ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

Na podstawie art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 139, poz. 978) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) nagroda za osiągnięcia organizacyjne:

— I stopnia — do dziesięciokrotności stawki,

— II stopnia — do pięciokrotności stawki,

— III stopnia — do dwukrotności stawki;”;

2) w § 5:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) imię i nazwisko (imiona i nazwiska) kandydata do nagrody wraz z określeniem posiadanego stopnia naukowego, stopnia w zakresie sztuki, tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki oraz zajmowanego stanowiska w uczelni;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:

1) w odniesieniu do nagród za całokształt dorobku:

a) autoreferat kandydata do nagrody,

b) opinie o dorobku kandydata do nagrody opracowane w związku z wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie nagrody, przygotowane przez osoby legitymujące się tytułem naukowym profesora lub tytułem profesora sztuki, przy czym co najmniej jedna opinia powinna pochodzić spoza uczelni, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody.

c) wykaz prac naukowych lub podręczników akademickich, których autorem lub współautorem jest kandydat do nagrody,

d) liczbę przewodów doktorskich zakończonych nadaniem stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki, w których kandydat do nagrody pełnił funkcję promotora,

e) wykaz opracowanych przez kandydata do nagrody recenzji i opinii dotyczących przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz wydanych w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki;

2) w odniesieniu do nagród za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne:

a) wybrane publikacje, autoreferat kandydata do nagrody, tekst pracy lub opis osiągnięcia będącego przedmiotem wniosku o przyznanie nagrody,

b) rozprawę habilitacyjną lub doktorską, uchwałę lub opinię właściwej jednostki o wyróżnieniu rozprawy i prawomocną uchwałę jednostki uprawnionej do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki o nadaniu stopnia naukowego doktora, stopnia naukowego doktora habilitowanego, stopnia doktora sztuki lub stopnia doktora habilitowanego sztuki,

c) recenzje lub opinie, opracowane w związku z wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie nagrody, przygotowane przez osoby legitymujące się stopniem naukowym doktora habilitowanego, stopniem doktora habilitowanego sztuki, tytułem naukowym profesora lub tytułem profesora sztuki, przy czym co najmniej jedna opinia lub recenzja powinna pochodzić spoza uczelni, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody;

3) wyciąg z protokołu posiedzenia senatu uczelni lub innego najwyższego organu kolegialnego wnioskodawcy odzwierciedlający przebieg głosowania nad wnioskiem o przyznanie nagrody.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68, poz. 584.