ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych (Dz. U. Nr 21, poz. 126) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Opublikowanie informacji o wynikach konkursu nie może nastąpić później niż po upływie 5 miesięcy od dnia zamknięcia konkursu wniosków.”;

2) uchyla się § 11;

3) w § 25 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Opublikowanie informacji o wynikach konkursu nie może nastąpić później niż po upływie 5 miesięcy od dnia zamknięcia konkursu wniosków.”.

§ 2. Wnioski o finansowanie projektów badawczych własnych ocenione przez Komisję Rady Nauki Badań na Rzecz Rozwoju Nauki przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są kwalifikowane do finansowania na zasadach dotychczasowych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).