ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218, poz. 1438) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli wysokość dotacji ustalonej zgodnie z algorytmem określonym w załączniku nr 2 lub 3 do rozporządzenia jest niższa niż 3000 zł, jednostka naukowa otrzymuje dotację w wysokości 3000 zł.”;

2) w § 6:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w przypadku uczelni — będących pracownikami, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ), oraz pracownikami naukowo-technicznymi i inżynieryjno-technicznymi, zatrudnionymi w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych oraz prac usługowo-badawczych,”,

b) dodaje się ust. 3a, 3b i 3c w brzmieniu:

„3a. Dla jednostki naukowej, której przyznano po raz pierwszy kategorię, lub jednostki naukowej, której kategoria została zmieniona w wyniku przeprowadzenia oceny parametrycznej, w algorytmie, o którym mowa w ust. 3, zamiast dotacji bazowej z roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja, przyjmuje się iloczyn liczby pracowników tej jednostki, o których mowa w ust. 1, oraz średniej dotacji przypadającej na jednego zatrudnionego przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie jednostek posiadających tę samą kategorię naukową, prowadzących badania w tej samej dziedzinie i należących do tego samego rodzaju jednostek określonego w art. 2 pkt 9 ustawy.

3b. W przypadku braku możliwości określenia średniej dotacji dla jednostek należących do tego samego rodzaju, w iloczynie, o którym mowa w ust. 3a, przyjmuje się średnią dotację przypadającą na jednego zatrudnionego przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie jednostek posiadających tę samą kategorię naukową, prowadzących badania w tej samej dziedzinie, z uwzględnieniem współczynników ustalonych dla poszczególnych rodzajów jednostek w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3c. W przypadku ustalenia kategorii dla jednostki naukowej powstałej w wyniku podziału istniejącej jednostki naukowej lub wydzielenia z takiej jednostki albo jednostki powstałej w wyniku połączenia istniejących jednostek lub włączenia do istniejącej jednostki naukowej, przepisy ust. 3a i 3b stosuje się tylko raz do ustalenia dotacji bazowej na rok następujący po roku, w którym ustalono kategorię dla tej jednostki.”;

3) w § 11 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) liczbę zatrudnionych młodych naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy poza zatrudniającą ich jednostką w ostatnich 2 latach poprzedzających rok złożenia wniosku, liczbę uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce oraz liczbę młodych naukowców, którzy mają otwarty przewód doktorski, ale nie są uczestnikami studiów doktoranckich;”;

4) w § 15 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Nieprzeprowadzenie w terminie zewnętrznego audytu, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy, stanowi podstawę do wstrzymania przez Ministra dalszego finansowania oraz może skutkować żądaniem zwrotu przekazanych jednostce naukowej środków finansowych.”;

5) załączniki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepisy § 6 ust. 3a—3c rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do ustalania dotacji bazowej na 2012 r. dla jednostek naukowych, których kategoria naukowa uległa podwyższeniu w wyniku oceny parametrycznej dokonanej w 2010 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r. (poz. 753)

1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654.