ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1453) w § 8:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisje Rady Nauki sporządzają ocenę wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje, w formie list rankingowych, odrębnie dla inwestycji budowlanych i dotyczących zakupu obiektów budowlanych, inwestycji aparaturowych oraz inwestycji dotyczących infrastruktury informatycznej nauki, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosków do oceny.”;

2) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Minister, w terminie 6 miesięcy po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 3, ogłasza informację o wynikach oceny wniosków dokonanej przez komisje Rady Nauki.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).