ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie warunków i trybu realizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zadań innych niż strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb realizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „Centrum”, zadań określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, realizowane są poprzez finansowanie przez Centrum projektów.

2. Projektem jest przedsięwzięcie, w którym zasoby ludzkie, materialne i finansowe są zorganizowane w określony sposób, w celu wykonania określonej pracy, o dokładnie sprecyzowanym zakresie, kosztach i terminach realizacji, osiągając w ten sposób ilościowo i jakościowo określone cele.

3. Projekty są wyłaniane do finansowania na podstawie konkursów ogłaszanych przez Dyrektora Centrum, zwanego dalej „Dyrektorem”.

§ 3. 1. W ogłoszeniu o konkursie Dyrektor, po zasięgnięciu opinii ekspertów lub zespołu ekspertów, określa w szczególności:

1) cel realizacji zadania;

2) warunki realizacji projektów;

3) maksymalny poziom finansowania projektów;

4) podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie i warunki ich uczestnictwa w konkursie, mając na uwadze konieczność zapewnienia ich bezpośredniego związku z celami i warunkami realizacji zadania;

5) kryteria merytoryczne oceny projektów wraz z liczbą punktów możliwą do uzyskania przy spełnieniu danego kryterium, mając na uwadze konieczność zapewnienia ich zgodności z celami zadania;

6) wzór formularza, na którym podmioty uprawnione składają wniosek o finansowanie projektu;

7) wzór raportu z realizacji projektu;

8) termin składania wniosków.

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum oraz w biuletynie wydawanym przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 4. 1. Oceny złożonych wniosków dokonuje zespół ekspertów ustanowiony przez Dyrektora.

2. Stopień spełniania danego kryterium merytorycznego przez poszczególne wnioski oceniany jest poprzez przyznawanie odpowiedniej liczby punktów.

3. Wnioski są szeregowane w zależności od liczby uzyskanych punktów na liście rankingowej.

§ 5. Decyzje o finansowaniu projektu podejmuje Dyrektor po uzyskaniu opinii zespołu ekspertów.

§ 6. 1. Po podjęciu decyzji o finansowaniu projektu Dyrektor zawiera z wnioskodawcą umowę na wykonanie tego projektu.

2. W umowie określa się w szczególności:

1) szczegółowe obowiązki wykonawcy projektu oraz, jeżeli jest to potrzebne, sposób ich wykonania;

2) obowiązki Centrum, w tym dotyczące wysokości wynagrodzenia i trybu płatności za zrealizowanie projektu lub poszczególnych jego części;

3) uprawnienia Centrum w zakresie kontroli stopnia i poprawności realizacji projektu w trakcie jego trwania oraz po zakończeniu jego realizacji;

4) termin złożenia raportu z realizacji projektu przez jego wykonawcę;

5) uprawnienia stron w razie niewywiązania się z obowiązków, w tym uprawnienia do żądania zwrotu całości lub części środków finansowych przekazanych na realizację projektu, w przypadku uznania przez Dyrektora, że projekt w całości lub w części został wykonany niezgodnie z umową;

6) sąd właściwy do rozstrzygania ewentualnych sporów między stronami, powstałych w trakcie i po zakończeniu realizacji umowy.

§ 7. Z realizacji projektu składany jest raport.

§ 8. 1. Dyrektor sprawuje nadzór nad realizacją finansowanych przez Centrum projektów.

2. W trakcie realizacji projektu Dyrektor, w razie potrzeby, zasięga opinii ekspertów lub zespołów ekspertów w sprawie oceny realizacji projektu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, eksperci lub zespoły ekspertów dokonują analizy:

1) dokumentów związanych z realizacją projektu;

2) ustnych lub pisemnych wyjaśnień wykonawcy projektu lub jego pracowników;

3) zgodności stanu faktycznego ze stanem deklarowanym, w miejscu realizacji projektu.

4. Po uzyskaniu opinii ekspertów lub zespołu ekspertów Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie warunków realizacji projektu lub przerwaniu realizacji projektu.

§ 9. 1. Po zakończeniu realizacji projektu finansowanego przez Centrum Dyrektor może przeprowadzić kontrolę stopnia jego realizacji.

2. Kontrola wykonywana jest na zlecenie Dyrektora przez co najmniej dwóch ekspertów.

3. W ramach kontroli eksperci dokonują analizy:

1) raportu;

2) dokumentów związanych z przedmiotem kontroli;

3) ustnych lub pisemnych wyjaśnień wykonawcy projektu lub jego pracowników;

4) zgodności stanu faktycznego ze stanem deklarowanym, w miejscu realizacji projektu.

4. Po przeprowadzeniu kontroli eksperci wydają opinię, w której w szczególności wnioskują o uznanie projektu za:

1) zrealizowany w całości zgodnie z umową;

2) zrealizowany w części zgodnie z umową;

3) niezrealizowany lub zrealizowany niezgodnie z umową.

5. W przypadku opinii zawierającej wnioski, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, Dyrektor może żądać zwrotu odpowiednio części lub całości środków finansowych przekazanych przez Centrum na realizację danego projektu.

§ 10. Warunki i tryb realizacji zadania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, określa międzynarodowy program mobilności naukowców, w którym uczestniczy Centrum. W zakresie nieuregulowanym w tym programie stosuje się odpowiednio przepisy § 4—9.

§ 11. 1. Do realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, stosuje się warunki i tryb określone przez Ministra, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy przedmiotem zadania zleconego przez Ministra jest realizacja przez Centrum programu lub przedsięwzięcia Ministra, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm. 2) ), warunki i tryb realizacji tego zadania określa program lub przedsięwzięcie.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.