ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 oraz z 2013 r. poz. 675) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 61, poz. 309) wprowadza się następujące zmiany:

1)   uchyla się § 8;

2)   w § 10 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) koszty przejazdu — zgodnie z przepisami w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,”;

3)   § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Pracownikom zatrudnionym w zagranicznej stacji naukowej mającej siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym świadczenia opieki zdrowotnej w tym państwie przysługują na podstawie przepisów o koordynacji, o których mowa w art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2) ).

2. Pracownikom zatrudnionym w zagranicznej stacji naukowej mającej siedzibę na terytorium państwa innego niż określone w ust. 1 przysługuje zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów leczenia w tym państwie, w tym kosztów:

1)    pobytu i leczenia w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym, porodu, porad i badań lekarskich oraz zabiegów leczniczych;

2)    badań dodatkowych zleconych przez lekarza;

3)    leczenia cukrzycy;

4)    chirurgii stomatologicznej, ekstrakcji zębów lub badania rentgenowskiego zębów.

3. Zwrot kosztów leczenia, o których mowa w ust. 2:

1)    nie przysługuje, gdy pracownik korzysta bez uzasadnienia z drogich procedur medycznych mimo dostępu do tańszych, porównywalnych usług;

2)    nie dotyczy kosztów pobytu i leczenia w sanatorium lub uzdrowisku, porad i zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej i kosmetyki oraz osobistych wydatków chorego.”;

4)   po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„13a. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny. Dodatek specjalny jest przyznawany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony.

3. Wysokość dodatku specjalnego nie może przekroczyć 40% kwoty stanowiącej sumę wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.”;

5)   w załączniku nr 1 tabele E i F otrzymują brzmienie:

TABELA E. Dla pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w bibliotekach, archiwach oraz muzeach


Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych

V

990 — 1770

VI

1010 — 1820

VII

1030 — 1880

VIII

1080 — 1960

IX

1130 -2050

X

1180 -2220

XI

1250 -2390

XII

1340 -2560

XIII

1450 -2730

XIV

1570 -2900

XV

1700 — 3080

XVI

1830 — 3260

TABELA F. Dla pracowników innych niż wymienieni w tabelach A-E


Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych

I

900 — 1600

II

910 — 1610

III

920 — 1620

IV

930 — 1630

V

940 — 1640

VI

950 — 1650

VII

970 — 1660

VIII

990 — 1680

IX

1010 — 1710

X

1030 — 1740

XI

1050 — 1870

XII

1080 -2030

XIII

1110 -2190

XIV

1150 -2350

XV

1190 -2540

XVI

1230 -2750

XVII

1280 — 3010
XVIII 1370 — 3280

XIX

1490 — 3550

XX

1660 — 4050

6) w załączniku nr 2 tabela A otrzymuje brzmienie:

TABELA A. Dla pracowników inżynieryjnych i technicznych, organizacyjno-ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi


Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania

1

2

3

1

Zastępca dyrektora do spraw technicznych, ekonomicznych, administracyjnych w jednostkach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a-d, dyrektor jednostki, o której mowa w § 2 pkt 2, naczelny inżynier, kierownik zakładu doświadczalnego

XVII — XX
2 Główny księgowy XVII — XX
3 Główny specjalista, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych XV — XIX
4 Radca prawny XV — XIX
5 Kierownik komórki (wydziału, zakładu, działu) podległej bezpośrednio dyrektorowi lub zastępcy dyrektora, prowadzącej prace związane bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową, starszy specjalista, zastępca kierownika oddziału zamiejscowego XV — XVIII
6 Audytor wewnętrzny XIV — XIX
7

Kierownik działu technicznego, ekonomicznego, do spraw pracowniczych lub równorzędnego, kierownik ośrodka informacji naukowej, zastępca dyrektora jednostki, o której mowa w § 2 pkt 2, kierownik domu pracy twórczej

XIV — XVIII
8 Specjalista, starszy dokumentalista XIII — XVII
9 Zastępca głównego księgowego, zastępca kierownika domu pracy twórczej XIV — XVII
10 Starszy mistrz, kierownik zmiany XII — XVI
11 Stanowiska pracy takie jak: matematyk, fizyk, chemik, socjolog, historyk, psycholog, ekonomista, referent prawny, mechanik, technolog, konstruktor i inne równorzędne, dokumentalista, analityk i projektant systemów X — XVI
12 Konstruktor, technolog, mechanik, elektryk, energetyk, chemik, ekonomista, starszy technik dokumentalista, starszy programista, administrator sieci, konserwator sieci X — XVI
13 Kierownik działu administracyjnego i jego zastępca, kierownik sekcji: technicznej, ekonomicznej, do spraw pracowniczych X — XVI
14 Samodzielny referent, samodzielny księgowy, rewident, redaktor techniczny, starszy laborant, inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy X — XVI
15 Mistrz, majster X — XIV
16 Kierownik magazynu VIII — XV
17 Starszy referent, starszy księgowy, starszy magazynier, kasjer, młodszy dokumentalista, technik dokumentalista, programista, składacz komputerowy VII — XV
18 Kierownik archiwum, kierownik sekcji w dziale administracyjnym, gospodarczym, sekretarka, recepcjonista VI — XIII
19 Referent, młodszy technik dokumentalista, korektor, magazynier, laborant V — XI
20 Konserwator maszyn i urządzeń IX — XIII
21 Starszy rzemieślnik VIII — XIII
22 Rzemieślnik w zawodzie: ślusarz, mechanik, elektromonter, murarz, stolarz, ogrodnik itp. VI — XI
23 Palacz centralnego ogrzewania IV — X
24 Robotnik wykwalifikowany, opiekun ekspozycji, starsza pokojowa, praczka, szwaczka, prasowaczka IV — XI
25 Starszy woźny, starszy dozorca, starszy strażnik II — VI
26 Szatniarz, woźny, pokojowa, sprzątaczka, dozorca, portier, strażnik, robotnik do prac lekkich I — V
27 Kierowca autobusu, samochodu ciężarowego, samochodu osobowego IX — XI

§ 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w tabeli F w załączniku nr 1do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2013 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725,z2011 r.Nr45, poz. 235,Nr73, poz. 390,Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154.