ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa

Na podstawie art. 96a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 251, poz. 1508 oraz z 2012 r. poz. 580) wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Dane niezbędne do ustalenia dotacji określonych w § 3, 4, 6 i 7 są przekazywane przez uczelnie, z zastrzeżeniem ust. 3, według:

1)   przeciętnej liczby zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji — w zakresie liczby pracowników;

2)   stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji — w zakresie liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich;

3)   stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego rok przyznania dotacji — w zakresie liczby studentów studiów stacjonarnych.

2. Dane niezbędne do ustalenia dotacji określonej w § 3 przekazuje uczelnia, w skład której wchodzi podstawowa jednostka:

1)   będąca jednostką KNOW albo

2)   wchodząca w skład jednostki KNOW i wskazana przez jednostki wchodzące w skład jednostki KNOW do reprezentowania jednostki KNOW przed ministrem.

3. Jeżeli w skład jednostki KNOW nie wchodzi podstawowa jednostka, dane niezbędne do ustalenia dotacji określonej w § 3 przekazuje jednostka naukowa prowadząca studia doktoranckie wspólnie z jednostką organizacyjną uczelni, wskazana przez jednostki wchodzące w skład jednostki KNOW do reprezentowania jednostki KNOW przed ministrem.

4. Dane niezbędne do ustalenia dotacji określonej w § 3 są przekazywane w podziale na jednostki wchodzące w skład jednostki KNOW.”;

2)  po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Przed ustaleniem planu dotacji na dany rok budżetowy środki dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy, mogą być przekazywane na podstawie projektu planu dotacji.”;

3)  załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).