ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. 3) Wzorcowe efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla następujących kierunków studiów:

1)   pedagogika są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2)   filozofia są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3)   matematyka są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4)   instrumentalistyka są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5)   elektronika są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. 4) Wzorcowe efekty kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

3. Wzorcowe efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia są określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 5) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r.

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675, 829 i 1005.

3)    Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Mnistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz. U. poz. 744), które weszło w życie z dniem 17 lipca 2012 r.

4)    Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 listopada 2011 r.

6)    Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.