ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich

Na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich w uczelniach i w jednostkach naukowych, przyznawania stypendiów doktoranckich, zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, minimalną wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz wzór legitymacji doktoranta i wysokość opłat za jej wydanie.

§ 2. Rada jednostki organizacyjnej uczelni przedstawia rektorowi, a rada naukowa jednostki naukowej — dyrektorowi tej jednostki, wniosek o utworzenie studiów doktoranckich, który zawiera:

1) określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej;

2) określenie efektów kształcenia;

3) program studiów doktoranckich;

4) określenie formy studiów doktoranckich;

5) określenie czasu trwania studiów doktoranckich;

6) proponowane warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie;

7) proponowaną wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli przewidywane jest utworzenie studiów odpłatnych;

8) listę jednostek organizacyjnych uczelni oraz jednostek naukowych prowadzących studia w tej samej dyscyplinie naukowej.

§ 3. Po zaakceptowaniu wniosku rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej wydaje akt o utworzeniu studiów doktoranckich.

§ 4. Rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej powołuje i odwołuje kierownika studiów doktoranckich po zasięgnięciu opinii rady jednostki organizacyjnej uczelni albo rady naukowej jednostki naukowej.

§ 5. Kierownikiem studiów doktoranckich może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych albo osoba, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. 3) ), zatrudniona w jednostce organizacyjnej uczelni albo w jednostce naukowej w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 6. 1. Powołanie i odwołanie kierownika studiów doktoranckich następuje po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów.

2. Właściwy organ samorządu doktorantów wyraża opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie.

3. Wymóg zasięgnięcia opinii nie dotyczy powołania kierownika pierwszych studiów doktoranckich w jednostce organizacyjnej uczelni albo jednostce naukowej.

4. Wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.

§ 7. Kierownik studiów doktoranckich:

1) organizuje realizację programu studiów doktoranckich;

2) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez radę jednostki organizacyjnej uczelni albo radę naukową jednostki naukowej;

3) zalicza doktorantowi kolejne lata studiów doktoranckich;

4) pełni funkcję przewodniczącego komisji, o której mowa w § 14.

§ 8. Rada jednostki organizacyjnej uczelni albo rada naukowa jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie:

1) zatwierdza sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;

2) zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich.

§ 9. Kierownik jednostki organizacyjnej uczelni albo kierownik jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie:

1) rozpatruje zastrzeżenia doktorantów do ocen, o których mowa w § 7 pkt 2;

2) rozpatruje zastrzeżenia doktorantów w sprawie zaliczenia roku studiów, o którym mowa w § 7 pkt 3.

§ 10. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata.

§ 11. 1. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta, okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, określonych w odrębnych przepisach.

2. Kierownik studiów doktoranckich, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku:

1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,

2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,

3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności

— łącznie nie dłużej niż o rok.

3. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o 2 lata.

§ 12. 1. Jednostka organizacyjna uczelni albo jednostka naukowa zapewnia doktorantowi w trakcie studiów doktoranckich opiekę naukową sprawowaną przez opiekuna naukowego.

2. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej, aktywny naukowo, posiadający aktualny dorobek naukowy albo osiągnięcia artystyczne, z okresu ostatnich 5 lat.

3. Opiekun naukowy wspiera doktoranta w samodzielnej pracy badawczej albo artystycznej od momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich.

§ 13. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, uczelnia wydaje zaświadczenie o przebiegu studiów.

§ 14. 1. Stypendium doktoranckie przyznaje rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej, po zaopiniowaniu przez komisję doktorancką jednostki organizacyjnej uczelni albo jednostki naukowej, zwaną dalej „komisją”, wniosków o przyznanie tego stypendium.

2. Komisję powołuje rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej.

3.  W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce organizacyjnej uczelni albo pracowników naukowych jednostki naukowej, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, albo osoba, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w tym kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego komisji, oraz przedstawiciel doktorantów.

§ 15. 1. Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich oraz wykazuje się zaangażowaniem w:

1) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo

2) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową.

2.  Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego:

1) uzyskał bardzo dobre albo dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;

2) wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

§ 16. 1. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich.

2. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zawiera:

1) dane osobowe doktoranta oraz opis jego postępów w pracy naukowej;

2) opinię opiekuna naukowego albo promotora;

3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 15 ust. 1 i 3 albo § 15 ust. 2.

§ 17. Komisja, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, przekazuje rektorowi uczelni albo dyrektorowi jednostki naukowej listę doktorantów, których rekomenduje do przyznania stypendium.

§ 18. 1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane i wypłacane przez okres 12 miesięcy.

2. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta:

1) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym;

2) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym;

3) stypendiów doktorskich, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

§ 19. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej może przyznać stypendium doktoranckie na ten okres.

§ 20. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

§ 21. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia w terminie krótszym niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż sześć miesięcy.

§ 22. Doktorant odbywający studia doktoranckie w uczelni może złożyć wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

§ 23. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych przyznaje rektor uczelni, po zaopiniowaniu przez komisję wniosków o przyznanie zwiększenia.

§ 24. 1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych może być przyznane doktorantowi na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej lub osiągnięciami artystycznymi w poprzednim roku studiów.

§ 25. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wynosi 800 zł.

§ 26. 1. Doktorant otrzymuje:

1) legitymację doktoranta, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, albo

2) elektroniczną legitymację doktoranta, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Jednostka organizacyjna uczelni albo jednostka naukowa pobiera opłatę za wydanie legitymacji równą kosztom wydania, nie wyższą jednak niż:

1) 10 zł — w przypadku legitymacji doktoranta;

2) 17 zł — w przypadku elektronicznej legitymacji doktoranta.

3. Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.

§ 27. Ważność legitymacji doktoranta potwierdza się co rok przez umieszczenie daty ważności i okrągłej pieczęci z godłem państwa, a elektronicznej legitymacji doktoranta — przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach hologramu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 28. Stypendium doktoranckie przyznane przed dniem 1 października 2011 r. wypłaca się przez okres, na który zostało przyznane, chyba że wystąpiły okoliczności uzasadniające zaprzestanie wypłaty tego stypendium.

§ 29. Studia doktoranckie prowadzone w jednostkach organizacyjnych uczelni oraz w jednostkach naukowych w dniu 1 października 2011 r. prowadzi się zgodnie z dotychczasowymi przepisami do czasu ich zakończenia według programu tych studiów.

§ 30. Legitymacje doktoranta wydane na blankietach według dotychczasowych wzorów zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 30 września 2012 r.

§ 31. 1. Od dnia 1 października 2014 r. mogą być wydawane wyłącznie elektroniczne legitymacje doktoranta.

2. Legitymacje doktoranta wydane według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia zachowują ważność do dnia 30 września 2015 r.

§ 32. Przepisy rozporządzenia stosuje się do stypendiów doktoranckich przysługujących od dnia 1 października 2011 r.

§ 33. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. (poz. 1351)

Załącznik 3 Wzór hologramu


1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 2), które utraciło moc z dniem 1 października 2011 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654), oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 194), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.