ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów rozwojowych

Na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na badania przemysłowe (stosowane) i prace rozwojowe określone w art. 2 pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”, prowadzone w ramach realizacji projektów rozwojowych.

2.  Do pomocy, o której mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

3. O pomoc publiczną na realizację projektu rozwojowego mogą ubiegać się wnioskodawcy spełniający wymagania określone w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy, zwani dalej „przedsiębiorcami”.

4. O pomoc publiczną nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

5.  Na podstawie rozporządzenia nie może być udzielona pomoc publiczna przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, lub będącemu w trakcie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

6.  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do finansowania projektów rozwojowych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, spełniających kryteria określone w art. 296 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

7. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:

1) udzielanej na działalność bezpośrednio związaną z ilością wywożonych produktów do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

2) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

3) udzielanej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, w przypadkach gdy:

a) wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą lub

b) udzielenie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.

§ 2. 1. Pomoc publiczną na realizację projektu rozwojowego przyznaje przedsiębiorcy minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „ministrem”, w drodze decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli możliwość realizacji projektu nie budzi wątpliwości oraz planowane koszty w stosunku do przedmiotu i zakresu zadań są zasadne.

2. Przyznane środki finansowe stanowiące pomoc publiczną są przekazywane przedsiębiorcy na podstawie umowy o wykonanie projektu rozwojowego.

§ 3. 1. Pomoc publiczna jest przyznawana na podstawie oceny wniosku o finansowanie projektu rozwojowego dokonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych (Dz. U. Nr 38, poz. 216), po stwierdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w § 5 rozporządzenia.

2. Wzór części A wniosku dotyczącego projektu rozwojowego stanowi załącznik nr 1, a wzór części B — załącznik nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie pomocy publicznej dołącza do wniosku o finansowanie projektu rozwojowego dokumenty określone w § 8 rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz informację o otrzymanej pomocy na techniczne studia wykonalności związane z realizacją projektu rozwojowego objętego wnioskiem, sporządzoną zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 5. Pomoc publiczną można przyznać na prowadzenie badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) przedsięwzięcie objęte projektem rozwojowym ma charakter innowacyjny;

2) istnieje zapotrzebowanie na wynik realizacji projektu rozwojowego;

3) cechy przedsięwzięcia, którego dotyczy projekt rozwojowy, są porównywalne lub lepsze od dotychczasowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych;

4) możliwość realizacji przedsięwzięcia nie budzi wątpliwości, a osiągnięcie przewidywanego wyniku jest efektywne ekonomicznie;

5) planowane koszty w stosunku do przedmiotu i zakresu badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych są zasadne;

6) przedsiębiorca złoży wniosek o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem realizacji projektu;

7) przedsiębiorca niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą przedstawi analizę porównawczą, wskazującą na wystąpienie na skutek udzielenia pomocy publicznej co najmniej jednej z poniższych okoliczności, w porównaniu do sytuacji, jaka miałaby miejsce przy braku jej udzielania:

a) istotne zwiększenie rozmiaru projektu,

b) istotne zwiększenie zakresu projektu,

c) istotne skrócenie czasu realizacji projektu,

d) istotne zwiększenie całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację projektu.

§ 6. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą publiczną, zwanymi dalej „kosztami kwalifiko-walnymi”, są koszty:

1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z prowadzeniem badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych;

2) aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie i przez okres niezbędny do prowadzenia badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych; jeżeli aparatura naukowo-badawczą i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

3) wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie i przez okres niezbędny do prowadzenia badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych;

4) gruntów i nieruchomości zabudowanych, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do prowadzenia badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów są to koszty związane z przeniesieniem własności lub koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu, lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe;

5) usług badawczych wykonanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prowadzenia badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych;

6) dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych;

7) pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych.

§ 7. 1. Intensywność pomocy publicznej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć, w przypadku:

1) badań przemysłowych (stosowanych) — 50 % kosztów kwalifikowalnych;

2) prac rozwojowych — 25 % kosztów kwalifikowalnych.

2. W przypadku badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych planowanych do przeprowadzenia zespołowego intensywność pomocy publicznej należy ustalić osobno dla każdego przedsiębiorcy.

§ 8. 1. W przypadku pomocy publicznej udzielanej mikro- lub małym przedsiębiorcom intensywność może zostać powiększona o 20 punktów procentowych dla badań przemysłowych (stosowanych) oraz o 20 punktów procentowych dla prac rozwojowych.

2. W przypadku pomocy publicznej udzielanej średnim przedsiębiorcom intensywność może zostać powiększona o 10 punktów procentowych dla badań przemysłowych (stosowanych) oraz o 10 punktów procentowych dla prac rozwojowych.

§ 9. W przypadku badań przemysłowych (stosowanych) intensywność pomocy publicznej może zostać powiększona o 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony zostanie co najmniej jeden warunek:

1) projekt rozwojowy obejmuje skuteczną współpracę między co najmniej dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz łącznie spełnione są następujące warunki:

a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych wspólnego projektu.

b) duży przedsiębiorca współpracuje z co najmniej jednym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą lub współpraca ma charakter transgraniczny, czyli badania przemysłowe (stosowane) są prowadzone w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej; podwykonawstwa nie uznaje się za skuteczną formę współpracy;

2) projekt obejmuje skuteczną współpracę między przedsiębiorcą a jednostką naukową określoną w art. 2 pkt 9 lit. a—f ustawy, zwaną dalej „jednostką naukową”, lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, a podmioty te ponoszą co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i mają prawo do publikowania wyników projektów rozwojowych w zakresie, w jakim pochodzą one z badań przemysłowych (stosowanych) prowadzonych przez te podmioty; podwykonawstwa nie uznaje się za skuteczną formę współpracy;

3) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem:

a) konferencji technicznych lub naukowych lub

b) czasopism naukowych lub technicznych lub w powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych, lub

c) oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania typu open source.

