ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 560, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 i § 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Student lub doktorant, zwany dalej „studentem”, może otrzymać jedną pożyczkę studencką, zwaną dalej „pożyczką”, albo jeden kredyt studencki, zwany dalej „kredytem”.

2. Student może otrzymać pożyczkę lub kredyt na okres studiów obejmujący okresy studiów w poszczególnych uczelniach lub na poszczególnych kierunkach, a w przypadku studiów doktoranckich — okresy studiów w zakresie poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych lub artystycznych, z wyłączeniem:

1)   kolejnych studiów, po złożeniu egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich;

2)   kolejnych studiów pierwszego stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie kształcenia;

3)   kolejnych studiów drugiego stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie kształcenia;

4)   kolejnych studiów doktoranckich, po ukończeniu studiów na tym poziomie kształcenia;

5)   udzielonych urlopów od zajęć w uczelni.

3. Wyłączeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się, jeżeli student nie korzystał z pożyczki lub kredytu na studiach poprzedzających studia wymienione w ust. 2 pkt 1-4.

§ 3. 1. Student ubiegający się o udzielenie pożyczki lub kredytu składa wniosek na formularzu ustalonym przez bank.

2. Wniosek o udzielenie pożyczki lub kredytu zawiera:

1) dane osobowe studenta:

a) imię i nazwisko,

b)   numer PESEL, a w przypadku jego braku — serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c)   datę i miejsce urodzenia,

d)   adres zamieszkania;

2)   dane dotyczące studiów:

a)   nazwę i adres uczelni,

b)   poziom kształcenia,

c)   kierunek studiów, a w przypadku studiów doktoranckich — dziedzinę nauki lub sztuki oraz dyscyplinę naukową lub artystyczną,

d)   formę studiów;

3)   dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu.

3. Do wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu dołącza się:

1)   zaświadczenie uczelni potwierdzające, że ubiegający się o przyznanie pożyczki lub kredytu jest studentem, a w przypadku studiów doktoranckich — doktorantem, zwane dalej „zaświadczeniem o odbywaniu studiów”;

2)   dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3;

3)   dokumenty potwierdzające prawo do ubiegania się o pożyczkę lub kredyt przez obcokrajowców, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich;

4)   informację o innych kontynuowanych studiach;

5)   informację o dotychczas ukończonych studiach.

4. W przypadku ubiegania się o pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki lub kredytu, do wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu dołącza się:

1)   oświadczenie studenta o aktualnej liczbie członków jego rodziny, o których mowa w § 5 ust. 2;

2)   oświadczenie studenta lub zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o dochodach studenta i członków jego rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. 4) ), uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, zawierające informacje o wysokości:

a)   dochodu,

b)   składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

c)   należnego podatku;

3)   oświadczenie studenta o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przez studenta i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku;

4)   oświadczenie studenta o deklarowanych dochodach studenta i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm. 5) ), zawierające w szczególności informacje o wysokości:

a)   dochodu,

b)   należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c)   należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d)   opłacanego podatku dochodowego,

e)   dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

5)   oświadczenie studenta o dochodach studenta i członków jego rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

6)   oświadczenie studenta lub kopię decyzji organu właściwego w sprawach emerytalno-rentowych określające wysokość emerytury lub renty członka rodziny studenta — w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 7;

7)   oświadczenie studenta lub zaświadczenie pracodawcy lub innego podmiotu o wysokości miesięcznego dochodu w bieżącym roku — w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1.

5. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 4, ustala bank.

6. Student jest zobowiązany do udzielania, na żądanie banku, wyjaśnień i informacji mających wpływ na prawo do otrzymania pożyczki lub kredytu.

7. Uczelnia prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń o odbywaniu studiów.

8. Wzór zaświadczenia o odbywaniu studiów wydawanego przez uczelnię:

1)   studentom określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   doktorantom określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

2)   w § 8 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, kredytobiorca jest zobowiązany przedstawić w banku zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu.

4. W przypadku wydłużenia okresu, na który udzielono pożyczki lub kredytu, z przyczyn innych niż wynikające z ust. 1 i 2, kredytobiorca jest zobowiązany przedstawić w banku dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu.”;

3)   w § 9 uchyla się ust. 4;

4)   § 10 i § 11 otrzymują brzmienie:

„§ 10. 1. Kredytobiorca jest zobowiązany, do czasu ukończenia studiów, do przedstawiania Bankowi Gospodarstwa Krajowego lub właściwemu bankowi ważnej legitymacji studenckiej, a w przypadku studiów doktoranckich — ważnej legitymacji doktoranta, zwanych dalej „legitymacją”, w terminie do dnia 31 marca oraz do dnia 31 października każdego roku, w celu potwierdzenia statusu studenta lub doktoranta.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli termin przedstawienia legitymacji przypada w okresie urlopu od zajęć w uczelni, a bank został wcześniej powiadomiony o udzielonym urlopie i jego terminie.

3. W przypadku gdy kredytobiorca przebywa poza granicami kraju, dokumentem potwierdzającym status studenta lub doktoranta może być zaświadczenie o odbywaniu studiów.

4. Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia banku o wszelkich zdarzeniach powodujących wydłużenie okresu, na który udzielono pożyczki lub kredytu, a w szczególności o niezaliczeniu semestru lub roku studiów.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, kredytobiorca może wystąpić do banku z wnioskiem o wydłużenie okresu, na który udzielono pożyczki lub kredytu. Do wniosku kredytobiorca dołącza zaświadczenie o odbywaniu studiów określające nowy termin ukończenia studiów.

6. Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia banku o:

1)   udzielonym urlopie od zajęć w uczelni;

2)   utracie statusu studenta lub doktoranta;

3)   zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta;

4)   ukończeniu studiów.

§ 11. 1. Bank zaprzestaje wypłacania kredytu, a Bank Gospodarstwa Krajowego — pożyczki, w przypadku gdy:

1) kredytobiorca nie przedstawił w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 1, ważnej legitymacji, a w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 3 — zaświadczenia o odbywaniu studiów; wznowienie wypłaty może nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym kredytobiorca przedstawił ważną legitymację albo zaświadczenie o odbywaniu studiów;

2)   kredytobiorca korzystał z więcej niż jednej pożyczki lub jednego kredytu;

3)   kredytobiorca utracił status studenta lub doktoranta z innego powodu niż ukończenie studiów;

4)   kredytobiorca został zawieszony w prawach studenta lub doktoranta na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej; wznowienie wypłaty może nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono zaświadczenie o przywróceniu praw studenta lub doktoranta;

5)   kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o zaprzestanie wypłacania pożyczki lub kredytu;

6)   upłynął okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich — okres 4 lat, na który kredytobiorcy udzielono pożyczki lub kredytu.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, kredytobiorca traci prawo do rat pożyczki lub kredytu przysługujących w okresie od zaprzestania do wznowienia wypłaty.

3. Wypłatę pożyczki lub kredytu zawiesza się na okres udzielonego kredytobiorcy urlopu od zajęć w uczelni.”;

5)   w § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Liczba rat spłaty pożyczki lub kredytu może być, na wniosek kredytobiorcy, zwiększona o liczbę rat przypadających na okres studiów doktoranckich, jeżeli kredytobiorca nie korzystał z pożyczki lub kredytu na studiach doktoranckich.”;

6)   w § 13:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Spłata pożyczki lub kredytu, wraz z należnymi odsetkami, rozpoczyna się po upływie dwóch lat od:

1)   terminu ukończenia studiów albo

2)   terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia

— w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej.”,

b)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, kredytobiorca rozpoczyna spłatę pożyczki lub kredytu, począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin przedstawienia ważnej legitymacji albo zaświadczenia o odbywaniu studiów.”,

c)   ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku ujawnienia, że kredytobiorca przedstawił nieprawdziwe informacje, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki lub kredytu, o warunkach spłaty, zawieszenia spłaty lub umorzenia pożyczki lub kredytu, Bank Gospodarstwa Krajowego lub właściwy bank może wypowiedzieć umowę pożyczki lub kredytu i z dniem upływu terminu wypowiedzenia żądać ich spłaty wraz z kwotą dopłat do odsetek nienależnie wypłaconych ze środków Funduszu na pokrycie pełnego albo częściowego oprocentowania kredytu.”;

7)   w § 14:

a)   ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kredytobiorcy, którym wypowiedziano umowę pożyczki lub kredytu, zgodnie z § 13 ust. 6, spłacają pożyczkę lub kredyt wraz z kwotą dopłat do odsetek nienależnie wypłaconych ze środków Funduszu na pokrycie pełnego albo częściowego oprocentowania kredytu, powiększone o odsetki ustawowe naliczone od dnia dokonania nieuzasadnionej wypłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego.”,

b)   ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Do okresów, w których obowiązuje oprocentowanie w wysokości, o której mowa w ust. 1 i 2, wlicza się okres studiów doktoranckich, jeżeli kredytobiorca wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w § 12 ust. 6.”;

8)   w § 17:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Umorzenia pożyczki lub kredytu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje odpowiednio Bank Gospodarstwa Krajowego lub właściwy bank, na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni albo inny jednoosobowy organ uczelni.”,

b)   ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rektor, w porozumieniu z organem samorządu doktorantów, ustala i podaje do wiadomości doktorantów sposób wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich.”,

c)   ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Umorzeń, o których mowa w ust. 2 i 8, dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego lub właściwy bank, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę umorzenia.”;

9)   w § 18 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w okresie studiów oraz urlopów od zajęć w uczelni,”;

10)  § 19 i § 20 otrzymują brzmienie:

„§ 19. Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, a w przypadku studiów doktoranckich — w porozumieniu z organem samorządu doktorantów, organizuje system informacji o pożyczkach i kredytach.

§ 20. Wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu, w tym raty kredytu poręczanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w roku akademickim 2013/2014 wynosi 600 zł.”;

11)  załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

12)  załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do wypłacania, spłacania oraz umarzania kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia studentom oraz doktorantom jednostek organizacyjnych uczelni stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Do wypłacania, spłacania oraz umarzania kredytów udzielonych do dnia 30 września 2011 r. doktorantom jednostek naukowych innych niż jednostki organizacyjne uczelni stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2013 r. (poz. 1168)

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 152, poz. 1598, z 2005 r. Nr 23, poz. 187 i Nr 164, poz. 1365 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

3)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1619, z 2011 r. Nr 225, poz. 1352 oraz z 2012 r. poz. 910.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21, 888,1027 i 1036.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212, z 2012 r. poz. 1255 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 983.