ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób podziału dotacji na realizację zadań określonych w art. 94 ust. 1 pkt 1–6, 8, 9 i 11 oraz ust. 4a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, dla uczelni publicznych i niepublicznych.

§ 2. 1. Sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy, z wyłączeniem kształcenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Sposób podziału dotacji, o którym mowa w ust. 1, udzielanych uczelniom wojskowym z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Sposób podziału dotacji, o którym mowa w ust. 1, udzielanych uczelniom służb państwowych, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Sposób podziału dotacji dla publicznych uczelni wojskowych na zadania związane z obroną narodową określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. Sposób podziału dotacji dla publicznych uczelni służb państwowych na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 5. Sposób podziału dotacji dla publicznych uczelni artystycznych na zadania związane z działalnością kulturalną w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 6. Sposób podziału dotacji dla publicznych uczelni morskich na zadania związane z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 7. Sposób podziału dotacji dla publicznych uczelni kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 8. Sposób podziału dotacji dla uczelni medycznych lub innych uczelni publicznych, w których jest prowadzone kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treści kształcenia, na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych tych uczelni, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 9. Sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 10. Sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie stosuje się do podziału dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. (poz. 202)

1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. Nr 89, poz. 544, z 2010 r. Nr 65, poz. 414 oraz z 2011 r. Nr 125, poz. 710), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654).