Załącznik nr 1 TABELA A

MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH, NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH, UWZGLĘDNIAJĄCA COROCZNY WZROST WYNAGRODZEŃ W LATACH 2013-2015


Lp. Grupa stanowisk Stanowisko Minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych
2012 r. 2013 r. 2014 r. od 2015 r.
1 profesorów profesor zwyczajny 4145,00 4525,00 4940,00 5390,00
profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki 3865,00 4220,00 4605,00 5025,00
profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora wzakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki 3540,00 3865,00 4220,00 4605,00
2 docentów, adiunktów i starszych wykładowców docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki 3310,00 3615,00 3945,00 4305,00
adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki 2935,00 3205,00 3500,00 3820,00
starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki 2325,00 2540,00 2770,00 3025,00
3 asystentów,

wykładowców,

lektorów i instruktorów

asystent 1885,00 2055,00 2245,00 2450,00
wykładowca, lektor, instruktor 1830,00 1995,00 2175,00 2375,00

TABELA B

MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH PRACOWNIKÓW DYPLOMOWANYCH BIBLIOTEKARZY ORAZ DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ, UWZGLĘDNIAJĄCA COROCZNY WZROST WYNAGRODZEŃ W LATACH 2013-2015


Lp. Stanowisko Minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego wzłotych
2012 r. 2013 r. 2014 r. od 2015 r.
1 Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany 2543,00 2775,00 3029,00 3306,00
2 Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany 2208,00 2410,00 2630,00 2870,00
3 Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej 2045,00 2232,00 2436,00 2659,00
4 Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji naukowej 1656,00 1807,00 1972,00 2152,00