ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616 i Nr 257, poz. 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób realizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „Centrum”, zadań, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, oraz kryteria i warunki udziału w konkursach na wykonanie poszczególnych projektów.

§ 2. 1. Centrum zarządza realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa zgodnych z:

1) polityką naukową i naukowo-techniczną państwa;

2) polityką wspierania innowacyjności;

3) polityką obronności i bezpieczeństwa państwa;

4) programami resortowymi, w zakresie właściwości Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa są realizowane w ramach:

1) strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, zwanych dalej „programami strategicznymi”;

2) programów;

3) projektów;

4) udziału w międzynarodowych programach badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym programach współfinansowanych ze środków zagranicznych.

§ 3. 1. Przygotowanie przez Centrum programu strategicznego, programu lub projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa następuje w ścisłej współpracy i w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i obejmuje opracowanie założeń zawierających w szczególności:

1) określenie obszarów obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) określenie celu głównego i celów szczegółowych oraz ich relacji do celów innych programów i projektów, a także wskazanie planowanych do uzyskania poziomów gotowości technologii, o których mowa w załączniku do rozporządzenia, w tym dla technologii krytycznych o znaczeniu determinującym powodzenie całego programu lub projektu;

3) określenie, czy program strategiczny, program lub projekt ma być w całości realizowany przez jednego wykonawcę;

4) określenie, w formie harmonogramu, pożądanych terminów realizacji;

5) ustalenie planu finansowego, w tym źródeł finansowania;

6) ustalenie sposobu realizacji i zarządzania, w szczególności w zakresie organizacji kontroli, nadzoru i odbioru prac.

2. Dyrektor Centrum przedstawia Komitetowi Sterującemu do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa, zwanemu dalej „Komitetem Sterującym”, założenia dla:

1) programów strategicznych — w celu przygotowania i przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw nauki do zatwierdzenia projektów programów strategicznych:

2) programówi projektów — w celu ustalenia regulaminów konkursów na wykonanie poszczególnych projektów.

§ 4. Centrum zarządza realizacją badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz zgodność z harmonogramem i planem finansowym.

§ 5. 1. Prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa obejmują wytworzenie nowych lub udoskonalenie istniejących materiałów, wyrobów, usług, procesów, systemów lub metod, w których wykorzystano technologie lub demonstratory technologii na poziomach gotowości od VII do IX, określonych w załączniku do rozporządzenia.

2. Warunkiem rozpoczęcia prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa jest zastosowanie technologii, które uzyskały co najmniej VI poziom gotowości, określony w załączniku do rozporządzenia. W przypadku nieuzyskania co najmniej VI poziomu gotowości technologii prace rozwojowe poprzedza się badaniami naukowymi, zapewniającymi uzyskanie wymaganego poziomu gotowości technologii.

§ 6. 1. Przy ocenie wniosków złożonych w konkursach na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa uwzględnia się kryteria, o których mowa w art. 39 ust. 1—3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, oraz:

1) zgodność wniosku składanego w ramach programu strategicznego, programu lub projektu z obszarami obronności i bezpieczeństwa państwa, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;

2) możliwość realizacji celu głównego i celów szczegółowych programu strategicznego, programu lub projektu;

3) realność harmonogramu przedstawionego we wniosku;

4) sposób zarządzania i jakość planowanego systemu zarządzania programem strategicznym, programem lub projektem.

2. W przypadku gdy realizacja badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wiąże się z dostępem do informacji niejawnych, Komitet Sterujący ogłasza konkurs, w którym zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania kieruje do podmiotów dających rękojmię zachowania tajemnicy lub posiadających zdolność do ochrony informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

§ 7. 1. Dyrektor Centrum sprawuje nadzór nad realizacją programów strategicznych, programów i projektów.

2. Nadzór jest realizowany przez zespół nadzorujący, powoływany dla programu strategicznego, programu lub projektu przez Dyrektora Centrum.

3. W skład zespołu nadzorującego wchodzą:

1) pracownik albo pracownicy Centrum;

2) przedstawiciele ministrów zainteresowanych wykorzystaniem wyników programu strategicznego, programu lub projektu;

3) inne osoby posiadające kwalifikacje, które z uwagi na specyfikę programu strategicznego, programu lub projektu, są niezbędne do zapewnienia prawidłowego nadzoru nad jego realizacją.

4. Do zadań zespołu nadzorującego należy w szczególności:

1) przygotowywanie dla Dyrektora Centrum i Komitetu Sterującego raportów i opinii dotyczących realizacji programu strategicznego, programu lub projektu;

2) przygotowywanie dla Dyrektora Centrum i Komitetu Sterującego rekomendacji związanych z realizacją programu strategicznego, programu lub projektu;

3) udzielanie Dyrektorowi Centrum i Komitetowi Sterującemu pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów w trakcie realizacji programu strategicznego, programu lub projektu;

4) koordynacja współpracy między wykonawcami projektów realizowanych w ramach zarządzanego programu strategicznego lub programu.

5. Dyrektor Centrum zasięga opinii Komitetu Sterującego, a w razie potrzeby ekspertów, w sprawie oceny postępów w realizacji programu strategicznego, programu lub projektu.

6. W przypadku gdy w trakcie realizacji programu strategicznego, programu lub projektu okaże się, że nie zapewnia on zrealizowania założeń określonych w § 3 ust. 1, Dyrektor Centrum może podjąć decyzję o kontynuacji albo o przerwaniu realizacji programu strategicznego, programu lub projektu, po uzyskaniu opinii Komitetu Sterującego, a w razie potrzeby ekspertów.

7. W przypadku gdy w trakcie realizacji programu strategicznego, programu lub projektu zostaną naruszone przepisy prawa lub ustanie możliwość zapewnienia finansowania programu strategicznego, programu lub projektu, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu realizacji programu strategicznego, programu lub projektu, po uzyskaniu opinii, o których mowa w ust. 6.

8. Po zakończeniu realizacji programu strategicznego lub programu jest przeprowadzana jego ewaluacja, w wyniku której dokonuje się wskazania:

1) stopnia osiągnięcia celów;

2) przyczyn nieosiągnięcia celów.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).