ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy oraz określenia zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) zarządza się, co następuje:

§ 1. Archiwum Państwowe w Krakowie otrzymuje nazwę „Archiwum Narodowe w Krakowie”.

§ 2. Archiwum Narodowe w Krakowie, zwane dalej „Archiwum”, obejmuje materiały archiwalne:

1) stanowiące obecny zasób archiwalny Archiwum Państwowego w Krakowie;

2) powstałe i powstające w wyniku działalności organów państwowych, państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych — przekazywane zgodnie z właściwością do Archiwum;

3) zaliczane do niepaństwowego zasobu archiwalnego — przejmowane lub nabywane przez Archiwum, odpowiednio na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 lub art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także nabyte w innej drodze.

§ 3. Organizację oraz szczegółowy zakres działania Archiwum określi statut, nadany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).