ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki

Na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617 i Nr 257, poz. 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przewodniczącemu oraz członkom Rady Narodowego Centrum Nauki, zwanej dalej „Radą”, w związku z wykonywanymi zadaniami przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

1) 7300 zł — przewodniczącemu Rady;

2) 4000 zł — pozostałym członkom Rady.

2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego i członka Rady obniża się każdorazowo o 500 zł w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu Rady, łącznie nie więcej jednak niż o 2000 zł.

§ 2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członka Rady podwyższa się o 500 zł w przypadku wyznaczenia go przez przewodniczącego do prowadzenia posiedzenia Rady w jego zastępstwie.

§ 3. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członka Rady, który przewodniczy komisji Rady, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, albo Komisji Odwoławczej Rady, o której mowa w art. 18 pkt 8 tej ustawy, podwyższa się o 300 zł.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).