ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Nauki

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób ustalania przez Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej „Centrum”, nadwyżki środków finansowych.

§ 2. Nadwyżkę środków finansowych Centrum stanowią środki finansowe pochodzące ze źródeł, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, niewykorzystane w danym roku budżetowym.

§ 3. 1. Przy ustalaniu nadwyżki finansowej Centrum uwzględnia się przychody Centrum pochodzące z innych źródeł niż budżet państwa lub budżet jednostek samorządu terytorialnego:

1) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum, z wyjątkiem odsetek od środków pochodzących z dotacji budżetowych;

2) zapisy i darowizny.

2. Przy ustalaniu nadwyżki finansowej uwzględniane są środki finansowe zwrócone Centrum w wyniku rozliczenia zadań finansowanych ze środków innych niż budżetowe.

3. Środki finansowe z tytułu nadwyżki finansowej są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Centrum.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.