ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 4 września 2007 r. w sprawie niezbędnych elementów sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa niezbędne elementy sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanego dalej „sprawozdaniem”, o  którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

§ 3. Niezbędnymi elementami sprawozdania są informacje dotyczące realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanego dalej „Centrum”, oraz zagadnień organizacyjnych Centrum.

§ 4. W zakresie realizacji zadań Centrum sprawozdanie zawiera:

1) informacje na temat strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, zwanych dalej „programami”, zawierające:

a) liczbę i tematy programów zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji w okresie sprawozdawczym, z wyszczególnieniem informacji na temat postępów w realizacji poszczególnych zadań badawczych,

b) wskaźniki i dane finansowe opisujące stopień zaangażowania środków finansowych Centrum w realizację programów, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego,

c) informacje na temat przeprowadzonych konkursów na realizację zadań badawczych, zawierające dane o podmiotach, z którymi Centrum zawarto umowy na wykonanie zadań badawczych oraz wartości tych umów,

d) informacje na temat praw własności przemysłowej, powstałych w wyniku realizacji zadań badawczych oraz wysokości przychodów uzyskanych z komercyjnego wykorzystania tych praw;

2) informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a—c, na temat realizowanych przez Centrum programów badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

3) informacje na temat realizacji zadań Centrum, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, zawierające:

a) przedmiot i wartość finansową zrealizowanych zadań oraz zadań będących w trakcie realizacji w okresie sprawozdawczym,

b) informacje na temat efektów realizacji zadań,

c) informacje na temat podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy współpracujących w realizacji zadań Centrum oraz informacje na temat przedmiotu współpracy.

§ 5. W zakresie zagadnień organizacyjnych Centrum sprawozdanie zawiera:

1) podstawowe informacje na temat struktury organizacyjnej Centrum;

2) koszty obsługi realizacji poszczególnych zadań Centrum według stanu na koniec okresu sprawozdawczego;

3) stan zatrudnienia w Biurze Centrum według stanu na koniec okresu sprawozdawczego;

4) dane na temat stopnia realizacji planu finansowego Centrum.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).