypendium, jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania Ministra o podjęciu zatrudnienia w jednostce innej niż wymieniona w § 3 ust. 2.

5. Z dniem podjęcia przez stypendystę zatrudnienia w jednostce, o której mowa w ust. 4, umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, ulegają rozwiązaniu.

6. Jednostka naukowa, o której mowa w ust. 4, jest obowiązana do niezwłocznego zawarcia umów, o których mowa w ust. 1 i 2.

7. W przypadku zaprzestania działalności naukowej przez stypendystę w okresie pobierania stypendium, dotychczas pobrane raty stypendium podlegają zwrotowi na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Ministrem a jednostką naukową.

8. Jednostka naukowa powiadamia Ministra o wysokości środków wypłaconych stypendyście, w terminie 60 dni od zakończenia wypłaty stypendium.

9. Środki finansowe niewykorzystane na wypłatę stypendium podlegają zwrotowi na warunkach określonych w umowie, o której mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Minister umarza z urzędu należność finansową wynikającą z rozliczenia środków finansowych przyznanych na stypendium, jeżeli nastąpi jedna z następujących przesłanek:

1)   stypendysta zmarł;

2)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okaże się nieskuteczne.

2. Minister, na uzasadniony wniosek jednostki naukowej lub z urzędu, może umorzyć należność finansową w całości lub w części, odroczyć termin spłaty lub rozłożyć spłatę na raty, jeżeli wystąpiły ważne okoliczności losowe niezależne od stypendysty.

3. Spłata należności finansowej odroczonej lub rozłożonej na raty następuje na podstawie umowy zawartej z jednostką naukową.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r. 6)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r.

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675 oraz z 2014 r. poz. 379.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Mnistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowotechniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 6), które weszło w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.

4)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)    Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 182, poz. 1305, z 2009 r. Nr 92, poz. 755 oraz z 2010 r. Nr 45, poz. 263) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowotechniczne (Dz. U. Nr 195, poz. 1407).

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.