ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na badania naukowe lub prace rozwojowe, prowadzone w ramach projektów międzynarodowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do finansowania projektów międzynarodowych w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, spełniających kryteria określone w art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

3. Rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:

1) udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

2) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

3) udzielanej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, w przypadkach gdy:

a) wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzanych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą,

b) udzielanie pomocy zależy od jej przekazania w całości lub w części producentom surowców.

§ 2. 1. Pomoc publiczna jest przyznawana przedsiębiorcy będącemu jednostką naukową, na podstawie oceny wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego lub niewspółfinansowanego, zwanego dalej „wnioskiem”, dokonanej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 188, poz. 1346 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 754).

2. Przy udzielaniu pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

3. Środki finansowe stanowiące pomoc publiczną przekazuje się przedsiębiorcy na podstawie decyzji.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie pomocy publicznej dołącza do wniosku:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;

2) w przypadku spółek handlowych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego — kopię umowy lub statutu spółki;

3) kopię sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku lub za ostatni pełny kwartał, jeśli dany przedsiębiorca istnieje krócej niż rok;

4) oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

5) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

6) informację o otrzymanej pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego objętego wnioskiem, sporządzoną zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

7) informację uzupełniającą, której zakres określa załącznik do rozporządzenia;

8) informację o otrzymanej pomocy na techniczne studia wykonalności związane z realizacją projektu międzynarodowego objętego wnioskiem, sporządzoną zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

9) w przypadku dużego przedsiębiorcy — analizę porównawczą, o której mowa w § 10 ust. 3, mającą na celu wykazanie efektu zachęty.

§ 4. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą publiczną, zwanymi dalej „kosztami kwalifikowalnymi”, są koszty:

1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych;

2) aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń, w zakresie i przez okres niezbędny do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych; jeżeli aparatura naukowo-badawczą i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby badań naukowych lub prac rozwojowych przez ich całkowity okres używania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

3) wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń, w zakresie i przez okres niezbędny do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;

4) gruntów i nieruchomości zabudowanych, w zakresie i przez okres, w jakim są użytkowane do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów są to koszty związane z przeniesieniem własności lub wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu, lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe;

5) usług badawczych wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, a także usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;

6) dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych;

7) pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych.

§ 5. 1. Intensywność pomocy publicznej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć, w przypadku:

1) badań podstawowych — 100 % kosztów kwalifikowalnych;

2) badań przemysłowych — 50 % kosztów kwalifikowalnych;

3) prac rozwojowych — 25 % kosztów kwalifikowalnych.

2. Intensywność pomocy w przypadku badań naukowych lub prac rozwojowych planowanych do przeprowadzenia zespołowego ustala się odrębnie dla każdego beneficjenta.

§ 6. 1. Intensywność pomocy udzielanej mikro- lub małym przedsiębiorcom może zostać zwiększona o 20 punktów procentowych.

2. Intensywność pomocy udzielanej średnim przedsiębiorcom może zostać zwiększona o 10 punktów procentowych.

§ 7. Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych lub prac rozwojowych może zostać dodatkowo zwiększona nie więcej niż o 15 punktów procentowych, jeżeli łącznie nie przekroczy 80 % kosztów kwalifikowalnych oraz jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

1) projekt międzynarodowy obejmuje skuteczną współpracę między co najmniej dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz są spełnione łącznie następujące warunki:

a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych wspólnego projektu,

b) w przypadku dużych przedsiębiorców, współpracują oni z co najmniej jednym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą lub współpraca przedsiębiorców ma charakter transgraniczny, czyli badania przemysłowe lub prace rozwojowe są prowadzone w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej; podwykonawstwa nie uznaje się za skuteczną formę współpracy;

2) projekt międzynarodowy obejmuje skuteczną współpracę między przedsiębiorcą a jednostką naukową określoną w art. 2 pkt 9 lit. a—f ustawy lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, a współpracujące z przedsiębiorcą podmioty ponoszą co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i mają prawo do publikowania wyników projektu międzynarodowego w zakresie, w jakim pochodzą one z badań przemysłowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez te podmioty; podwykonawstwa nie uznaje się za skuteczną formę współpracy;

3) w przypadku badań przemysłowych wyniki projektu międzynarodowego są szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem konferencji technicznych lub naukowych, czasopism naukowych lub technicznych, lub w powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych, lub oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania typu open source.

§ 8. 1. W przypadku gdy badania naukowe lub prace rozwojowe są prowadzone przez przedsiębiorcę we współpracy z jednostką naukową określoną w art. 2 pkt 9 lit. a—f ustawy lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, do wartości pomocy publicznej, ustalonej zgodnie z § 12, wlicza się wkłady wniesione przez te podmioty.

