ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki.

§ 2. Wskaźniki kosztochłonności, o których mowa w § 1, zawierają się w przedziale 1,0-3,0.

§ 3. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, zwany dalej „ministrem”, określa wskaźniki kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z zastosowaniem wskaźników kosztochłonności poszczególnych dziedzin, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku studiów. Jeżeli efekty kształcenia odnoszą się do więcej niż jednej dziedziny, są uwzględniane procentowe udziały, w jakich program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki, przy czym suma udziałów musi być równa 100%.

2. Wykaz wskaźników kosztochłonności poszczególnych dziedzin nauki i sztuki w obszarach wiedzy stanowi załącznik do rozporządzenia.

3. Do określenia wskaźnika kosztochłonności kierunku studiów, o którym mowa w ust. 1, stosuje się średnią ważoną udziałów poszczególnych dziedzin, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku studiów. Ustalona średnia jest zaokrąglana do jednego miejsca po przecinku.

§ 4. 3) 1. Wskaźnik kosztochłonności dla stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w zakresie jednej dziedziny nauki lub sztuki, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249), jest ustalany w wysokości wskaźnika kosztochłonności określonego dla tej dziedziny w wykazie, októrymmowaw § 3 ust. 2.

2. Jeżeli stacjonarne studia doktoranckie są prowadzone w zakresie więcej niż jednej dziedziny nauki lub sztuki, minister ustala wskaźnik kosztochłonności dla tych studiów z uwzględnieniem procentowego udziału, w jakim program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki, przy czym suma udziałów musi być równa 100%.

3. Do ustalenia wskaźnika kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich, o którym mowa w ust. 2, stosuje się średnią ważoną udziałów poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki, w zakresie których są prowadzone studia doktoranckie. Ustalona średnia jest zaokrąglana do jednego miejsca po przecinku.

§ 5. Nowe wskaźniki kosztochłonności, o których mowa w § 3 ust. 3 i § 4 ust. 3, w danym roku są ustalane nie później niż do dnia 15 lutego, odrębnie dla prowadzonych przez uczelnie: 4)

1)   poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,

2)   stacj onarnych studiów doktoranckich

— i ogłaszane niezwłocznie w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

§ 6. 5) 1. W celu ustalenia wskaźnika kosztochłonności, o którym mowa w § 5 pkt 1, rektor uczelni, w skład której wchodzi podstawowa jednostka organizacyjna rozpoczynająca kształcenie na kierunku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, przedkłada ministrowi informację obejmującą w szczególności:

1)   nazwę uruchamianego kierunku studiów;

2)   dziedzinę lub dziedziny nauki lub sztuki, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku studiów, ze wskazaniem procentowego udziału, w jakim program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki, przy czym suma udziałów musi być równa 100%.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, rektor przedkłada ministrowi w terminie określonym w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”.

3. Do studiów prowadzonych przez jednostki międzyuczelniane lub jednostki wspólne stosuje się przepisy ust. 1 i 2.

§ 7. 1. 6) W celu ustalenia wskaźnika kosztochłonności, o którym mowa w § 5 pkt 2, rektor uczelni, w skład której wchodzi jednostka organizacyjna uczelni rozpoczynająca kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich, prowadzonych w zakresie więcej niż jednej dziedziny nauki lub sztuki, przedkłada ministrowi informację obejmującą w szczególności:

1)   nazwę uruchamianych studiów doktoranckich;

2)   dziedziny nauki lub sztuki, w zakresie których są prowadzone studia doktoranckie, ze wskazaniem procentowego udziału, w jakim program tych studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki, przy czym suma udziałów musi być równa 100%.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, rektor przedkłada ministrowi nie później niż do dnia 31 października roku, w którym rozpoczyna się prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich.

§ 8. Dla pierwszego roku studiów stacjonarnych, na których studiuje student przed przyjęciem na kierunek studiów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, określa się wskaźnik kosztochłonności równy 1,0.

§ 9. 1. Jeżeli uczelnia nie przedłoży informacji o nowo utworzonym kierunku studiów stacjonarnych w terminie określonym w art. 11a ust. 1 ustawy lub informacji o uruchomieniu stacjonarnych studiów doktoranckich w terminie określonym w § 7 ust. 2, stosuje się dla danego kierunku studiów lub studiów doktoranckich wskaźnik kosztochłonności ks1 = 1,0. Określenie wskaźnika kosztochłonności, zgodnie z § 3 lub § 4, nastąpi po przedłożeniu przez uczelnię tych informacji, ze skutkiem od dnia 1 stycznia następnego roku.

2. Informacja o nowo określonym wskaźniku kosztochłonności zostanie ogłoszona w sposób określony w § 5.

§ 10. 1. Do określenia wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się wskaźniki określone na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Do kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych, o których mowa w ust. 1, dla których nie określono wskaźników kosztochłonności w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 96 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 1544), stosuje się wskaźniki kosztochłonności określone:

1) dla makrokierunków oraz studiów międzykierunkowych, przy uwzględnieniu:

a)  średniej wskaźników kosztochłonności kierunków wchodzących w skład makrokierunku lub studiów międzykierunkowych,

b)  zasady, że ustalona średnia zaokrąglana jest w dół do najbliższej wartości należącej do zbioru (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0);

2) dla kierunków niebędących makrokierunkami oraz studiami międzykierunkowymi, przy uwzględnieniu:

a)  przedmiotów wchodzących w skład kierunku,

b)  ogólnej liczby godzin zajęć,

c)  przewidywanej liczby studentów na danym kierunku studiów stacjonarnych,

d)  porównania z kierunkami już istniejącymi o podobnych treściach kształcenia.

3. Jeżeli nowo utworzony kierunek, makrokierunek lub studia międzykierunkowe, o których mowa w ust. 2, jest prowadzony w innej uczelni pod taką samą nazwą oraz zawiera analogiczne ramowe treści kształcenia, wskaźnik kosztochłonności danego kierunku, makrokierunku lub studiów międzykierunkowych jest określany na takim samym poziomie jak dla dotychczas prowadzonego kierunku, makrokierunku lub studiów międzykierunkowych.

4. Wskaźniki kosztochłonności dla kierunków, o których mowa w ust. 2, zostaną ogłoszone w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 11. 1. Informację, o której mowa w § 6 ust. 1, o kierunku studiów utworzonym przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia na podstawie art. 11 ust. 1 lub art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy, uczelnia przedkłada ministrowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Komunikat, o którym mowa w § 5, w pierwszym roku obowiązywania rozporządzenia ogłasza się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 12. Rozporządzenie ma zastosowanie do określenia wskaźników kosztochłonności, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 7) . 8)

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588i 1650, z 2014 r. poz. 7,768, 821,1004, 1146 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 i 860.

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 158), które weszło w życie z dniem 30 stycznia 2015 r.

4)   Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 lutego 2012 r.

8)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki (Dz. U. Nr 65, poz. 435, z 2008 r. Nr 82, poz. 489, z 2009 r. Nr 63, poz. 526, z 2010 r. Nr 65, poz. 413 oraz z 2011 r. Nr 110, poz. 646), które utraciło moc z dniem wejścia wżycie mniejszego rozporządzenia na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654).