§ 10. W przypadku prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej może zostać powiększona o 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony zostanie co najmniej jeden warunek:

1) projekt rozwojowy obejmuje skuteczną współpracę między co najmniej dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz łącznie spełnione są następujące warunki:

a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych wspólnego projektu,

b) duży przedsiębiorca współpracuje z co najmniej jednym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą lub współpraca ma charakter transgraniczny, czyli prace rozwojowe są prowadzone w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej; podwykonawstwa nie uznaje się za skuteczną formę współpracy;

2) projekt obejmuje skuteczną współpracę między przedsiębiorcą a jednostką naukową lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, a podmioty te ponoszą co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i mają prawo do publikowania wyników projektów rozwojowych w zakresie, w jakim pochodzą one z prac rozwojowych prowadzonych przez te podmioty; podwykonawstwa nie uznaje się za skuteczną formę współpracy.

§ 11. 1. Pomoc publiczna udzielana na podstawie rozporządzenia podlega sumowaniu z każdą inną pomocą publiczną, w tym pomocą de minimis oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej udzielaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w ramach projektu rozwojowego, niezależnie od jej formy i źródła.

2. Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w:

1) § 7 ust. 1 pkt 1, wraz ze zwiększeniami, o których mowa w § 8 i 9, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1, przy uwzględnieniu zasad sumowania, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć:

a) 80 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw,

b) 75 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,

c) 65 % kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw;

2) § 7 ust. 1 pkt 2, wraz ze zwiększeniami, o których mowa w § 8 i 10, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1, przy uwzględnieniu zasad sumowania, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć:

a) 60 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw,

b) 50 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,

c) 40 % kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw.

§ 12. 1. W przypadku gdy badania przemysłowe (stosowane) lub prace rozwojowe prowadzone są przez przedsiębiorcę we współpracy z jednostką naukową lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, do wartości pomocy publicznej, ustalonej zgodnie z § 11, wlicza się wkłady wniesione przez te podmioty.

2. Wkładów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się do wartości pomocy publicznej, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:

1) uczestniczący we wspólnych badaniach przemysłowych (stosowanych) lub pracach rozwojowych przedsiębiorcy ponoszą ich całkowite koszty;

2) wyniki badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych nieskutkujące powstaniem praw własności przemysłowej są upowszechniane w sposób określony w § 9 pkt 3, a wszelkie prawa wynikające z uzyskanych wyników badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych, będących efektem działalności jednostki naukowej lub zagranicznego publicznego ośrodka badawczego, są im przekazywane w całości;

3) jednostka naukowa lub zagraniczny publiczny ośrodek badawczy w zamian za prawa majątkowe wynikające z uzyskanych wyników badań przemysłowych (stosowanych) lub prac rozwojowych, będących efektem ich działalności, otrzymują od przedsiębiorców uczestniczących we wspólnych badaniach przemysłowych (stosowanych) lub pracach rozwojowych wynagrodzenie odpowiadające wartości rynkowej tych praw.

§ 13. 1. Pomoc publiczna dla przedsiębiorcy realizującego projekt rozwojowy podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość łącznie z pomocą na realizację technicznych studiów wykonalności przekracza:

1) 10 000 000 euro — jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych (stosowanych) stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowal-nych projektu;

2) 7 500 000 euro — w odniesieniu do pozostałych projektów rozwojowych.

2. Pomoc publiczna dla przedsiębiorcy realizującego projekt rozwojowy w ramach projektu Eureka podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość łącznie z pomocą na realizację technicznych studiów wykonalności przekracza:

1) 20 000 000 euro — jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych (stosowanych) stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowal-nych projektu;

2) 15 000 000 euro —w odniesieniu do pozostałych projektów rozwojowych.

§ 14. W przypadku udzielenia przedsiębiorcy pomocy publicznej, której wartość obliczona zgodnie z § 11 przekracza 3 000 000 euro, minister przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie 7 dni od dnia jej udzielenia, następujące informacje:

1) firmę przedsiębiorcy (nazwę);

2) wskazanie, czy przedsiębiorca posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy;

3) numery programów pomocowych, w ramach których została udzielona pomoc publiczna;

4) nazwy podmiotów udzielających pomocy publicznej;

5) przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej;

6) krótki opis projektu rozwojowego;

7) wykaz i wielkość kosztów kwa I if i ko walnych wyrażoną w euro;

8) wartość pomocy publicznej wyrażoną w ekwiwalencie dotacji brutto;

9) intensywność pomocy publicznej (stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowal-nych);

10) opis warunków, od których uzależnione jest udzielenie pomocy publicznej;

11) planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia projektu rozwojowego;

12) datę udzielenia pomocy publicznej.

§ 15. 1. Pomoc publiczna przyznawana na realizację projektów rozwojowych jest rozliczana na podstawie i w trybie przewidzianym w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Wzór raportu końcowego z realizacji projektu rozwojowego, na który przyznano dofinansowanie będące pomocą publiczną, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 16. Minister może zawierać umowy o finansowanie projektu rozwojowego do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).