2. Wkładów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się do wartości pomocy publicznej, jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

1) uczestniczący we wspólnych badaniach naukowych lub pracach rozwojowych przedsiębiorcy ponoszą ich całkowite koszty;

2) wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych nieskutkujące powstaniem praw własności przemysłowej są upowszechniane, a wszystkie prawa wynikające z uzyskanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych będących efektem działalności jednostki naukowej określonej w art. 2 pkt 9 lit. a—f ustawy lub zagranicznego publicznego ośrodka badawczego są im przekazywane w całości;

3) jednostka naukowa określona w art. 2 pkt 9 lit. a—f ustawy lub zagraniczny publiczny ośrodek badawczy w zamian za prawa majątkowe z uzyskanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych będących efektem działalności tych podmiotów otrzymują od przedsiębiorców uczestniczących we wspólnych badaniach lub pracach rozwojowych wynagrodzenie odpowiadające wartości rynkowej tych praw.

§ 9. 1. Pomoc dla przedsiębiorcy realizującego projekt międzynarodowy podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość łącznie z pomocą na realizację technicznych studiów wykonalności przekracza:

1) 20 000 000 euro — jeżeli projekt obejmuje głównie badania podstawowe;

2) 10 000 000 euro — jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;

3) 7 500 000 euro — w odniesieniu do pozostałych projektów międzynarodowych.

2. Pomoc dla przedsiębiorcy realizującego projekt międzynarodowy w ramach projektu Eureka podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość łącznie z pomocą na realizację technicznych studiów wykonalności przekracza:

1) 40 000 000 euro — jeżeli projekt obejmuje głównie badania podstawowe;

2) 20 000 000 euro — jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;

3) 15 000 000 euro — w odniesieniu do pozostałych projektów międzynarodowych.

3. Projekt międzynarodowy obejmuje głównie badania podstawowe, jeżeli koszty kwalifikowalne badań podstawowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

4. Projekt międzynarodowy obejmuje głównie badania przemysłowe, jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

§ 10. 1. Pomoc publiczna na działania w ramach projektu międzynarodowego współfinansowanego może być udzielona przedsiębiorcy pod warunkiem, że złoży wniosek o jej udzielenie przed rozpoczęciem tych działań.

2. Pomoc publiczna na realizację projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego może być udzielona przedsiębiorcy na sfinansowanie kosztów ponoszonych od dnia rozpoczęcia realizacji zadań określonego w decyzji. Dzień rozpoczęcia realizacji zadań nie może być wcześniejszy niż dzień wydania decyzji.

3. Przedsiębiorcy niebędącemu mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą może być udzielona pomoc publiczna, jeżeli dodatkowo przedstawi analizę porównawczą, wskazującą na wystąpienie na skutek udzielenia pomocy publicznej efektu zachęty w postaci co najmniej jednej z poniższych okoliczności, w porównaniu do sytuacji, jaka miałaby miejsce przy braku jej udzielenia:

1) istotnego zwiększenia rozmiaru projektu;

2) istotnego zwiększenia zakresu projektu;

3) istotnego skrócenia czasu realizacji projektu;

4) istotnego zwiększenia całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację projektu.

§ 11. W przypadku udzielenia przedsiębiorcy pomocy publicznej, której wartość obliczona zgodnie z § 12 przekracza 3 000 000 euro, minister właściwy do spraw nauki przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 7 dni od dnia jej udzielenia następujące informacje:

1) firmę przedsiębiorcy;

2) wskazanie, czy przedsiębiorca posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy;

3) numery programów pomocowych, w ramach których została udzielona pomoc publiczna;

4) nazwy podmiotów udzielających pomocy publicznej;

5) przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej;

6) krótki opis projektu międzynarodowego;

7) wykaz i wielkość kosztów kwalifikowalnych wyrażonych w euro;

8) wartość pomocy publicznej wyrażoną w euro;

9) intensywność pomocy (stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowalnych);

10) opis warunków, od których uzależnione jest udzielenie pomocy publicznej;

11) planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia projektu międzynarodowego;

12) datę udzielenia pomocy publicznej.

§ 12. Pomoc udzielana na podstawie niniejszego rozporządzenia podlega sumowaniu z inną pomocą, w tym pomocą de minimis oraz finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej, udzielonymi w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, niezależnie od jej formy i źródeł pochodzenia.

§ 13. Pomoc publiczna nie może być:

1) udzielona lub wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem;

2) udzielona małemu lub średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3);

3) udzielona przedsiębiorcy innemu niż mały lub średni przedsiębiorca spełniającemu kryteria przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UEC 244 z 01.10.2004, str. 2—17) lub będącemu w trakcie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

§ 14. Pomoc publiczna przyznawana na realizację projektu międzynarodowego jest rozliczana na podstawie i w trybie przewidzianym w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 15. Minister właściwy do spraw nauki wydaje decyzje o przyznaniu środków finansowych stanowiących pomoc publiczną na finansowanie projektów międzynarodowych do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).