ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, wzór wniosku o przyznanie tych uprawnień oraz dokumentację w tej sprawie.

§ 2. 1. Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, zwany dalej „wnioskiem”, zgłasza kierownik jednostki organizacyjnej ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do nadawania tych stopni, zwanej dalej „jednostką”, na podstawie uchwały rady jednostki.

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). W przypadku złożenia wniosku w formie papierowej jednostka wchodząca w skład uczelni składa wniosek w dwóch egzemplarzach, inne jednostki — w jednym egzemplarzu.

§ 3. Do wniosku dołącza się:

1)  uchwałę rady jednostki;

2)  informację o osobach zatrudnionych w jednostce, której zakres określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, obejmującą:

a)   imienny wykaz osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, osób, które uzyskały kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, oraz osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zatrudnionych w tej jednostce w pełnym wymiarze czasu pracy,

b)   liczbę nauczycieli akademickich i pracowników naukowych zatrudnionych w tej jednostce w pełnym wymiarze czasu pracy;

3)  oświadczenia osób wliczonych do minimalnej liczby osób zatrudnionych, o których mowa w art. 6 ust. 1-4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, o niewliczeniu ich do minimalnej liczby osób zatrudnionych w innej jednostce;

4)  imienny skład rady jednostki oraz informacje, których zakres określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

5)  opis osiągnięć w zakresie kształcenia kadr naukowych osób, o których mowa w pkt 2 lit. a i pkt 4, w szczególności:

a)   pełnienie funkcji promotora osób, które uzyskały stopień doktora lub mają otwarty przewód doktorski, ze wskazaniem nazwiska i imienia, tytułu rozprawy doktorskiej, jednostki, która nadała stopień lub w której otwarto przewód doktorski, roku nadania stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego,

b)   pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora,

c)   udział w kształceniu kadr w ramach studiów doktoranckich ze wskazaniem nazwy jednostki, tematu wykładu lub seminarium oraz roku akademickiego;

6)  informację o aktualnej kategorii jednostki przyznanej na podstawie art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092);

7)  sprawozdanie jednostki ubiegającej się o przyznanie uprawnień, za okres trzech lat bezpośrednio poprzedzających rok złożenia wniosku, z prowadzonej działalności:

a)   naukowo-badawczej — ze wskazaniem najważniejszych monografii naukowych, podręczników akademickich skryptów, prac i artykułów, projektów badawczych, patentów, prac wdrożeniowych, opracowań technologicznych projektowych i prototypów będących wynikiem prac realizowanych w ramach działalności naukowo-badawczej, z podaniem autorów oraz z uwzględnieniem działalności prowadzonej w ramach współpracy międzynarodowej jednostki,

b)   artystycznej — ze wskazaniem osiągnięć artystycznych będących wynikiem prac realizowanych w ramach działalności artystycznej jednostki, z podaniem autorów oraz z uwzględnieniem działalności prowadzonej w ramach współpracy międzynarodowej jednostki;

8)  opis bazy badawczej jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia w aparaturę, bazy lokalowej oraz zbiorów bibliotecznych niezbędnych do rozwijania prowadzonych badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej;

9) 3) opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej o jakości kształcenia lub ocenę innej agencji oceniającej jakość kształcenia zarejestrowanej w Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych (EQAR) lub agencji działającej w innym kraju, której oceny są uznawane przez Polską Komisję Akredytacyjną — w przypadku jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kształcenie;

10) (uchylony). 4)

§ 4. Do wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r. 5)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz. U. poz. 165), które weszło wżycie z dniem 14 lutego 2012 r.

4)   Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 21, poz. 194), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 1544).